Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia zintegrowane
•  Zgłoszenia/informacje instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9785342
od 26 czerwca 2003 r.
Organy » Finanse Powiatu

Artykuły
  Budzet Powiatu Kluczborskiego na rok 2020.
  Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie wieloletniej prognozy finansowej (2020-2039).
  Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o projekcie uchwały budżetowej 2020 r.
  Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Kluczborskiego za III kwartał 2019r.
  Opinia RIO w Opolu o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.
  Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za I półrocze 2019 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
  Kwartalna informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2019 r.
  Uchwała Kolegium RIO Nr 151/2019 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2018 r.
  Uchwała Nr 89/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o programie postępowania naprawczego Powiatu Kluczborskiego.
  Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Kluczborskiego
  Uchwała Kolegium RIO w Opolu nr 5/12/2019 w sprawie uchwały Nr III_31_2018 Rady Powiatu w Kluczborku z 27.12.2018r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Kluczborskiego
  Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 4/8/2019 w sprawie uchwały Nr III/32/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
  Budżet Powiatu Kluczborskiego na rok 2019.
  Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie wieloletniej prognozy finansowej ( 2019-2038)
  Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2019.
  Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Kluczborskiego za III kwartał 2018r.
  Opinia RIO w Opolu dotycząca informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku
  Informacja z wykonania budżetu powiatu kluczborskiego za I pólrocze 2018 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu kluczborskiego
  Informacja z wykonania budżetu powiatu kluczborskiego za II kwartał 2018
  Informacja z wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za I kwartał 2018 r.
  Opinia RIO nt. mozliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Powiatu Kluczborskiego na 2018 rok.
  Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu okeślonego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok
  Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu kluczborskiego za 2017 rok
  Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie wieloletniej prognozy finansowej (2018-2035)
  Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu powiatu kluczborskiego na 2018 rok
  Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2017 rok oraz informacja o stanie mienia Powiatu Kluczborskiego
  Opinia RIO nt. prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Kluczborskiego.
  Informacja z wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za III kwartał 2017r.
  Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawizdaniu zarządu powiatu z wykonania budzetu powiatu za I półrocze 2017 r.
  Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Kluczborku z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za I półrocze 2017 r.
  Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Kluczborskiego za II kwartał 2017 r.
  Kwartalna informacja z wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za I kwartał 2017 roku
  Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Kluczborskiego
  Opinia RIO o mozliwości sfinansowania deficytu w uchwale budżetowej powiatu kluczborskiego na 2017 rok
  Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kluczborskiego na 2017 rok
  Opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wpf na lata 2017-2035
  Opinia RIO o projekcie budżetu powiatu kluczborskiego na 2017 rok
  Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o Sprawozdaniu zarzadu powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok
  Roczne sprawozdanie Zarzadu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2016 rok oraz informacja o stanie mienia Powiatu Kluczborsskiego
  Informacja z wykonania budżetu powiatu kluczborskiego za III kwartał 2016 r.
  Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o Sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2016 r.
  Informacja z wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za I półrocze 2016r.
  Informacja z wykonania budżetu powiatu kluczborskiego za I kwartał 2016 roku.
  Uchwała Nr 21/2016 RIO w Opolu z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie opinii o prawodłowości planowanej kwoty długu Powiatu Kluczborskiego
  Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o projekcie budzetu powiatu na 2016 rok
  Budżet Powiatu Kluczborskiego na 2016 rok
  Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu kluczborskiego za 2015 rok oraz informacja o stanie mienia Powiatu Kluczborskiego.
  Budżet Powiatu Kluczborskiego na 2015 rok wraz z wieloletnią prognozą finansową
  Kwartalna Informcja o wykonaniu budżetu Powiatu Kluczborskiego za II kwartał 2015 roku sporządzona wdług stanu na dzień 30.06.2015 r.
  Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o wieloletniej prognozie finansowej
  Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Kluczborskiego za I kwartał 2015 roku
  Uchwała Nr 20/2015 z dnia 11 lutego 2015 r. Składu Orzekającego RIO nt. opinii p prawidłowości planowanej kwoty długu
  Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej nt. mozliwości sfinansowania deficytu określonego w projkecie uchwały budżetowej na 2015 rok
  Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Kluczborskiego za III kwartał 2015 roku.
  Uchwała Nr 54/2015 z dnia 11 lutego 2015 r. Skladu Orzekajacego RIO w Opolu nt.opinii o mozliwości sfinansowania deficytu okreslonego w uchwale budżetowej
  Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o Informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu kluczborskiego za I półrocze 2015 r.
  Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projkecie budżetu powiatu kluczborskiego na 2015 rok
  Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu kluczborskiego za 2015 rok
  Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za I półrocze 2015 roku
  Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projkecie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2029
  Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu powiatu kluczborskiego na 2014 r.
  Informacja z wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za I kwartał 2014r.
  Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o Sprwozdaniu z wykonania budzetu powiatu kluczborskiego za 2014 rok
  Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2014 rok
  Informacja z wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za III kwartał 2014r.
  Budżet Powiatu Kluczborskiego na 2014 rok wraz z wieloletnią prognozą finansową.
  Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt.prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Kluczborskiego (2014r.)
  Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej nt.możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Powiatu Kluczborskiego na 2014r.
  Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu kluczborskiego za 2013 rok
  Opinia RIO w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu kluczborskiego za 2013 rok
  Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu kluczborskiego za I półrocze 2013 r.
  Uchwała Nr 41/2013 z dnia 6 lutego 2013 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.
  Informacja z wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za III kwartał 2013r.
  Budżet Powiatu Kluczborskiego na 2013 rok wraz z wieloletnią prognoza finansową.
  Informacja z wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za II kwartał 2013r.
  Informacja z wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za I kwartał 2013r.
  Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kluczborskiego
  Uchwała nr 597/2012 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie opinii ...
  Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.
  Uchwała nr 596/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie opinii ....
  Uchwała Nr 110/2012 z dnia 1.02.2012r. Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt.opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
  Budżet Powiatu Kluczborskiego na 2012 rok.
  Opinia RIO o informacji Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za I połrocze 2012 r.
  Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2012 rok
  Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za I półrocze 2011 r.
  Budżet Powiatu Kluczborskiego na 2011 rok.
  Uchwała Nr 617/2011 z dnia 27.12.2011r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt.opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej
  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu do projektu budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2011 rok.
  Uchwała Nr 616/2011 z dnia 27.12. 2011r.Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt.opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej powiatu na 2012 r.
  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu do Uchwały budżetowej na 2011 rok
  Sprawozdanie Zarzadu Powiatu z wykonania budżetu za 2011 rok
  Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2010 rok
  Opinia RIO o Sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu kluczborskiego za 2016 rok