Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia zintegrowane
•  Zgłoszenia/informacje instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9785291
od 26 czerwca 2003 r.
Wydział Budownictwa » Sposób przyjmowania i załatwiania spraw obrazek Wersja do druku

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Działalność wydziału sprowadza się przede wszystkim do realizacji, na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071), zadań wynikających z:

a. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami)
b. ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. Nr 85, poz. 388)
c. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156
poz. 1817 z 2001r.)

Wydział Budownictwa załatwia sprawy i wydaje decyzje, zaświadczenia w zakresie:

I. Decyzje wydawane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami)

1.
Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę – art. 28.
2.Decyzja udzielająca pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego – art. 28
3.Decyzja o wniesieniu sprzeciwu w sprawie wykonania obiektu budowlanego lub robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lecz zgłoszenia – art. 30 ust. 1a
4.Decyzja nakładająca obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie obiektu lub robót budowlanych, objętych obowiązkiem zgłoszenia – art. 30 ust. 3
5.
Decyzja nakładająca obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektu, objętą obowiązkiem zgłoszenia – art. 31 ust. 3
6.Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany – art. 34 ust. 5
7.Decyzja o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę, w związku z nie usunięciem wskazanych nieprawidłowości – art. 35 ust. 3
8.Decyzja o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę, w przypadku gdy na terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania działki lub terenu znajduje się obiekt budowlany, w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki – art. 35 ust. 5
9.Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę i zatwierdzeniu nowego projektu budowlanego – art. 36a ust. 1
10.Decyzja uchylająca decyzję o pozwoleniu na budowę, w przypadku realizacji budowy w sposób istotnie odbiegający od zatwierdzonego projektu budowlanego – art. 36a ust. 2
11.Decyzja o wygaśnięciu pozwolenia na budowę – art. 37 ust. 1
12.Decyzja o pozwoleniu na wznowienie robót – art. 37 ust. 2
13.Decyzja o przeniesi
eniu pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby – art. 40
14.Decyzja o wyłączeniu inwestora z obowiązków określonych w przepisie art. 42 ust. 1 i 2 – art. 42 ust. 3
15.Decyzja o nałożeniu obowiązku geodezyjnego wyznaczenia obiektu budowlanego w terenie oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej – art. 43 ust. 2
16.
Decyzja rozstrzygająca o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości – art. 47 ust. 2
17.Decyzja o wniesieniu sprzeciwu w sprawie zakończenia budowy obiektu budowlanego – art. 54 ust. 1 i art. 55 ust. 1 pkt 2
18.
Decyzja udzielająca pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego – art. 71 ust. 1

II. Decyzje wydawane na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071) i związanych z prowadzeniem spraw wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami).

1.
Decyzja uchylająca lub zmieniająca zaskarżoną decyzję w odwołaniu – art. 132 § 1
2. Decyzja odmawiająca wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną – art. 149 § 3
3.Decyzja odmawiająca uchylenia decyzji dotychczasowej po wznowieniu postępowania – art. 151 § 1 pkt 1

Każda z decyzji musi być poprzedzona wszczęciem postępowania i zawiadomieniem wszystkich zainteresowanych stron o prowadzonym postępowaniu


Wydawanie następujących postanowień:

I. Postanowienia wydawane na
podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami)

1.
Postanowienie w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia zgody na odstępstwo od warunków technicznych – art. 9 ust. 2
2.
Postanowienie w sprawie uzupełnienia zgłoszenia wykonania robót budowlanych – art. 30 ust. 1a
3.Postanowienie w sprawie uzupełnienia zgłoszenia wykonania rozbiórki – art. 31 ust. 4
4.Postanowienie o usunięciu nieprawidłowości dotyczących wydania pozwolenia na budowę – art. 35 ust. 3
5.Postanowienie o usunięciu nieprawidłowości dotyczących wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego – art. 57 ust. 4

II.Postanowienia wydawane na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071) i związanych z prowadzeniem spraw wynikających z:

a.
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami),
b.ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. Nr 85, poz. 388),
c.rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156 poz. 1817 z 2001r.),

1.Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania – art. 97
2.Postanowienie o sprostowaniu błędu pisarskiego – art. 113 § 1
3.Postanowienie o zatwierdzeniu lub odmowie zatwierdzenia ugody – art. 119
4.
Postanowienie o uzupełnieniu wniosku w sprawie wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu – art. 123
5.Postanowienie o uzupełnieniu wniosku w sprawie wydania zaświadczenia potwierdzającego powierzchnię użytkową i wyposażenie lokalu mieszkalnego – art. 123
6.Postanowienie o wznowieniu postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną – art. 149 § 1
7.Postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji w trakcie wznowienia postępowania – art. 152 § 1
8.Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu – art. 219
9.Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia potwierdzającego powierzchnię użytkową i wyposażenie lokalu mieszkalnego –art. 219

Wydawanie następujących zaświadczeń:


Zaświadczenia wydawane na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071) i związanych z prowadzeniem spraw wynikających z:

a.ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126),
b.
ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. Nr 85, poz. 388),
c.rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156 poz. 1817 z 2001r.),

1.
Zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót budowlanych
2.Zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia wykonania obiektu budowlanego
3.Zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia wykonania rozbiórki obiektu budowlanego
4.
Zaświadczenie o samodzielności lokalu
5.Zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie lokalu mieszkalnegoTermin załatwienia sprawy:
Wnioski rozpatrywane sa bezwłocznie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Wnioski o załatwienie spraw należy składać w sekretariacie Starostwa w Kluczborku ul.Katowicka 1 w pokoju nr 217.


Informację wytworzył: (brak danych), Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Lewandowski Krzysztof, Data wprowadzenia: 2003-10-10 07:49:07, Zatwierdził do publikacji: Lewandowski Krzysztof, Data publikacji 2003-10-10 13:35:42, Ostatnia zmiana: 2003-10-10 13:38:50, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 13248