Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia zintegrowane
•  Zgłoszenia/informacje instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9785346
od 26 czerwca 2003 r.
Wydział Komunikacji i Transportu » Kompetencje obrazek Wersja do druku

Zadania

Wydział Komunikacji i Transportu

 

Do podstawowych zadań Wydziału należy prowadzenie następujących spraw:

 

I.    w zakresie ruchu drogowego:

 

1.      wydawanie kart parkingowych,

2.      zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych

3.      zmniejszanie lub zwiększanie prędkości pojazdów w terenie zabudowanym lub poza terenem zabudowanym,

4.      ustalanie prędkości dla indywidualnego pojazdu,

5.      przygotowywanie uchwały w sprawie wprowadzenie zakazu pędzenia zwierząt,

6.      wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nie normatywnych kat. I, II, III,

7.      wydawanie i cofanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny,

8.      wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu i wpisywanie danych do karty pojazdu i dowodu rejestracyjnego

9.      przygotowywanie uchwały w sprawie wprowadzenia obowiązku wyposażania pojazdu zaprzęgowego w hamulec,

10.  dokonywanie rejestracji pojazdu wydając dowód rejestracyjny i zalegalizowane

      tablice (tablicę)  rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną,

11.  przekazywanie wojewodzie mazowieckiemu częściowo  wypełnionych dowodów

      rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych oraz nalepek kontrolnych,

      12. dokonywanie czasowej rejestracji pojazdu wydając pozwolenie

            czasowe i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne,

      13. wpisywanie w dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe odpowiednich

            zastrzeżeń,

      14. wydawanie karty pojazdu dla pojazdu samochodowego przy pierwszej rejestracji

            pojazdu na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

      15. dokonywanie wpisu w kartach pojazdu,

      16. wyrejestrowywanie pojazdu,

      17. przekazywanie do centralnej ewidencji pojazdów danych i informacji,

            o pojazdach i właścicielach,

  18. wpisywanie do dowodu rejestracyjnego terminu badania technicznego,

  19. wydawanie i cofanie uprawnień dla diagnosty,

      20. wydawanie międzynarodowego prawa jazdy,

      21. wydawanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem,

      22. wydawanie wtórnika dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem,

      23. wydawanie wtórnika karty motorowerowej i rowerowej,

      24. przekazywanie danych do centralnej ewidencji kierowców,

      25. dokonywanie wpisów do ewidencji instruktorów, wydawanie legitymacji

            instruktora, skreślanie z ewidencji,

      26. sprawowanie nadzoru nad szkoleniem osób ubiegających się o uprawnienia do

            kierowania pojazdami prowadzonego przez pezdsiębiorcę,

      27. kierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji,

      28. kierowanie na kontrolne badania lekarskie,

      29. wyznaczanie parkingów strzeżonych,

      30. przygotowywanie uchwały w sprawie ustalania wysokości opłat za usunięcie

            pojazdu i parkowanie

      31. zwracanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych,

      32. wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy i wydawanie zatrzymanych praw

            jazdy,

      33. cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi,

      34. wymiana uprawnień do kierowania pojazdami,

      35.legalizacja tablic rejestracyjnych,

36.dokonywanie za opłatą czasowego wycofania pojazdu z ruchu,

37.skierowanie pojazdu na dodatkowe badanie techniczne ,

38.prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,

39.wyrażenie zgody na umieszczanie cech identyfikacyjnych pojazdu,

40. sprawowanie  nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów,

41.prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,

  1. wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez  przedsiębiorcę  ośrodka szkolenia kierowców i skreślenie z rejestru działalności regulowanej,
  2. kierowanie instruktora na egzamin sprawdzający,
  3. powołanie komisji weryfikacyjnej  w zakresie sprawdzenia kwalifikacji  kandydata na egzaminatora na prawo jazdy kat. T,

 

II w zakresie transportu:

    1. powoływanie komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu w zakresie

  transportu drogowego taksówką,

    2. udzielanie licencji i zmiana licencji, odmawianie udzielenia, cofnięcie

  licencji w zakresie krajowego transportu drogowego

    3. przyrzeczenie udzielenia licencji,

    4. wydawanie wypisów z licencji,

    5. przenoszenie uprawnień wynikających z licencji,

    6. wyrażanie zgody na wykonywanie uprawnień wynikających z licencji,

    7. wydawanie i zmienianie oraz cofanie zezwolenia i odmawianie udzielenia lub zmiany

               zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych

    8. wydawanie zaświadczeń i wypisów z zaświadczeń na krajowy przewóz niezarobkowy

    9. odmawianie wydania zaświadczenia o wykonywaniu na krajowy niezarobkowy

        przewozów drogowych

  10. nakładanie na przewoźnika drogowego obowiązku przedstawienia określonych

        dokumentów  i informacji,

  11. żądanie od przewoźnika określonych informacji dot. działalności transportowej

  12. przedstawianie właściwemu ministrowi do spraw transportu informacji o liczbie

        i zakresie udzielonych licencji i zezwoleń,

 13. kontrola przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego

       z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji, zezwolenia albo zaświadczenia,

14. powierzanie czynności kontrolnych wyspecjalizowanej jednostce

   administracji publicznej

  15. kontrola przewoźników w zakresie posiadania odpowiednich dokumentów,

        – wzywanie przedsiębiorcy do usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie,

  16. wymiana uprawnień przewozowych,

  17. wydawanie decyzji o usunięciu drzew lub krzewów utrudniających widoczność

        sygnałów i  pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy

        śnieżne

  18. ustalanie wysokości odszkodowań za usunięcie drzew lub krzewów,

  19. wyrażenie zgody na ograniczenie obowiązku przewozu przez przewoźnika

  20. nakładanie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania

        przewozowego  w przypadku klęski żywiołowej,

  21. zapewnienie odpowiednich środków finansowych dla przewoźnika, niezbędnych do

        wykonywania nałożonego obowiązku,

  22. przygotowywanie uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych

        obowiązujących w  powiatowym transporcie zbiorowym

  23. przygotowywanie uchwały w sprawie ustalenia opłat dodatkowych w powiatowym   

        transporcie zbiorowym.

  27. przygotowywanie uchwały w sprawie ustalania cen urzędowych za usługi przewozowe

        transportu zbiorowego na terenie powiatu

  28. uzgadnianie tras procesji lub pielgrzymek lub innych imprez o charakterze religijnym,

  29. właściwemu organowi ewidencyjnemu zaświadczenia o wpisie   lub wykreśleniu z

        ewidencji,

30.  dokonywanie wpisu przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej i wydawanie zaświadczenia,

31.  prostowanie  wpisu do rejestru działalności regulowanej w przypadku błędów                  i niezgodności,

32.  wydawanie decyzji o odmowie wpisu  przedsiębiorcy do rejestru,

33.  kontrola spełniania przez przedsiębiorcę warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej,

34.  wydawanie decyzji o zakazie wykonywania działalności,

35.  wykreślanie wpisu przedsiębiorcy w rejestrze,

36.  przeprowadzanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób i pobieranie opłat z tego tytułu,

37.  cofanie licencji lub zezwoleń w wyniku  stwierdzonych uchybień w czasie przeprowadzonej kontroli

38.  przygotowanie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej obowiązującej w powiatowym transporcie zbiorowym.

39.  opiniowanie wniosku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania,

40.  wyznaczenie miejsc do parkowania wraz z zastrzeżonymi stanowiskami w strefie płatnego parkowania,

41.  kontrola spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC  posiadaczy pojazdów mechanicznych,

42.  powiadamianie  Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o braku dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC.

43.  przekazywanie informacji do organów podatkowych o zarejestrowanych                         i wyrejestrowanych pojazdach.

44.przygotowanie uchwały zarządu powiatu w sprawie lokalizacji drogi.

 

 

 


Informację wytworzył: (brak danych), Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Herbeć Maria, Data wprowadzenia: 2003-10-10 09:13:42, Zatwierdził do publikacji: Herbeć Maria, Data publikacji 2003-10-10 09:16:37, Ostatnia zmiana: 2012-11-23 12:27:57, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 8489