Wydział Finansowy

Do podstawowych zadań Wydziału należy prowadzenie następujących spraw:

 

1.    opracowywanie projektu budżetu powiatu oraz dokonywanie analiz wykonania budżetu

2.    nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek powiatowych

3.    nadzór nad realizacją budżetu Powiatu oraz dochodów Skarbu Państwa

4.    windykacja należności budżetowych

5.    sporządzania sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i innych

6.    prowadzenie  gospodarki finansowej powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami

7.    prowadzenie sprawozdawczości i ocena realizacji wykorzystania przydzielonych środków

8.    planowanie i realizacja wydatków osobowych Starostwa oraz prowadzenie dokumentacji płacowej

9.    prowadzenie obsługi finansowej Starostwa

10.obsługa funduszy celowych , m.in.:

a) Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobami Geodezyjnymi i Kartograficznymi

b) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska

c) Fundusz Pracy

d) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

e) Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

12.współdziałanie z bankami i urzędami skarbowymi

13.opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dot. prowadzenia rachunkowości

14.przygotowanie zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji

15.emisja obligacji

16.udzielanie poręczenia na zabezpieczenie wierzytelności z obligacji emitowanych przez powiat

17.ustalanie wynagrodzenia dla płatników lub inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody powiatu

18.ustalenie hipoteki ustawowej na wszystkich nieruchomościach podatnika z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w wyniku decyzji organu podatkowego ustalającej ich wysokość oraz z tytułu zaległości podatkowych w podatkach stanowiących dochód powiatu

19.wprowadzanie opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód powiatu

20.wyznaczanie innego pracownika do prowadzenia spraw dot. zobowiązań podatkowych jeżeli nastąpi wyłączenie pracownika

21.udzielanie imiennego upoważnienia pracownikom Starostwa do przeprowadzania kontroli podatkowej

22.określania zasad  gospodarki finansowej szkół publicznych,