Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia zintegrowane
•  Zgłoszenia/informacje instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9785319
od 26 czerwca 2003 r.
Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa » Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa obrazek Wersja do druku

Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa

1. Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód i w zakresie budownictwa wodnego

 

2. Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

 

3. Wydawanie zezwolenia na zbieranie odpadów 

4. Wydawanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów 

5. Wydawanie zezwolenia na transport odpadów 

 

6. Prowadzenie zgłoszeń i wpisu do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

 

 

7. Uzyskanie karty wędkarskiej

Wniosek o wydanie Karty Wędkarskiej_2_wzory (.doc)

Wniosku o wydanie Karty Wędkarskiej (rozbieżność zamieszkania i zameldowania) (.doc)

 

 

8. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb i wydanie zaświadczenia

Wzór wniosku o zarejestrowanie sprzętu pływającego oraz wydania zaświadczenia (.doc)

 

 

9. Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów rosnących na terenach będących własnością gmin, niebędących gruntami leśnymi

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew (krzewów) (.doc)

 

 

10. Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

Zgłoszenie do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom (.pdf)

 

 

11. Wydanie pozwolenia zintegrowanego

 

 

12. Zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia

 

 

13. Uzyskanie zezwolenia upoważniającego prowadzącego instalację do uczestnictwa we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji

 

 

14. Wydanie pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza

 

 

15. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w publicznie dostępnej bazie danych o środowisku

 

 

16. Zatwierdzanie projektu prac geologicznych (prace hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie)

 

 

17. Przyjmowanie dokumentacji geologicznych (dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie)

 

 

18. Wydawanie koncesji geologicznych (rozpoznawanie i wydobywanie złóż kopalin)

 

 

19. Uzyskanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

 

20. Wydanie decyzji zatwierdzającej statut/zmiany w statucie spółki wodnej

 

 


Informację wytworzył: Artur Nowak, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Artur Nowak, Data wprowadzenia: 2011-10-04 10:08:30, Zatwierdził do publikacji: Artur Nowak, Data publikacji 2011-10-04 10:36:12, Ostatnia zmiana: 2013-11-05 12:15:37, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3848