Wydział Edukacji i Sportu

   §40.1.Do zadań Wydziału w zakresie spraw będących w kompetencji organu prowadzącego (rada powiatu i zarząd powiatu) należy opracowywanie materiałów, dokumentacji, analiz, projektów uchwał Rady i Zarządu dotyczących:

1)      zakładania i prowadzenia oraz likwidowania szkół i placówek publicznych:

a)      szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych,

b)      szkół ponadgimnazjalnych, w tym specjalnych i z oddziałami integracyjnymi,

c)      szkół sportowych i mistrzostwa sportowego,

d)      placówek oświatowo - wychowawczych, umożliwiających rozwijanie zainteresowań, uzdolnień a także korzystanie z różnych form wypoczynku
i organizacji czasu wolnego,

e)      placówek kształcenia ustawicznego i praktycznego,

f)    placówek artystycznych - ognisk artystycznych umożliwiających rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych,

g)      poradni psychologiczno- pedagogicznych,

h)      specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, oraz ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim realizację obowiązku szkolnego,

i)     placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem  stałego zamieszkania.

2)      zakładania i prowadzenia oraz likwidowania szkół i placówek, których prowadzenie nie należy do zadań własnych powiatu, przejętych do prowadzenia na podstawie porozumień (fakultatywnie);

3)      zakładania i prowadzenia oraz likwidowania w uzgodnieniu z kuratorem oświaty publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, zakładów kształcenia nauczycieli
i bibliotek pedagogicznych;

4)      zapewnienia warunków kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach;

5)      ustalania projektu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie;

6)      ustalania zasad wynagradzania oraz zwiększania wynagradzania nauczycieli
w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat;

7)      ustalania zasad i wysokości dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli;

8)      sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną i organizacyjną szkół
i placówek;

9)      ogłaszania konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek;

10)   powoływania i udziału w komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki;

11)   powierzania stanowiska dyrektora szkoły lub placówki;

12)   powierzania stanowiska dyrektora, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, jeśli do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata;

13)   łączenia szkół różnych typów i placówek w zespoły;

14)   powoływania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans
na stopień nauczyciela mianowanego, udział w pracach komisji;

15)   zapewniania szkole warunków do realizacji przez nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

16)   tworzenia służby socjalnej do gospodarowania funduszem świadczeń socjalnych
dla nauczycieli emerytów zlikwidowanych szkół;

17)   powoływania rady oświatowej działającej przy Radzie Powiatu;

18)   ustalania składu i zasad wyboru członków rady oświatowej oraz regulaminu działania rady oświatowej;

19)   opiniowania likwidacji szkoły lub placówki publicznej oraz przejmowania dokumentacji likwidowanej szkoły prowadzonej przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną;

20)   rozwiązywania zespołu szkół lub placówek oraz nadania szkołom i placówkom wchodzącym w skład zespołu odrębnych statutów;

21)   określania szczegółowych zasad udzielania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych;

22)   zawierania ponadzakładowego układu pracy dla nauczycieli z właściwymi ponadzakładowymi organizacjami zrzeszającymi nauczycieli;

23)   określania zasad rozliczania czasu pracy dla nauczycieli o różnym planie zajęć
w poszczególnych okresach roku szkolnego;

24)   opracowywanie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;

25)   powierzania obowiązków doradcom metodycznym;

26)   koordynacji sportu szkolnego szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kluczborski.

2.Do zadań Wydziału w zakresie spraw wynikających z ustawowych kompetencji Starosty należy:

1)      kontrola i wstępna akceptacja arkuszy organizacji pracy szkół i placówek w zakresie zgodności z prawem;

2)      wydawanie zezwoleń na zakładanie szkół i placówek publicznych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną;

3)      pomoc w organizowaniu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

4)      kierowanie uczniów do szkół i placówek specjalnych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii;

5)      współpraca w organizacji i realizowaniu w szkołach i placówkach praktyk nauczycielskich;

6)      prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych:

a)      wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji,

b)      wydawanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji,

c)      nadawanie i cofanie szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej,

7)      dokonywanie oceny pracy dyrektora w części dotyczącej zadań organu prowadzącego;

8)      nadawanie lub odmowa nadania stopnia awansu nauczycielom mianowanym;

9)      wydawanie aktów mianowania dla nauczycieli, którzy uzyskali wyższy poziom wykształcenia;

10)   opiniowania powierzenia lub odwołania przez dyrektora osób ze stanowisk kierowniczych w szkole lub placówce;

11)   wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela, dyrektora;

12)   rozpatrywanie odwołań złożonych przez nauczycieli od decyzji dyrektora szkoły
lub placówki o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego;

13)   udział w komisji kwalifikacyjnej dla dyrektorów ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, powołanej przez organ nadzoru pedagogicznego;

14)   opiniowanie przeniesienia nauczyciela do innej szkoły lub placówki;

15)   przeniesienie nauczyciela do innej szkoły w razie konieczności zapewnienia tej szkole obsady na stanowisku nauczyciela z wymaganymi kwalifikacjami;

16)   nakładanie obowiązku na nauczyciela podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć;

17)   stwierdzenie wygaśnięcia z mocy prawa stosunku pracy dyrektora w określonych przypadkach;

18)   przygotowywanie dokumentacji związanej z nadaniem tytułu honorowego profesora oświaty;

19)   wyrażenie zgody na obniżenie nauczycielowi tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin;

20)   potwierdzanie prawdziwości danych zawartych we wniosku nauczyciela dotyczącego umorzenia zwrotu zasiłku na zagospodarowanie;

21)   występowanie z urzędu w obronie nauczyciela, gdy zostaną naruszone jego uprawnienia;

22)   opracowywanie zasad przyznawania uczniom nagród i stypendiów;

23)   kontrola zgodności danych dotyczących wysokości części oświatowej subwencji przydzielonej na dany rok budżetowy;

24)   opracowywanie sprawozdawczości oświatowej i nadzór nad rzetelnością sprawozdań opracowywanych przez jednostki oświatowe powiatu;

25)   nadzór nad wypełnianiem przez dyrektorów zadań z zakresu bhp w szkołach
i placówkach oświatowych powiatu;

26)   organizacja imprez o zasięgu powiatowym i regionalnym związanych z promocją szkół i placówek;

27)   opracowywanie informatorów o szkolnictwie ponadgimnazjalnym powiatu kluczborskiego.

3.Do zadań Wydziału w zakresie kultury fizycznej należy prowadzenie następujących spraw:

1)      realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej: wychowania fizycznego, sportu, rekreacji ruchowej i rehabilitacji oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno- technicznych dla jej rozwoju;

2)      prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych;

3)      prowadzenie ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej;

4)      opracowywanie materiałów promocyjno - informacyjnych z zakresu szkolnej kultury fizycznej;

5)      obsługa techniczna i biurowa Powiatowej Rady Sportu;

6)      prowadzenie spraw związanych ze stypendiami sportowymi, wyróżnieniami
i nagrodami dla zawodników nie posiadających licencji zawodnika za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym;

7)      prowadzenie spraw związanych z wyróżnieniami i nagrodami dla trenerów i działaczy sportowych zasłużonych w osiąganiu wysokich wyników sportowych
we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

4.Do zadań Naczelnika Wydziału należy wydawanie decyzji administracyjnych
z poważnienia Starosty Kluczborskiego dotyczących:

1)      kierowania uczniów do szkół i placówek specjalnych;

2)      kierowania uczniów do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii;

3)      dokonywania wpisu i skreślenia z ewidencji niepublicznych szkół i placówek;

4)      dokonywania wpisu i skreślenia z ewidencji uczniowskich klubów sportowych;

5)      dokonywania wpisu i skreślenia z ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej;

6)      nadawania i cofania uprawnień publicznych szkołom niepublicznym wpisanym
do ewidencji niepublicznych szkół;

7)      nakładania na nauczycieli obowiązku podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.