Projekt pn:Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Kluczbork (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2) i Powiatu Kluczborskiego (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego – od 01.09.2019 r. Zespół Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznegowspółfinansowany  przez Unię Europejską ze  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 3.2.1 - Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla Subregionu Północnego

 

 

FP.272.6.2020.KM

                                                                                     Kluczbork, 28.08.2020 r.

 

 

        

                                                                      Do Wykonawców

 

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku przy ul. Byczyńskiej 7.

 

 

 

            W związku ze zmianą terminu składania ofert, informuję iż zmianie ulega również pkt. 4 w rozdziale IV SIWZ na:

„Jawne otwarcie ofert odbędzie się w dniu: 01.09.2020r. o godz. 10:15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kluczborku przy ul. Katowickiej, w pokoju nr 213”.

 

 

                                                                                                STAROSTA

                                                                                            Mirosław Birecki