1. Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

 

2. Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów 

3. Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów 

 

4. Uzyskanie karty wędkarskiej

Wniosek o wydanie Karty Wędkarskiej_2_wzory (.doc)

Wniosek o wydanie Karty Wędkarskiej (rozbieżność zamieszkania i zameldowania) (.doc)

  

5. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb i wydanie zaświadczenia

 

6. Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów rosnących na terenach będących własnością gmin, niebędących gruntami leśnymi

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew (krzewów) (.doc)

 

7. Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

Zgłoszenie do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom (.pdf)

 

8. Wydanie pozwolenia zintegrowanego

 

9. Zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia

 

10. Uzyskanie zezwolenia upoważniającego prowadzącego instalację do uczestnictwa we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji

  

11. Wydanie pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza

  

12. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w publicznie dostępnej bazie danych o środowisku

Wzory wniosków - informacja o środowisku (jedna, dwie lub więcej działek) (.docs)

 

13. Uzyskanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na hodowanie/utrzymywanie chartów (.docs)

14. Wydanie decyzji zatwierdzającej statut/zmiany w statucie spółki wodnej