Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia meteorologiczne
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Wywłaszczanie nieruchomości
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej
•  Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
Pomoc
Statystyki

7183004
od 26 czerwca 2003 r.
Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu » Przetargi - zamówienia publiczne

Kategorie
  Protokoły poprzetargowe (0)
Artykuły
  Ogłoszenie o zamówieniu pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2291O ul. Dworcowa w Wołczynie na odcinku o długości 0,554 km (0+005÷0+559)."
  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieogr. o udzielenie zamówienie pn.: "Ubezpieczenie mienia Powiatu Kluczborskiego oraz jednostek organizacyjnych".
  INFORMACJA NA PODSTAWIE art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dot. postępowania przetargowego pn: "Ubezpieczenie mienia Powiatu Kluczborskiego oraz jednostek organizacyjnych".
  UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT ORAZ ZMIANA SIWZ w postąpowaniu przet. pn: Ubezpieczenie mienia powiatu kluczborskiego oraz jednostek organizacyjnych.
  Wyjasnienia treści SIWZ z dnia 9.11.2016r. część 3. dot. postępowania przet.pn: "Ubezpieczenie mienia Powiatu Kluczborskiego oraz jednostek organizacyjnych".
  Wyjasnienia treści SIWZ z dnia 8_11 część 2. dot. postępowania przet.pn: "Ubezpieczenie mienia Powiatu Kluczborskiego oraz jednostek organizacyjnych".
  Wyjasnienia treści SIWZ z dnia 8_11 część 1. dot. postępowania przet.pn: "Ubezpieczenie mienia Powiatu Kluczborskiego oraz jednostek organizacyjnych".
  ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. przetargu nieogr. pn: "Ubezpieczenie mienia powiatu oraz jednostek organizacyjnych".
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Ubezpieczenie mienia Powiatu Kluczborskiego oraz jednostek organizacyjnych"
  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienie pn.: "Rewitalizacja zabytkowego parku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wołczyńskiej 25 w Kluczborku".
  INFORMACJA NA PODSTAWIE art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczy przetargu pn: "Rewitalizacja zabytkowego parku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wołczyńskiej 25 w Kluczborku".
  Ogłoszenie o przetargu nieogr.pn: Rewitalizacja zabytkowego Parku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wołczyńskiej 25 w Kluczborku - NOWE
  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn: "Rewitalizacja zabytkowego Parku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wołczyńskiej 25 w Kluczborku". Nr postępowania FP.272.10.2016.AM
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieogr.pn: Założenie baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT) oraz (BDOT 500), mapy zasadniczej (...)
  WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot. przetargu nieogr. pn: Założenie baz danych: (baza danych GESUT) oraz (BDOT 500), mapy zasadniczej dla terenów zabudowanych, zainwestowanych, przeznaczonych pod zabudowę w granicach części obszaru gminy Kluczbork
  Ogłoszenie o przetargu nieogr. pn: Założenie baz danych: (baza danych GESUT) i (BDOT 500), mapy zasadniczej dla terenów zabudowanych, zainwestowanych, przeznaczonych pod zabudowę w granicach części obszaru gminy Kluczbork
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn: Założenie baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT)
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w post. nr FP.272.6.2016.KM pn: "Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 2 840 170 zł (...)".
  UWAGA ZMIANA FORMULARZA OFERTOWEGO I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU dot.przetargu pn: "Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 2 840 170 zł (...)"
  Pytania i odpowiedzi do przetargu pn: Założenie baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT)
  Opinia RIO o mozliwości spłaty kredytu
  Sprostowanie oraz wyjaśnienia treści SIWZ do przetargu pn: Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 2 840 170 zł (...)
  Pytania i odpowiedzi do przetargu pn: Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 2 840 170 zł (...) - 09.05.2016r.
  Ogłoszenie o przetargu nieogr. Założenie baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT) obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (...)
  Zmiana treści SIWZ w przetargu pn: "Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 2 840 170 zł (...)" zmiana zał. nr 1 Oferta przetargowa
  Pytania i odpowiedzi do przetargu pn:"Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 2 840 170 zł (...)
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 2 840 170 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów."