Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia ziintegrowane
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9177493
od 26 czerwca 2003 r.
Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu » Sprzedaż nieruchomości Wersja do druku

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym nr FP.6840.2.2019.MK

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

 NR FP.6840.2.2019.MK

 

          Na podstawie art. 38 w związku z art. 13 i art. 67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 j. t.), Uchwały nr 14/54/2019 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kluczborskiego w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w obrębie miasta Wołczyn przy ulicy Kluczborskiej 60a oraz §5 Uchwały nr XXXI/185/200 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony(Dz.U. Województwa Opolskiego z 2009r., nr 35 poz. 630).

 

ZARZĄD POWIATU W KLUCZBORKU OGŁASZA  II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY  NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI  POŁOŻONEJ W OBRĘBIE MIEJSCOWOŚCI WOŁCZYN

 

 

Nieruchomość z oznaczeniem KW

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów

Pow. działki

w ha

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena wywoławcza

Warunki płatności

Działka gruntowa zabudowana  

ujawniona w księdzie wieczystej

KW nr  OP1U/00088239/4

prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Kluczborku.

 

Działka gruntowa niezabudowana 

ujawniona w księdzie wieczystej

KW nr OP1U/00088528/7

prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Kluczborku.

Obręb:

Wołczyn 

dz. 348/13

 a. m. 6

 

 

 

 

 

 

Obręb:

Wołczyn

dz. 348/15

 a. m. 6

0,8966 ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0074 ha

Nieruchomość gruntowa położona w obrębie miasta Wołczyn przy ul. Kluczborskiej 60a, składająca się z dwóch działek:

działki zabudowanej budynkiem biurowym o pow. 166 m2, bud. kotłowni o pow. 28 m2, budynkiem magazynowym o pow. 426 m2 oraz działki

niezabudowanej.Teren działek częściowo ogrodzony, utwardzony, asfaltem i betonem w pozostałej części tereny zielone. Teren uzbrojony w media.

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego działki wymienione  są na obszarze oznaczonym symbolem KS: tereny obiektów

i urządzeń obsługi ruchu samochodowego, obejmujące stacje paliw płynnych i gazowych, stacje diagnostyczne i obsługi, oraz obiekty towarzyszące: budynki administracyjne, socjalne, magazynowe, gospodarcze, wiaty, pawilony usługowo - handlowe (mała gastronomia), oraz  urządzenia  techniczne niezbędne do ich funkcjonowania. 

 

372 500,00

w tym :

dz. nr 348/13

370 300 zł (zwolniona z podatku VAT)

dz. nr 348/15

2 200,00 zł

(objęta podatkiem VAT)

Sprzedaż następuje za cenę osiągniętą w przetargu płatną przed podpisaniem

umowy notarialnej, najpóźniej dzień przed jej zawarciem.

 

Nieruchomość nie jest obciążona długami ani nie toczy się żadne postępowanie w stosunku do nieruchomości oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią.

Uprawniony do władania nieruchomością jest Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku zgodnie z decyzją o ustanowieniu trwałego zarządu. Z chwilą wyłonienia nabywcy na przedmiotowe nieruchomości trwały zarząd zostanie zniesiony.

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie przedmiowowej nieruchomości odbył się w dniu 18 czerwca 2019 i zakończył się wynikiem negatywnym.

Zgodnie z art. 67 ust 2 punkt 2 cenę wywoławczą w do drugiego przetargu ustalono  Rozstrzygnięciem Zarządu Powiatu w Kluczborku nr OR-Z.0022.21.2019.5-JS w wysokości 50 % wyszacowanej wartości nieruchomości tj. 372 500,00 zł (słownie trzysta siedemdziesiąt dwa tysiace, pięćset złotych)

II przetarg odbędzie się w dniu 19 września 2019 roku o godz 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kluczborku przy ul. Katowickiej 1 w sali 213.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wniosą wadium w terminie oznaczonym w ogłoszeniu o przetargu. Wadium w kwocie 37 250,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt  złotych). O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu jednakże wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu
do pełnych dziesiątek złotych. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które wpłacą wadium, w ustalonej wysokości, (wadium winno być wpłacone w pieniądzu) przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Kluczborku nr konta 07 8876 0009 0036 4161 2000 0004 w banku Spółdzielczym w Wołczynie Oddział w Kluczborku lub bezpośrednio w kasie Starostwa najpóźniej do dnia 13 września 2019 roku.  

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na powyższe konto.

Cudzoziemiec chcący wziąć udział w przetargu powinien posiadać stosowne zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie przedmiotowej nieruchomości.

Przed otwarciem przetargu należy przedłożyć komisji przetargowej:

- dowód wpłaty wadium;

- dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych;

- aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących  podmiot – w przypadku osób prawnych oraz innych osób nie posiadających osobowości prawnej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia,  pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu na wskazane konto.

Kwotę nabycia nieruchomości równą cenie osiągniętej w przetargu + koszty dodatkowe poniesione przez organizatora przetargu w skład, których wchodzą koszt wyceny oraz koszt ogłoszenia w prasie, wpłaca się najpóźniej jeden dzień przed zawarciem umowy notarialnej.

Koszty sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego ponosi w całości nabywca.

Jeżeli podmiot ustalony jako nabywca nie przystąpi do zawarcia umowy w wyznaczonym terminie i miejscu, Zarząd Powiatu w Kluczborku może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej,
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zarząd Powiatu w Kluczborku może z uzasadnionej przyczyny odwołać ogłoszony przetarg, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu ze sprzedającym.

Kontakt telefoniczny (077) 418-52-18 wew. 168, 169.

 

Ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kluczborku w terminie od 19 lipca 2019 roku  do 19 września  2019 roku oraz na stronie internetowej:www.powiatkluczborski.pl w zakładce  Biuletynu Informacji Publicznej.

 


Informację wytworzył: Wilman Mariusz, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Wilman Mariusz, Data wprowadzenia: 2019-07-18 12:49:42, Zatwierdził do publikacji: Zamorowska Marta, Data publikacji 2019-07-19 07:00:30, Ostatnia zmiana: 2019-07-18 13:42:41, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 231