Do podstawowych zadań Wydziału należy:

1)     obsługa administracyjno-techniczna Rady, Zarządu oraz sekretariatu Starosty,
w tym prowadzenie rejestrów:

a)  uchwał Rady,

b)  uchwał i pełnomocnictw Zarządu,

c)  interpelacji i zapytań radnych.

2)     opracowywanie projektów Statutu Powiatu, Regulaminu Organizacyjnego Starostwa, i ich aktualizacji oraz projektów ogólnych aktów wewnętrznych w sprawach mieszczących się w zakresie działania Wydziału;

3)     prowadzenie obsługi kancelaryjnej Starostwa w zakresie przyjmowania, rejestracji i wysyłania przesyłek (Kancelaria Ogólna w tym Elektroniczne Biuro Obywatela);

4)     prowadzenie określonych w drodze zarządzenia Starosty centralnych rejestrów i odpowiadających im zbiorów dokumentów;

5)     prowadzenie centralnego rejestru zarządzeń Starosty, zamieszczanie ich na stronie BIP Starostwa oraz przekazywanie do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego – gdy jest taki wymóg prawny;

6)     prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków oraz czuwanie nad terminowym rozpatrywaniem skarg i wniosków przez komórki organizacyjne;

7)     prowadzenie centralnego rejestru petycji oraz czuwanie nad terminowym udzielaniem odpowiedzi na petycje;

8)     prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych i stempli Starostwa;

9)     prowadzenie archiwum zakładowego;

10)  prowadzenie zbioru aktów promulgacyjnych;

11)  prowadzenie biura rzeczy znalezionych;

12)  prowadzenie inwestycji, remontów oraz konserwacji budynku Starostwa;

13)  gospodarowanie mieniem ruchomym i trwałym oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych Starostwa;

14)  zaopatrzenie w materiały i sprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania Starostwa;

15)  prowadzenie ogólnego rejestru umów zawieranych ze Starostwem Powiatowym;

16)  koordynacja działań z zakresu informatyki Starostwa;

17)  zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania infrastruktury IT;

18)  obsługa techniczna domeny Biuletynu Informacji Publicznej;

19)  prowadzenie spraw z zakresu zakładowej działalności socjalnej wynikającej z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z wyłączeniem ewidencji księgowej;

20)  realizacja zadań w zakresie oświadczeń majątkowych radnych Rady, członków Zarządu, sekretarza, skarbnika, kierowników Jednostek Organizacyjnych Powiatu, osób zarządzających powiatową osobą prawną oraz osób wydających decyzje w imieniu Starosty;

21)  realizacja zadań z zakresu spraw obronnych dot. reklamowania radnych Powiatu Kluczborskiego od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny