Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych:

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym  stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego
 2. nadzór na udostępnianiem informacji niejawnych wyłącznie osobom uprawnionym
 3. zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
 4. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka
 5. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, co najmniej raz na trzy lata
 6. okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów, sporządzanie protokołu  kontroli
 7. opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego  i nadzorowanie jego realizacji;
 8. prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych
 9. wydawanie zaświadczeń po przeprowadzonym szkoleniu
 10. wyjaśnianie okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych
 11. przeprowadzanie zwykłych i kontrolnych postępowań sprawdzających w stosunku do osób, których zadania związane są z dostępem do dokumentacji zawierającej informacje niejawne
 12. zawieszanie i umarzanie prowadzonego postępowania sprawdzającego
 13. wydawanie poświadczenia bezpieczeństwa
 14. cofanie poświadczenia bezpieczeństwa
 15. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych w jednostce albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczeń bezpieczeństwa lub je cofnięto
 16. przekazywanie ABW do ewidencji, o których mowa w art. 73 ust. 1 danych, o których mowa w art. 73 ust. 2 ustawy , osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa na podstawie wykazu o którym mowa w pkt. 14,
 17. prowadzenie ewidencji:

a.  prowadzonych postępowań sprawdzających,

b.  wydanych poświadczeń bezpieczeństwa

c.  wydanych zaświadczeń uczestnikom szkolenia

d. wydawanych upoważnień uprawniających dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”

 1. przygotowywanie wydawanych upoważnień uprawniających dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”.
 2. udostępnianie akt postępowań sprawdzających i kontrolnych postępowań sprawdzających uprawnionym służbom i instytucjom.

 

 

Pełnomocnikowi  podlega Kancelaria Materiałów Niejawnych.