Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie wieloletniej prognozy finansowej ( 2019-2038 ) jest dostępna w formacie pdf.