Wydział Finansowy

Do podstawowych zadań Wydziału należy prowadzenie następujących spraw:

 

1.  opracowywanie projektu budżetu powiatu i jego zmian,

2.    nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek powiatowych,

3.   opracowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej zmian,

4.   sporządzanie planu finansowego budżetu powiatu,

5.   sporządzanie informacji o wysokościach planów finansowych jednostek powiatowych,

6.       nadzór nad realizacją budżetu powiatu oraz dochodów Skarbu Państwa,

7.  sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych, z wykonania budżetu, funduszy celowych i innych,

8.   dokonywanie analiz finansowych oraz oceny wykorzystania przydzielonych środkó finansowych w poszczególnych jednostkach powiatowych,

9.   prowadzenie  obsługi finansowej budżetu powiatu oraz Starostwa Powiatowego w Kluczborku zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,

10. prowadzenie windykacji należności budżetowych,

11. prowadzenie ewidencji i rozliczeń podatku VAT,

12. prowadzenie dokumentacji płacowej oraz sporządzanie list płac w Starostwie Powiatowym w Kluczborku,

13. prowadzenie ewdencji i rozliczanie środków depozytowych,

14. obsługa finansowa funduszy celowych,

15. prowadzenie obsługi finansowej Starostwa powiatowego w Kluczborku, sporządzanie przelewów,

16. współdziałanie z bankami, Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi instytucjami,

17. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących zasad i prowadzenia rachunkowości,

18. przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji,

19. wsparcie merytoryczne w przygotowywaniu dokumentacji w zakresie postepowań przetargowych na:

    - wybór obsługi bankowej,

    - udzielenie kredytów,

    - emisję obligacji,

20. sporządzanie informacji o wysokości zadłużenia z tytułu dochodów budżetowych,

21. obsługa finansowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej.