Informacje o powiecie kluczborskim

 Powiat kluczborski administracyjnie podzielony jest na cztery gminy: Kluczbork, Wołczyn, Byczyna i Lasowice Wielkie – trzy pierwsze to gminy miejsko-wiejskie, czwarta to gmina wiejska. Na powierzchni powiatu liczącej 852 km2 zamieszkuje obecnie około 69 700 ludności. Na jego terytorium krzyżują się szlaki kołowe dróg krajowych nr 11 Gliwice – Poznań oraz nr 45 Opole – Łódź, co w efekcie sprzyja rozwojowi komunikacji osobowej, a tym samym transportowej zarówno w głąb kraju jak i poza jego granice (Niemcy i Czechy). Miasto Kluczbork to również ważny węzeł kolejowy z liniami łączącymi: Katowice – Wrocław, Katowice – Poznań oraz kierunkami: Częstochowa i Opole.
Powiat kluczborski położony jest na Nizinie Śląskiej nad rzeką Stobrawą – prawym dopływem Odry, w północnej części województwa Opolskiego obejmującego południowo-zachodnią część kraju prastarej piastowskiej ziemi śląskiej. Ze względu na swe położenie pod względem ukształtowania powierzchni Powiat Kluczborski należy do terenów nizinnych. Zdecydowana część jego obszaru nie wykracza poza wysokość 250 m n.p.m. W krajobrazie dominują więc tereny nizinne, a występujące nierówności terenu - deniwelacje z reguły nie wykraczają poza wartości 20-40 m.

Powiat kluczborski ze względu na swe położenie, posiadane bogactwa naturalne, tradycję i historię ma charakter rolniczo-przemysłowy. Mozaika lasów i łąk oraz licznie występujące rzeczki i stawy powodują, że teren powiatu charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem siedlisk i zbiorowisk roślinnych, obfitując przy tym w chronione i rzadkie gatunki roślin. Wiele z nich jak np. widłak goździsty, wroniec widlasty, widłak jałowcowy, grzybienie białe, wawrzynek wilczełyko, barwinek pospolity znalazło się na ”Czerwonej liście roślin naczyniowych zagrożonych w Polsce”. Występujące tu licznie kompleksy leśne są bardzo atrakcyjne dla grzybiarzy, gdyż występuje tu wielkie bogactwo grzybów (prawdziwki, kurki, maślaki, podgrzybki) jak i runo leśne (jagody i borówki), a tym samym lasy pełne są zwierzyny: saren, jeleni, dzików, zajęcy, lisów i kun, co stanowi nie małą atrakcję dla myśliwych. Teren Powiatu oprócz różnorodności świata roślin i zwierząt, obfitości lasów cechują zasoby bogactw naturalnych do których między innymi można zaliczyć: solankę wołczyńską o temp. +43,5oC (solanka chlorowo-sodowo-wapniowo-bromowo-żelazisto-borowa - posiada atest Ministra Ochrony Środowiska kwalifikujący do zastosowania w balneologii), żwir budowlany, piasek, torf, czyste powietrze, dobrą wodę i dużo zieleni. 
W granicach administracyjnych powiatu zlokalizowanych jest pięć rezerwatów przyrody (w Komorznie, Krzywiczynach, Kluczborku, Bażanch, Szumiaradzie). Najmłodszy z nich utworzony został w 2001 r. Powierzchnia objęta ochroną to 40 ha dobrze wykształconych zbiorowisk leśnych, torfowiskowych i wodnych.
Jednym z dwóch na Opolszczyźnie rezerwatów florystycznych jest leśno-stawowy rezerwat przyrody Smolnik (położony na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego) w miejscowości Szumirad gm. Lasowice Wielkie. Rezerwat utworzono w celu zachowania licznego niegdyś stanowiska kotewki orzecha wodnego (przedstawiciela chronionego gatunku roślin wodnych) oraz ochrony przylegającego do stawu lasu o charakterze naturalnym. W granicach rezerwatu istnieje wiele chronionych i rzadkich gatunków flory, takich jak: rosiczka okrągłolistna, bagno zwyczajne, bobrek trójlistkowy i inne. Z gatunków zwierząt licznie reprezentowane są ptaki w tym: bocian czarny, zimorodek, dzięcioł zielony, łabędź niemy, wodnik. Przepływająca przez rezerwat rzeka Budkowiczanka jest miejscem bytowania bobrów i wydr.
Pobliskie śródleśne bagna i tereny podmokłe zostały objęte ochroną w formie użytków ekologicznych (Kamieniec, Żabiniec i Tuły). Celem zachowania w nienaruszonym stanie naturalnych form przyrody realizuje się przedsięwzięcia ekologiczne zmierzające do eliminowania emisji zanieczyszczeń gazowych, przestarzałych technologii oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej (kanalizacje, oczyszczalnie ścieków) oraz uporządkowanie gospodarki odpadami.