OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

NR FP.6840.1.2.2021.MW

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 z późn. zm), Uchwały nr 102/410/2021 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 17.02.2021 r., Zarząd Powiatu w Kluczborku ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork ogłasza I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Wołczynie przy ul. Przemysłowej, działka nr 596/1 k.m. 7.

Lp

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Wartość nieruchomości netto w złotych

Warunki płatności

1.

Działka ewidencyjna oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 596/1  ark. m. 7, obręb Wołczyn, położona w Wołczynie przy ul. Przemysłowej, ujawniona w księdze
wieczystej nr OP1U/00090012/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych
w Kluczborku

0,0259 ha

Działka niezabudowana, zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oznaczona symbolem dr - drogi

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyna, działka oznaczona symbolem L – drogi lokalne

6 041,60 w tym:

- 3 710,00 zł wartość działki,

- 2 331,60 zł – koszty dodatkowe (podział geodezyjny, operat szacunkowy, ogłoszenia w prasie) 

Sprzedaż następuje za cenę osiągniętą w przetargu płatną przed podpisaniem umowy notarialnej najpóźniej dzień przed jej zawarciem

 

 

Cena wywoławcza wynosi 6 041,60 zł, do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 604,16 zł na konto nr 07 8876 0009 0036 4161 2000 0004 w Banku Spółdzielczym w Wołczynie do dnia 5 maja 2021 r. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na konto Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

Przetarg odbędzie się 10 maja 2021 r. o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym
w Kluczborku ul. Katowicka 1 w sali nr 213.

WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU

1. WADIUM

O  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości i terminie wskazanym w ogłoszeniu pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

O  Wadium należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Kluczborku, nr 07 8876 0009 0036 4161 2000 0004 w Banku Spółdzielczym w Wołczynie do dnia 5 maja 2021 r.

O  Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy.

O  Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

O  Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

O  Jednocześnie informuje się, że jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych
w zawiadomieniu Zarząd Powiatu w Kluczborku może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi (zgodnie z art. 41 ust.2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 z późn. zm.)).

O  Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie,
w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym na rachunek bankowy wskazany w złożonym oświadczeniu o zapoznaniu się z warunkami przetargu.

O  Osobom, które wpłaciły wadium i nie dostarczyły do dnia przetargu do Starostwa Powiatowego w Kluczborku oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu, wadium zostanie zwrócone na konto, z którego dokonano wpłaty.

2. PRZETARG

O  Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien zapoznać się z obecnym stanem i zagospodarowaniem nieruchomości. Oferent zobowiązany jest zapoznać się z istniejącym stanem prawnym, technicznym, sposobem zagospodarowania oraz stanem faktycznym nabywanej nieruchomości; przeznaczeniem nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego; ewentualnie posadowionymi na nieruchomości sieciami, urządzeniami i infrastrukturą techniczną, w szczególności ograniczającymi lub mającymi wpływ na możliwości zagospodarowania nabywanej nieruchomości.

O  Dla przedmiotowej nieruchomości w Działach nr III i nr IV księgi wieczystej nr OP1U/00090012/4 widnieje brak wpisów.

O  W terminie wyznaczonym w wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia nie wpłynęły żadne wnioski od osób którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 z późn. zm) tj byłego właściciela lub jego spadkobierców, pozbawionych prawa własności nieruchomości przed 5.12.1990r.

O  Pełnomocnictwa i zezwolenia:

? w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik-konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,

? w przypadku osób prawnych wymagane jest przedłożenie zgody właściwego organu na przystąpienie do przetargu,

? w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,

? w przypadku pełnomocników osób fizycznych- poza przypadkami wyżej wskazanymi konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,

? nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017r. poz. 2278 t.j.) może nastąpić, po przedłożeniu wydanego na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy, chyba że zajdą przewidziane ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia. Za aktualny uważa się dokument wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem przetargu.

O  Przetarg może się odbyć, chociażby tylko jedna osoba wniosła wadium oraz spełniła warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

O  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych (§ 14 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn.14.09.2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, Dz.U. 2014 poz.1490 z późn.zm.).

O  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej (§ 14 pkt 3 Rozporządzenia jw.).

O  Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

O  Nie wyraża się zgody na przelew wierzytelności zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości na osoby trzecie, na skutek przeprowadzonego przetargu.

O  Zarząd Powiatu w Kluczborku może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kluczborku, ogłoszenie w prasie oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kluczborku, podając przyczynę odwołania przetargu.

Nabywca prawa własności:

O  ponosi koszty notarialne i sądowe, których wysokość określi notariusz,

O  ponosi koszty nabycia nieruchomości równe cenie osiągniętej w przetargu. Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

O  ponosi koszty dodatkowe poniesione przez organizatora przetargu tj. koszt wyceny nieruchomości, podziału nieruchomości oraz koszt ogłoszenia w prasie.

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Kluczborku

Mirosław Birecki

 

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości, można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kluczborku, pokój 313, 309 tel. 77 418 52 18 w.169, 180 lub e-mail: mzamorowska@powiatkluczborski.pl, mienie@powiatkluczborski.pl