Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia meteorologiczne
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Wywłaszczanie nieruchomości
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej
•  Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
Pomoc
Statystyki

7105694
od 26 czerwca 2003 r.
Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa » Zawiadomienia i ogłoszenia Wersja do druku

Inf. o wszczęciu post. wodnoprawnego ws poboru wód podziemnych triasowych z ujęcia w Dobiercicach

  Kluczbork  10.02.2017 r.

ROŚ.6341.2.2017.MG

Informacja

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

 

            Starosta Kluczborski na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469 z późn. zm.) informuje, że na wniosek nr TTO/4432/B/03/2017 z dnia 10.01.2017r. (data wpływu: 12.01.2017r.) Hydrokom Sp. z o.o. ul. Kołłątaja 7, 46-203 Kluczbork zostało wszczęte postępowanie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie:

 

1)   pobór wód podziemnych z utworów triasowych z ujęcia w Dobiercicach za pomocą studni:

·    nr 3, o głębokości 36,5 m, wykonana w 1982 r.

·    nr 4, o głębokości 35,0 m, wykonana w 1982 r.

zlokalizowanych na działce nr 9/4, k. m. 5 obręb Dobiercice, gm. Byczyna

w ilości:

Qmax h = 27,5 m3/h

Qśr d = 235,7 m3/d

Q max rok = 86 060,5 m3/rok

 

na potrzeby grupowego wodociągu komunalnego przechodzącego przez miejscowości: Sarnów, Chudoba, Dobiercice, Pszczonki, część Paruszowic oraz w związku z pogorszeniem jakości wody z ujęcia Nasale – Kastel również dla miejscowości: pozostała część Paruszowic, Gosław, Nasale oraz Pogorzałka, a także dla SUW Kastel do mieszania i zaopatrzenia w wodę  Wojsławic, Sierosławic, Roszkowic i Borek.

W zawiadomieniu nr ROŚ.KU-752-1/2010 z dnia 26.01.2010 r. Starosta Kluczborski przyjął wydajność eksploatacyjną na ujęciu w wysokości:

-     nr 3 o zasobach eksploatacyjnych  Q = 19,4 m3/h przy depresji  s = 6,4 m;

-     nr 4 o zasobach eksploatacyjnych  Q = 23,5 m3/h przy depresji  s = 5,6 m

na podstawie dokumentacji „Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej – aktualizacja zasobów wód podziemnych z utworów triasu górnego w Dobiercicach”.

           

2)   odprowadzanie ścieków: popłuczyn z kontenerowej stacji SUW istniejącym wylotem betonowym zabezpieczonym kratą o O = 225 mm o rzędnej dna 191,50 m npm, do odbiornika (rzędna dna 191,00 m npm) - rowu melioracyjnego oznaczonego symbolem Rz3 w km 0+600 na działce nr 75 k.m. 3 obręb Paruszowice, gm. Byczyna , w ilości:

Qśr/d = 16,0 m3/d

Qmax roczne = 5 840,0 m3/r

            o składzie:

żelazo og. = 10,0 mg/l

zawiesina og. = 35 mg/l

pH = 6,5 – 9,0

            Punktem kontrolnym jakości wprowadzanych do ziemi ścieków, ustalam wylot o O 225 mm i rzędnej dna 191,50 m npm, - kanału odprowadzającego popłuczyny ze stacji SUW do odbiornika (rzędna dna 191,00 m npm) rowu oznaczonego symbolem  Rz3 w km 0+600 na działce nr 75 k.m. 3 obręb Parszowice.

 

 

Dokumentacja z w/w postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa tut. Starostwa, w pokoju 307.

 

 

Z upoważnienia Starosty

 

Mieczysław Czapliński

Naczelnik Wydziału Rolnictwa,

Ochrony Środowiska i Leśnictwa

 


Informację wytworzył: Godzwon Magdalena, Data wytworzenia: 2017-02-13 08:33:20, Wprowadził do systemu: Godzwon Magdalena, Data wprowadzenia: 2017-02-13 08:33:31, Zatwierdził do publikacji: Czapliński Mieczysław, Data publikacji 2017-02-13 08:37:36, Ostatnia zmiana: 2017-02-13 08:37:46, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 14