Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia zintegrowane
•  Zgłoszenia/informacje instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9788576
od 26 czerwca 2003 r.
Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu » Przetargi - zamówienia publiczne

Kategorie
  Protokoły poprzetargowe (0)
Artykuły
  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy postępowania pn: "Modernizacja istniejącej ewidencji gruntów wraz z założeniem ewidencji budynków i lokali dla części obszaru gminy Lasowice Wielkie".
  INFORMACJA NA PODSTAWIE art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Dotyczy: postępowania pn: "Modernizacja istniejącej ewidencji gruntów wraz z założeniem ewidencji budynków i lokali dla części obszaru gminy Lasowice Wielkie".
  ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ dotyczy postępowania pn: "Modernizacja istniejącej ewidencji gruntów wraz z założeniem ewidencji budynków i lokali dla części obszaru gminy Lasowice Wielkie".
  Ogłoszenie o przetargu nieogranicznym pn: "Modernizacja istniejącej ewidencji gruntów wraz z założeniem ewidencji budynków i lokali dla części obszaru gminy Lasowice Wielkie."
  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy postępowania pn: "Dostawa środków czystości dla Powiatu Kluczborskiego i jednostek organizacyjnych na rok 2020" (opublikowanego w BZP w dniu 30.10.2019r. pod numerem 616948-N-2019).
  INFORMACJA NA PODSTAWIE art. 86 ust. 5 ustawy PzpII. Dotyczy: postępowania przetargowego pn: "Dostawa środków czystości dla Powiatu Kluczborskiego i jednostek organizacyjnych na rok 2020".
  WYJASNIENIA TREŚCI SIWZ dotyczy postępowania pn: „Dostawa środków czystości dla Powiatu Kluczborskiego i jednostek organizacyjnych na rok 2020” (opublikowanego w BZP w dniu 30.10.2019r. pod numerem 616948-N-2019).
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DLA POWIATU KLUCZBORSKIEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NA ROK 2020.
  ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO pn: "Dostawa materiałów biurowych oraz tuszy i tonerów dla Powiatu kluczborskiego w roku 2020 - cz. II zamówienia."
  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publ. pn: "Dostawa materiałów biurowych oraz tuszy i tonerów dla Powiatu kluczborskiego w roku 2020". - część I zamówienia
  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. postępowania pn: "Remont drogi powiatowej Nr 2295O ul. Sienkiewicza w Wołczynie na odcinku o długości 441,07 m (od km 0+000,00 do km 0+441,07)".
  INFORMACJA NA PODSTAWIE art. 86 ust. 5 ustawy Pzp dotyczy post.pn:"Dostawa materiałów biurowych oraz tuszy i tonerów dla Powiatu kluczborskiego w roku 2020".
  Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustay Pzp dotyczy post. pn: „Remont drogi powiatowej Nr 2295O ul. Sienkiewicza w Wołczynie na odcinku o długości 441,07 m (od km 0+000,00 do km 0+441,07)”
  Wyjaśnienia nr 2 treści SIWZ dot.post. pn „Dostawa materiałów biurowych oraz tuszy i tonerów dla Powiatu Kluczborskiego w roku 2020".
  Wyjaśnienia treści SIWZ dot.post. pn „Dostawa materiałów biurowych oraz tuszy i tonerów dla Powiatu Kluczborskiego w roku 2020".
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Dostawa materiałów biurowych oraz tuszy i tonerów dla Powiatu Kluczborskiego w roku 2020"
  ZMIANA TREŚCI SIWZ dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: "Remont drogi powiatowej Nr 2295O ul. Sienkiewicza w Wołczynie na odcinku o długości 441,07 m (od km 0+000,00 do km 0+441,07)"
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Remont drogi powiatowej Nr 2295O ul. Sienkiewicza w Wołczynie na odcinku o długości 441,07 m (od km 0+000,00 do km 0+441,07)".
  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot: post.pn: "Udzielenie kredytu lub pożyczki krótkoterminowej odnawialnej w wysokości 4.395.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu (...)"
  INFORMACJA NA PODSTAWIE art. 86 ust. 5 ustawy Pzp dot: postępowania.pn: "Udzielenie kredytu lub pożyczki krótkoterminowej odnawialnej w wysokości 4.395.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu (...)"
  WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ pn: "Udzielenie kredytu lub pożyczki krótkoterminowej odnawialnej w wysokości 4.395.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku prprzejściowego deficytu budżetu Powiatu Kluczborskiego".
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Udzielenie kredytu lub pożyczki krótkoterminowej odnawialnej w wysokości 4.395.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Kluczborskiego".
  Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: "Wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej".
  Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp dotycząca przetargu nieograniczonego pn.:"Wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej"
  Pytania i odpowiedzi do przeatru nieograniczonego pn.: "Wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej".
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. przetargu nieograniczonego pn.: "Wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej".
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:"Wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej"
  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania przetargowego pn: "Udzielenie długoterminowego kredytu/ pożyczki w wysokości 4.467.788,00 zł dla Powiatu Kluczborskiego"
  INFORMACJA NA PODSTAWIE art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznychDotyczy: postępowania przetargowego pn: "Udzielenie długoterminowego kredytu/ pożyczki w wysokości 4.467.788,00 zł dla Powiatu Kluczborskiego".
  ZMIANA TRESCI SIWZ z dnia 14_12_2018r.dot. postępowania o udzielenie zam. publ. pn. "Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 4.467.788,00 zł dla Powiatu Kluczborskiego". (opublikowanego w DUUE pod numerem 2018/S 154-353617 w dniu 11.08.2018r.)
  ZMIANA TRESCI SIWZ z dnia 11_12_2018r.dot. postępowania o udzielenie zam. publ. pn. "Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 4.467.788,00 zł dla Powiatu Kluczborskiego". (opublikowanego w DUUE pod numerem 2018/S 154-353617 w dniu 11.08.2018r.)
  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w części II oraz o unieważnieniu postępowania w części I dot. postępowania pn.:"Wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z dostawą tablic kierunkowych".
  Zawiadomienie o wyborze oferty dot. postępowania pn.: "Zakup i dostawa do Realizatora Projektu 30 szt. laptopów wraz z instalacją i integracją".
  INFORMACJA NA PODSTAWIE art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dot: postępowania pn: "Zakup i dostawa do Realizatora Projektu 30 szt. laptopów wraz z instalacją i integracją oprogramowania"
  Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dot. postępowania pn.:"Wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z dostawą tablic kierunkowych".
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz pytania i odpowiedzi do przetargu pn.:"Zakup i dostawa do Realizatora Projektu 30 szt. laptopów wraz z instalacją i integracją oprogramowania"
  Sprostowanie do udzielonych odpowiedzi dot. postępowania pn.:"Wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z dostawą tablic kierunkowych".
  Wyjaśnienia treści SIWZ do postępowania przetargowego pn.:"Wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z dostawą tablic kierunkowych"
  ZMIANA TREŚCI SIWZ z dnia 21.11.2018r.dot.postępowania o udzielenie zamówienia publ. pn.„Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 4.467.788,00 zł dla Powiatu Kluczborskiego”. (opublikowanego w DUUEpod nr 2018/S 154-353617 w dniu 11.08.2018r.)
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Zakup i dostawa do Realizatora Projektu 30 szt. laptopów wraz z instalacją i integracją oprogramowania"
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:"Wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z dostawą tablic kierunkowych"
  ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego "Przejęcie długoterminowych zobowiązań finansowych Powiatu Kluczborskiego" (opublikowanego w dniu 09/10/2018 pod numerem 2018/S 194-439106).
  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: "Przejęcie krótkoterminowych zobowiązań finansowych Powiatu Kluczborskiego" opublikowanego w BZP pod numerem 642260-N-2018 w dniu 31.10.2018r.
  INFORMACJA NA PODSTAWIE art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. dot: postępowania przetargowego pn: "Przejęcie krótkoterminowych zobowiązań finansowych Powiatu Kluczborskiego" (opublikowanego w BZP pod numerem 642260-N-2018 w dniu 31.10.2018r.)
  NOWE DOKUMENTY z dnia 13.11.2018r. dotyczące postępowania pn: Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 4.467.788,00 zł dla Powiatu Kluczborskiego”. (opublikowanego w DUUE pod numerem 2018/S 154-353617 w dniu 11.08.2018r.)
  ZMIANA TRESCI SIWZ z dnia 08_11_2018r.dot. postępowania o udzielenie zam. publ. pn. "Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 4.467.788,00 zł dla Powiatu Kluczborskiego". (opublikowanego w DUUE pod numerem 2018/S 154-353617 w dniu 11.08.2018r.)
  Zmiana treści SIWZ dotyczy postępowania pn: "Przejęcie krótkoterminowych zobowiązań finansowych Powiatu Kluczborskiego". (opublikowanego w BZP pod numerem 642260-N-2018 w dniu 31.10.2018r.)
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:Przejęcie krótkoterminowych zobowiązań finansowych Powiatu Kluczborskiego
  ZMIANA TRESCI SIWZ dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 4.467.788,00 zł dla Powiatu Kluczborskiego". (opublikowanego w DUUE pod numerem 2018/S 154-353617 w dniu 11.08.2018r.)
  NOWY DOKUMENT dotyczący postępowania pn: Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 4.467.788,00 zł dla Powiatu Kluczborskiego”. (opublikowanego w DUUE pod numerem 2018/S 154-353617 w dniu 11.08.2018r.)
  ZMIANA TREŚCI SIWZ dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 4.467.788,00 zł dla Powiatu Kluczborskiego". (opublikowanego w DUUE pod numerem 2018/S 154-353617 w dniu 11.08.2018r.
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM pn: "PRZEJĘCIE DŁUGOTERMINOWYCH ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH POWIATU KLUCZBORSKIEGO".
  WYJASNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA opracowanej dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. "Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 4.467.788,00 zł dla Powiatu Kluczborskiego".
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:"Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 4.467.788,00 zł dla Powiatu Kluczborskiego".
  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn.:"Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 4.467.788,00 zł dla Powiatu Kluczborskiego".
  Zawiadomienie o wyborze oferty. Dotyczy postępowania pn: "Remont pomieszczeń w budynku Internatu Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku" (opublikowanego w BZP pod numerem 583248-N-2018 w dniu 05.07.2018r.
  INFORMACJA NA PODSTAWIE art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. dotyczy: postępowania przetargowego pn: "Remont pomieszczeń w budynku Internatu Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku".
  ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA opracowanej dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. "Remont pomieszczeń w budynku Internatu Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku" .
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Remont pomieszczeń w budynku Internatu Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku" nr FP.272.8.2018.AM
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 4.467.788,00 zł dla Powiatu Kluczborskiego".
  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. postępowania pn."Opracowanie i wdrożenie elektronicznych usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Kluczborku i jednostkach organizacyjnych Powiatu Kluczborskiego - zakup sprzętu informatycznego".
  Inf. na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp do przetargu nieograniczonego pn.:Opracowanie i wdrożenie elektronicznych usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Kluczborku i jednostkach organizacyjnych Powiatu Kluczborskiego-zakup sprzętu informatycznego
  Zawiadomienie o wyborze oferty dot. przetargu pn.:"Opracowanie i wdrożenie elektronicznych usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Kluczborku i jednostkach organizacyjnych Powiatu Kluczborskiego"
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:"Opracowanie i wdrożenie elektronicznych usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Kluczborku i jednostkach organizacyjnych Powiatu Kluczborskiego zakup sprzętu informatycznego"
  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy postępowania przetargowego nr FP.272.6.2018.AM pn: "Przejęcie długoterminowych zobowiązań finansowych Powiatu Kluczborskiego".
  Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp dotyczy postępowania pn: "Przejęcie długoterminowych zobowiązań finansowych Powiatu Kluczborskiego)".
  Zmiana treści SIWZ dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: "Przejęcie długoterminowych zobowiązań finansowych Powiatu Kluczborskiego" (opublikowanego w DUUE pod numerem 2018/S 082-184369 w dniu 27.04.2018r.)
  WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: "Przejęcie długoterminowych zobowiązań finansowych Powiatu Kluczborskiego".
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pn: Przejęcie długoterminowych zobowiązań finansowych Powiatu Kluczborskiego
  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. „Sfinansowanie zobowiązań Powiatu Kluczborskiego poprzez przejęcie wierzytelności (art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego)”.
  INFORMACJA NA PODSTAWIE art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dotyczy: postępowania przetargowego pn: "Sfinansowanie zobowiązań Powiatu Kluczborskiego poprzez przejęcie wierzytelności (art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego)"
  MODYFIKACJA ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Sfinansowanie zobowiązań Powiatu Kluczborskiego poprzez przejęcie wierzytelności (art. 518 § 1 pkt. 3 Kodeksu cywilnego)".
  WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: "Sfinansowanie zobowiązań Powiatu Kluczborskiego poprzez przejęcie wierzytelności (art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego)".
  MODYFIKACJA ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: "Sfinansowanie zobowiązań Powiatu Kluczborskiego poprzez przejęcie wierzytelności (art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego)"
  MODYFIKACJA ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: "Sfinansowanie zobowiązań Powiatu Kluczborskiego poprzez przejęcie wierzytelności (art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego)"
  Modyfikacja oraz wyjasnienia tresci SIWZ dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: "Sfinansowanie zobowiązań Powiatu Kluczborskiego poprzez przejęcie wierzytelności (art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego)".
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pn: "Sfinansowanie zobowiązań Powiatu Kluczborskiego poprzez przejęcie wierzytelności (art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego)"
  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. FP.272.17.2017.AM pn: "Budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1344O na odcinku o długości 2,855 km (0+445-3+300)" - w systemie Zaprojektuj i Wybuduj.
  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot: FP.272.18.2017.AM pn: "Budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Kochłowice na odcinku o długości 0,81 km (od km 11+261,00 do km 12+077,50), str. lewa".
  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot: FP.272.16.2017.AM pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2128O (ul. Jana Pawła II w Kluczborku) - budowa drogi rowerowej na odcinku o długości 0,868 km (0+011-0+879)"- w systemie Zaprojektuj i Wybuduj
  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o nr FP.272.15.2017.AM pn.: pn: Zakup taboru autobusowego w ramach projektu "Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego".
  Informacja na podst. art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Dotyczy postępowania przetargowego pn: "Budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Kochłowice na odcinku o długości 0,81 km (od km 11+261,00 do km 12+077,50), str. lewa".
  Informacja na podst. art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. dotyczy: postępowania przetargowego pn: Budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1344O na odcinku o długości 2,855 km (0+445-3+300)" - w systemie Zaprojektuj i Wybuduj.
  SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU pn: Budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1344O na odcinku o długości 2,855 km (0+445-3+300) – w systemie Zaprojektuj i Wybuduj.
  WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: "Zakup taboru autobusowego w ramach projektu Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego
  Pytania i odpowiedzi dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Zakup taboru autobusowego w ramach projektu "Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego".
  Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: "Zakup taboru autobusowego w ramach projektu Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego"
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pn: Budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Kochłowice na odcinku o długości 0,81 km (od km 11+261,00 do km 12+077,50), str. lewa
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pn: Budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1344O na odcinku o długości 2,855 km (0+445-3+300) – w systemie Zaprojektuj i Wybuduj.
  Ogłoszenie o zamówieniu pn: Zakup taboru autobusowego w ramach projektu "Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego"
  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o ogłoszonego w DUUE (nr ogłoszenia 2017/S 075-145216) o nr FP.272.7.2017.AM pn.: "Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 5 958 458 zł. dla Powiatu Kluczborskiego".
  Ogłoszenie o zamówieniu: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2128O (ul. Jana Pawła II w Kluczborku) - budowa drogi rowerowej na odcinku o długości 0,868 km (0+011 - 0+879)" - w systemie Zaprojektuj i Wybuduj
  INFORMACJA NA PODSTAWIE art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dotyczy: postępowania przetargowego pn: "Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 5 958 458 zł. dla Powiatu Kluczborskiego."
  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.:"Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obszaru gminy Lasowice Wielkie II"
  INFORMACJA NA PODSTAWIE art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczy: postępowania przetargowego pn: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obszaru gminy Lasowice Wielkie II
  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Usługa zarządzania projektem pn: Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego".
  Informacja z art. 86 ust.5 ustawy Pzp dotyczy: postępowania przetargowego pn: Usługa zarządzania projektem pn: Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego
  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania nr FP.272.12.2017.KM pn.: "Remont pomieszczeń w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku"
  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o nr FP.272.10.2017.KM pn.: "Remont budynku Szkoły i Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kluczborku"
  Ogłoszenie o zamówieniu pn: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obszaru gminy Lasowice Wielkie II
  Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Usługa zarządzania projektem pn: Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego
  Ogłoszenie o zamówieniu pn: Usługa zarządzania projektem pn: "Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego ".
  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego przez Powiat Kluczborski w BZP pn.: "Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych powiatu kluczborskiego".
  ZMIANA SIWZ opracowanej dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. "Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 5 958 458 zł. dla Powiatu Kluczborskiego."
  Zawiadomienie o wyborze oferty do przetargu pn.:"Remont sal lekcyjnych wraz z wymianą instalacji elektrycznych i logicznych w ZSP nr 2 CKU i ZSL-T w Kluczborku oraz wykonanie zasilania do maszyny CNC w ZSP nr 2 CKU"
  Pytania i odpowiedzi z dn. 18.05.2017r.do przetargu pn.:"Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 5 958 458 zł (...) ".
  Modyfikacja tresci SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu dotyczy postępowania nr FP.272.7.2017.AM pn: "Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 5 958 458 zł (...)".
  INFORMACJA NA PODSTAWIE art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dotyczy: postępowania przetargowego pn: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych powiatu kluczborskiego.
  Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu dotyczy post.przetargowego pn: "Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 5 958 458 zł (...) ".
  ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obszaru gminy Lasowice Wielkie".
  NOWE DOKUMENTY dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: "Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 5 958 458 zł (...) ".
  Pytania i odpowiedzi z dn. 08.05.2017r.do przetargu pn.:"Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 5 958 458 zł (...) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. emisji papierów wart. oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
  Pytania i odpowiedzi z dn. 05.05.2017r.do przetargu pn.:"Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 5 958 458 zł (...) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. emisji papierów wart. oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
  Pytania i odpowiedzi do przetargu pn.: "Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 5 958 458 zł (...) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
  Zmiana SIWZ dot. postępowania przetargowego pn: "Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych powiatu kluczborskiego"
  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nr FP.272.3.2017.AM pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2291O ul. Dworcowa w Wołczynie na odcinku o długości 0,554 km (0+005÷0+559)".
  Nowe - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pn: "Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych powiatu kluczborskiego"
  ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO nr FP.272.6.2017.AM prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych powiatu kluczborskiego".
  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienie pn.: "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obszaru gminy Lasowice Wielkie"
  INFORMACJA NA PODSTAWIE art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dot. post. przetargowego pn: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych powiatu kluczborskiego.
  INFORMACJA NA PODSTAWIE art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. dot. postępowania przetargowego pn: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obszaru gminy Lasowice Wielkie
  INFORMACJA NA PODSTAWIE art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. dot. postępowania przetargowego pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2291O ul. Dworcowa w Wołczynie na odcinku o długości 0,554 km ( 0+005 - 0+559).
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pn: "Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 5 958 458 zł (...) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pn: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych powiatu kluczborskiego - unieważniono
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pn: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obszaru gminy Lasowice Wielkie.
  Ogłoszenie o zamówieniu pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2291O ul. Dworcowa w Wołczynie na odcinku o długości 0,554 km (0+005÷0+559)."