MASZ PROBLEMY PRAWNE, RODZINNE LUB INNE KŁOPOTY ŻYCIOWE? DO TWOJEJ DYSPOZYCJI, BEZPŁATNIE POZOSTAJĄ NASI PRAWNICY I DORADCY OBYWATELSCY

obrazek 

obrazek

W 2023 roku w Powiecie Kluczborskim funkcjonują:

I. Kluczbork - Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Mediacji
Powiatowy Ośrodek Rehabilitacji
ul. Sienkiewicza 20B, 46-200 Kluczbork
czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-19.00

Nieodpłatna Pomoc Prawna - poniedziałek, wtorek czwartek

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie - środa, piątek

Punkt prowadzony jest przez Fundację Młodzi Ludziom, ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 12.04.A, 90-057 Łódź, Numer KRS 0000432954, https://fundacjamlodziludziom.pl  - organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert.

MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZANIA NIEODPŁATNEJ MEDIACJI W PONIEDZIAŁKI I PIĄTKI.

II. Wołczyn - Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Mediacji
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Rzeczna 3, 46-250 Wołczyn
czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-18.00

Punkt prowadzony jest przez radców prawnych i adwokatów, wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu i Okręgową Radę Adwokacką w Opolu.

MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZANIA NIEODPŁATNEJ MEDIACJI WE WTORKI I ŚRODY.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oto szczegółowe informacje, jak i kto może skorzystać z darmowych porad:

UWAGA!
Aby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy się uprzednio na wizytę umówić.

Można to zrobić telefonicznie pod nr tel.: 663-112-118 (pn.: 8.00-16.00, wt. - pt.: 7.00-15.00)
lub zapisać się na poradę online:
https://zapisy-np.ms.gov.pl

DYŻURY SPECJALISTYCZNE - lista

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji w województwie opolskim

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Usługa nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji świadczona jest całkowicie bezpłatnie na podstawie Ustawy zdnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 945 t.j.).

Kto może uzyskać pomoc prawną
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej zwanej dalej "ustawą", przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku (art. 4 ust. 1 ustawy).
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (art. 4 ust. 2 ustawy).

Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej radca prawny lub adwokat może zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość. Radca prawny lub adwokat może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Informacje i dane uzyskane w wyniku udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej są chronione i poufne.

Co do zasady porady udzielane są osobiście w wyznaczonych punktach. Osoba uprawniona może zgłosić się do dowolnego punktu na terenie całego kraju. Nie ma obowiązku korzystania z punktów tylko na terenie powiatu, w którym dana osoba zamieszkuje.
Wyjątek od zasady udzielania porad osobiście stanowi (jak wspomniano powyżej) obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii albo wprowadzenie stanu nadzwyczajnego. W takich przypadkach pomoc ta może się odbywać za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Oznacza to, że w czasie trwającego stanu epidemii osoba uprawniona może uzyskać pomoc przez telefon, wideo-rozmowę lub za pośrednictwem wiadomości elektronicznej (lub komunikatora internetowego). Jeśli pomoc nie jest udzielana w takich formach na terenie powiatu, w którym mieszka osoba uprawniona, może zgłosić się do punktu prowadzonego na terenie innego powiatu. Jeśli osoba uprawniona jest osobą ze znaczną niepełnosprawnością ruchową i nie może stawić się w punkcie lub osobą doświadczająca trudności w komunikowaniu się może uzyskać nieodpłatną pomoc także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość niezależnie od tego, czy obowiązuje obecnie stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii lub został wprowadzony stan nadzwyczajny.

Uwaga!
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana osobom fizycznym - prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej jest pomocą de minimis i wiąże się z koniecznością spełnienia dodatkowych warunków wynikających z ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743, z późn. zm.), opisanych w szczegółach w Instrukcji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej jako pomocy de minimis (
Instrukcja do pobrania plik PDF ).

Aby uzyskać nieodpłatną pomoc prawną przedsiębiorca ubiegający się o pomoc musi dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Kluczborku następujące dokumenty:
- kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (oświadczenie dotyczące pomocy de minimis (do pobrania plik PDF );
- formularz zawierający informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743, z późn. zm.) (formularz plik PDF lub edytowalny plik XLSX );
- dane teleadresowe do kontaktu.

Po otrzymaniu ww. dokumentów, Koordynator powiatowy skontaktuje się telefonicznie w celu umówienia terminu pomocy prawnej. Po udzieleniu pomocy Starostwo Powiatowe wyda zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową , które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się, lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, lub w innym miejscu dostosowanym do potrzeb tych osób. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie odbiera od osoby uprawnionej oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ww. ustawy, a także informację dot. danych osobowych w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Ponadto ww. osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają staroście, w formie papierowej na adres: Starostwo Powiatowe w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork lub elektronicznej na adres e-mail: npp@powiatkluczborski.pl , oświadczenie (pobierz), o którym mowa w art. 4 ust. 2 ww. ustawy, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość, a także informację dot. danych osobowych w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (pobierz).

Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną informacji o złożeniu przez osobę uprawnioną oświadczenia, informacji dot. danych osobowych wymienionej powyżej  oraz danych kontaktowych tej osoby, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

Nieodpłatna pomoc prawna 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: 
- poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub
- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
- sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym lub,
- nieodpłatną mediację lub
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.
 
Nieodpłatna mediacja obejmuje:
- poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
- przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
- przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
- przeprowadzenie mediacji;
- udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Więcej informacji o możliwości skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów oraz korzyściach z tego wynikających

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego informuje się osobę uprawnioną o możliwości przekazania anonimowej opinii o udzielonej usłudze, to znaczy część B karty pomocy może być przekazywana przez osoby uprawnione poprzez wypełnienie ankiety w miejscu świadczenia pomocy lub przekazywana drogą elektroniczną bezpośrednio do urzędu starostwa powiatowego. Osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240 t.j.), mogą przekazać opinię o udzielonej pomocy także listownie lub pod wskazanym numerem telefonu. Osoba odbierająca opinię o udzielonej pomocy w formie telefonicznej przedstawia osobie uprawnionej treść pytań zawartych w części B karty pomocy i możliwych do zaznaczenia odpowiedzi, a także zaznacza wybrane przez osobę uprawnioną odpowiedzi.

Informacja o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Edukacja prawna
Edukacja prawna obejmuje działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:
- prawach i obowiązkach obywatelskich;
- działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;
- mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów;
- możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa;
- dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Zadania, o których mowa powyżej, mogą być realizowane w formach, które w szczególności polegają na opracowaniu informatorów i poradników, prowadzeniu otwartych wykładów i warsztatów oraz rozpowszechnianiu informacji za pośrednictwem środków masowego przekazu i innych zwyczajowo przyjętych form komunikacji, w tym prowadzeniu kampanii społecznych.

Tu znajdziesz ciekawe publikacje i informacje z zakresu edukacji prawnej:

 

-  Prawo spadkowe

Konsument i jego prawa

Dział spadku

Odpowiedzialność za długi współmałżonka w czasie trwania i po ustaniu małżeństwa

-  Otrzymanie zawiadomienia o wszczęciu egzekucji- uprawnienie i obowiązki wierzyciela, dłużnika, komornika /film/

Prawa obywateli Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa

-  Jak przygotować się do porady?
-  
Informator - przemoc domowa
-  Wizytówka dotycząca NPP i NPO
-  
Plakat informacyjny dotyczący przemocy domowej

-  Podstawowe zasady prawa pracy, czyli co powinien wiedzieć każdy pracownik

-  Pozew czy ugoda?

Bezpieczeństwo w sieci

Najczęstsze oszustwa - jak się ustrzec?

Prawo spadkowe /film/

-  Dziecko też ma swoje prawa 

Poradnik prawny
Korespondencja z sądu - odbierać czy nie?
Informacja o spadkach

---------------------------------------------------------------------------       
-  Informator o systemie nieodpłatnej pomocy prawnej

-  Karta informacyjna nieodpłatnej pomocy prawnej          
-  
Karta informacyjna nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego             
-  
Karta informacyjna nieodpłatnej mediacji            
-  
Karta informacyjna dla osób pokrzywdzonych przestępstwem      

https://www.facebook.com/StowarzyszenieOPPEN/
https://www.facebook.com/Fundacja-M%C5%82odzi-Ludziom-822798944720669

Do pobrania:  
--------------------------------------------------------------------------    
Oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy      
-  Klauzula/informacja dot. danych osobowych w związku z udzielaniem npp lub npo
      
-  
Instrukcji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej jako pomocy de minimis
-  Oświadczenia dotyczącego pomocy de minimis
-  Formularz informacyjny przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (plik PDF lub edytowalny plik XLSX)

Więcej informacji na temat nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego: https://np.ms.gov.pl

------ Dokumentacja konkursowa dotycząca roku 2023 -----------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Korzystanie z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacjii wiąże się z koniecznością przetwarzania danych osobowych takich jak imię nazwisko, dane teleadresowe, nr PESEL i innych, w celu realizacji usługi. Przetwarzanie danych wynika z przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, a w przypadku pomocy de minimis również z ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Dane osobowe mogą być przetwarzane w systemie teleinformatycznym do obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, w formie papierowej w procesie rejestracji na wizytę w punkcie i archiwizacji oraz przez udzielającego poradę.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w systemie teleinformatycznym wraz z informacją dot. danych osobowych w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

UWAGA: W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Decyzję o przedmiocie, rodzaju oraz formie wprowadzonych ograniczeń i związanych z tym zmian, dotyczących m. in. udzielania porad, sposobie dokonywania zgłoszeń oraz okresu ich obowiązywania, w sytuacji, o której mowa powyżej podejmuje każdorazowo starosta. Powyższe informacje zostaną niezwłocznie zmieszczone na stronie internetowej powiatu i tablicy ogłoszeń urzędu.W takiej sytuacji nie jest konieczne składanie oświadczenia o niemożności poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku - w przypadku przedsiębiorcy

 


=============================================================================================================================================

09.12.2022 r.
UWAGA!!!

W dniach 23 i 30 grudnia 2022 roku:

- Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Mediacji w Kluczborku zlokalizowany w Powiatowym Ośrodku Rehabilitacji przy ul. Sienkiewicza 20B będzie nieczynny. Dodatkowo za to zostają wydłużone dyżury punktu od godz. 15.00 do godz. 20.00 w czwartek 8.12, 15.12, 22.12, 29.12.2022 roku oraz od godz. 14.00 do godz. 20.00 w piątki 9.12, 16.12.2022 roku;

- Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Mediacji w Wołczynie zlokalizowany w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. przy ul. Rzecznej 3 będzie otwarty w godzinach od 9.00 do 13.00.

Za utrudnienia przepraszamy
Starosta Kluczborski - Mirosław Birecki

 

14.06.2022 r.
UWAGA! W dniu 17 czerwca 2022 roku (piątek) umawianie wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie tylko elektronicznie pod adresem:
https://zapisy-np.ms.gov.pl/

 

27.04.2022 r.
UWAGA!!!

W dniu 2 maja 2022 roku Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Mediacji w Kluczborku zlokalizowany w Powiatowym Ośrodku Rehabilitacji przy ul. Sienkiewicza 20B będzie nieczynny. Dodatkowo za to zostają wydłużone dyżury punktu od godz. 15.00 do godz. 20.00 w poniedziałek 09.05, 16.05, 23.05, 30.05.2022 roku.

Za utrudnienia przepraszamy
Starosta Kluczborski - Mirosław Birecki

 

11.04.2022 r.
UWAGA!!!

W dniu 15 kwietnia 2022 roku:

- Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Mediacji w Kluczborku zlokalizowany w Powiatowym Ośrodku Rehabilitacji przy ul. Sienkiewicza 20B będzie nieczynny. Dodatkowo za to zostają wydłużone dyżury punktu od godz. 15.00 do godz. 20.00 w piątek 22.04, 29.04, 06.05, 13.05.2022 roku;

- Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Mediacji w Wołczynie zlokalizowany w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. przy ul. Rzecznej 3 będzie nieczynny. Dodatkowo za to zostaje wydłużony dyżur punktu od godz. 10.00 do godz. 18.00 w piątek 29.04.2022 roku.

Za utrudnienia przepraszam
Starosta Kluczborski - Mirosław Birecki


04.03.2022

Ogłoszenie

Informuję, że z dniem 21.03.2022 roku przywracamy stacjonarne funkcjonowanie działających na terenie Powiatu Kluczborskiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji.

Więcej informacji na temat funkcjonowania systemu nieodpłatnego poradnictwa prawnego znajduje się na naszej stronie internetowej pod linkiem: http://www.powiatkluczborski.pl/aktualnosci/pomoc_prawna.htm


Starosta Kluczborski - Mirosław Birecki

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.01.2022

Ogłoszenie dotyczące nieodpłatnego poradnictwa prawnego
w Powiecie Kluczborskim


Informuję, że w związku ze znacznym wzrostem zakażeń koronawirusem i sugestiami Ministerstwa Sprawiedliwości od dnia 20 grudnia 2021 roku do odwołania , udzielanie nieodpłatnych porad prawnych oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, ze względów bezpieczeństwa, odbywa się wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefonicznie, mailowo itp.) oraz poza lokalami punktów NPP i NPO.

Mając na względzie powyższe osoba potrzebująca pomocy prawnej przed udzieleniem porady musi zarejestrować się na poradę w jeden z trzech podanych niżej sposobów:
dokonać elektronicznej rejestracji wizyty pod adresem: https://np.ms.gov.pl/opolskie/kluczborski;
dokonać telefonicznej rejestracji wizyty pod nr tel.: 663-112-118 (pn.: 8.00-16.00, wt.-pt.: 7.00-15.00);
przesłać mailowo wniosek ze swoim numerem telefonu do kontaktu dla prawnika lub doradcy obywatelskiego i swoje inicjały wraz ze zgodą na przetwarzanie ww. danych na adres: npp@powiatkluczborski.pl.

Po dokonaniu jednej z ww. czynności prawnik lub doradca obywatelski skontaktuje się w ustalonym terminie z osobą potrzebującą porady prawnej w celu wykonania usługi na odległość.

Informacja o przywróceniu normalnej - stacjonarnej działalności punktów zostanie niezwłocznie podana na stronie internetowej Powiatu Kluczborskiego, a także wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

Za utrudnienia przepraszamy

 

Starosta Kluczborski - Mirosław Birecki

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------