Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia zintegrowane
•  Zgłoszenia/informacje instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9785308
od 26 czerwca 2003 r.
Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia » Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie obrazek Wersja do druku

Skierowanie do Zakladu Opiekuńczo-Leczniczego w Wołczynie

 

POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA S.A. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY W KLUCZBORKU

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO – LECZNICZY W WOŁCZYNIE

46 – 250 Wołczyn, ul. Kościuszki 1, tel. 77/414-55-00

 

     ZOL jest zakładem stacjonarnym udzielającym całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących swoim zakresem  leczenie,  pielęgnację      i rehabilitację  osób  nie  wymagających  hospitalizacji   oraz  zapewnia   im  pomieszczenia  i  wyżywienie   odpowiednie   do   stanu   zdrowia.  

    Do ZOL-u nie może być przyjęty pacjent z chorobą psychiczną i w terminalnej fazie choroby nowotworowej.

 

      Celem Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego jest:

objęcie całodobową opieką i leczeniem osób, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia pooperacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji, w szczególności poprzez:

-         opiekę lekarską,

-         opiekę pielęgniarską,

-         usprawnianie ruchowe i działania rehabilitacyjne,

-         leczenie farmakologiczne,

-         zapewnienie niezbędnych konsultacji specjalistycznych,

-         zapewnienie niezbędnych badań diagnostycznych,

-         ustalenie i stosowanie diety,

-         zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia,

-         zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego i przygotowania do życia w społeczeństwie.

 

      Procedura przyjęcia do ZOL-u:  decyzję o przyjęciu chorego do ZOL-u wydaje kierownik zakładu w porozumieniu z lekarzem w oparciu o otrzymaną dokumentację:

-       zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego) lub wniosek lekarza  prowadzącego   pacjenta           z oddziału szpitalnego, po zakończeniu leczenia w warunkach szpitalnych,

-         wywiad pielęgniarski wraz z kartą kwalifikacji pacjenta do udzielenia świadczeń w ZOL (do ZOL o profilu ogólnym może zostać pacjent, wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, w przebiegu choroby przewlekłej, który w ocenie wg zmodyfikowanej skali Barthel uzyskał od 0 do 40 pkt),

-         wniosek pacjenta o umieszczenie w zakładzie, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

-         aktualną decyzję organu emerytalno – rentowego o wysokości otrzymywanych świadczeń.         

     Tak skompletowane dokumenty należy przekazać do kierownika ZOL-u, który wspólnie z lekarzem opiniującym wyda decyzję o umieszczeniu, bądź nieumieszczeniu osoby w zakładzie. Po wydaniu pozytywnej decyzji osoba powinna być przyjęta do Zakładu.
W przypadku braku miejsc osoba taka jest umieszczona na liście oczekujących na przyjęcie. Kierownik zakładu informuje osobę zainteresowaną oraz odpowiednio dom pomocy społecznej albo podmiot leczniczy, w przypadku gdy świadczeniobiorca przebywa w tym domu albo w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, o kolejności przyjęcia do zakładu oraz o przewidywanym terminie przyjęcia do zakładu.      

     Decyzje o skierowaniu do ZOL-u wydawane są na pobyt czasowy, który wynosi do 6 miesięcy.

 

DOKUMENTACJA NIEZBĘDNA DO UBIEGANIA SIĘ O PRZYJĘCIE DO ZOL (do pobrania):

  1. Dane osobowe pacjenta.
  2. Wniosek o wydanie skierowania do ZOL.
  3. Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.
  4. Zaświadczenie lekarskie.
  5. Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie.
  6. Karta oceny świadczeniobiorcy do ZOL wg skali Barthel.   

     Odpłatność pacjentów za pobyt w ZOL-u

     Osoba przebywająca w ZOL-u ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej  emerytury,  z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu, w  rozumieniu   przepisów         o  pomocy społecznej osoby przebywającej w ZOL-u.

     Sposób kierowania osób do ZOL-u określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno - opiekuńczych  (Dz. U. z 2012 r. poz. 731). 

    

      Charakterystyka ZOL-u w Wołczynie

         ZOL zlokalizowany jest w scenerii zieleni drzew. Otaczający ogród w okresie letnim stwarza warunki do wypoczynku na świeżym powietrzu. Zakład dysponuje 39 miejscami w pokojach 2-3 osobowych, pokojami dziennego pobytu z RTV, salą rehabilitacyjną, łazienką wyposażoną w wannę z hydromasażem.

Załączone dokumenty
  1_ Dane osobowe pacjenta (28.5kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  2_ Wniosek o wydanie skierowania do ZOL (19.2kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  3_ Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego (49.7kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  4_ Zaświadczenie lekarskie (44.2kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  5_Wywiad pielegniarski i zaświadczenie lekarskie (85.3kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  6_ Karta oceny świadczeniobiorcy do ZOL wg skali Barthel (99.9kB) obrazek pobierz obrazek pokaż

Informację wytworzył: Zaleciński Mieczysław, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Zaleciński Mieczysław, Data wprowadzenia: 2012-09-14 09:51:08, Zatwierdził do publikacji: Zaleciński Mieczysław, Data publikacji 2012-09-14 10:07:09, Ostatnia zmiana: 2016-03-17 10:18:52, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 11824