Do podstawowych zadań Biura w zakresie funduszy pomocowych należy prowadzenie następujących spraw:

1) przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów;

2) nawiązywanie kontaktów i współpraca z polskimi i międzynarodowymi

instytucjami;

3) gromadzenie i aktualizowanie informacji związanych z możliwościami pozyskiwania

funduszy unijnych;

4) koordynacja działań związanych z przygotowywaniem projektów przez komórki

organizacyjne i podległe jednostki organizacyjne;

5) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu Powiatu

przy opracowywaniu wspólnych projektów.

2. Do podstawowych zadań Biura w zakresie współpracy z organizacjami pożytku publicznego oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego należy prowadzenie następujących spraw:

1) opracowywanie projektu programu współpracy Powiatu z organizacjami

pozarządowymi na zasadach określonych w ustawie o pożytku publicznym

i wolontariacie i jego realizacja;

2) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i ogłoszeniem konkursów

na realizację zadań publicznych zlecanych przez Powiat organizacjom

pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku

publicznego;

3) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań w ramach inicjatywy lokalnej;

4) szeroko pojęta współpraca z organizacjami pozarządowymi, polegająca

na wzajemnej informacji i pomocy merytorycznej.

3. Do podstawowych zadań Biura w zakresie promocji Powiatu należy prowadzenie następujących spraw:

1) opracowywanie i rozpowszechnianie wydawnictw promocyjno-informacyjnych

o powiecie kluczborskim;

2) zakup materiałów promocyjnych;

3) promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego Powiatu;

4) opracowywanie materiałów w zakresie kompleksowego programowania i ustalania

strategii rozwoju Powiatu;

5) organizowanie współpracy w kraju i za granicą, w tym współpracy partnerskiej

pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego;

6) współpraca z mediami w zakresie promocji Powiatu;

7) przygotowywanie pism specjalnych i ozdobnych (dyplomy, podziękowania, listy

gratulacyjne, przemówienia, druki firmowe, wizytówki, zaproszenia);

8) obsługa multimedialna imprez organizowanych przez Starostwo;

9) prowadzenie i aktualizacja strony informacyjno - promocyjnej powiatu

kluczborskiego (www.powiatkluczborski.pl);

10) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród Starosty Kluczborskiego

za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju i promocji powiatu kluczborskiego.

4. Do podstawowych zadań Biura w zakresie kultury i turystyki należy prowadzenie następujących spraw:

1) opracowywanie i dystrybucja materiałów promocyjno- informacyjnych;

2) organizacja szkoleń, kursów i konferencji;

3) tworzenie struktur wspomagających rozwój kultury na terenie Powiatu;

4) tworzenie dodatkowych warunków służących upowszechnianiu kultury i turystyki;

5) tworzenie struktur wspierających rozwój turystyki na terenie Powiatu;

6) tworzenie powiatowych bibliotek publicznych, zapewnienie warunków działania

i rozwoju bibliotek, nadanie statutu, połączenie, podział i likwidacja bibliotek;

7) sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną;

8) ustanawianie i przyznawanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury, określanie

zasad, trybu przyznawania i wysokości nagród;

9) prowadzenie działalności instruktażowo-metodycznej dla pracowników kultury;

10) organizowanie obchodów rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski

oraz uczczenia pamięci ofiar II Wojny Światowej i okresu powojennego;

5. Do podstawowych zadań Biura w zakresie zamówień publicznych należy prowadzenie następujących spraw :

1) kompletowanie i weryfikowanie materiałów źródłowych komórek organizacyjnych,

stanowiących podstawę do wszczęcia procedur określonych w ustawie

o zamówieniach publicznych;

2) udzielanie zamówień publicznych;

3) prowadzenie rejestru zamówień publicznych, odwołań i protestów;

4) występowanie do Urzędu Zamówień Publicznych;

5) przygotowanie projektów uchwał Rady i Zarządu oraz zarządzeń Starosty

w sprawach zamówień publicznych;

6) prowadzenie rejestru zadań powierzonych innym jednostkom, oraz przyjętych

do realizacji od innych jednostek.

6. Do podstawowych zadań w zakresie mienia Powiatu należy prowadzenie następujących spraw:

1) zarządzanie mieniem Powiatu;

2) ogłaszanie, organizowanie i przeprowadzanie przetargów na zbycie mienia

Powiatu;

3) przeprowadzanie remontów, inwestycji i konserwacji budynków;

4) prowadzenie rejestru mienia Powiatu;

5) przejmowanie mienia zbędnego PKP;

6) prowadzenie rejestru umów i porozumień zawartych przez powiat kluczborski;

7) przygotowywanie decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu;

8) przejmowanie nieruchomości pozostającej w zarządzie organów wojskowych

zbędnej na cele obronności i bezpieczeństwa państwa;

9) współdziałanie i nieodpłatne udzielanie organom celnym pomocy technicznej

przy wykonywaniu zadań;

10) przygotowanie projektów uchwał Rady i Zarządu w sprawach związanych

z gospodarowaniem nieruchomościami powiatu;

11) regulacje stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w pasie dróg

powiatowych;

12) realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem spółki komunalnej o nazwie

Pasieka zarodowa w Maciejowie;

13) czynności związane z ubezpieczeniem mienia Powiatu Kluczborskiego;

14) sporządzanie dokumentów księgowych związanych z zakończeniem inwestycji oraz

przejmowaniem, przekazaniem i likwidacją mienia Powiatu Kluczborskiego.

7. Do podstawowych zadań Biura w zakresie współpracy ze środowiskami kombatanckimi należy prowadzenie następujących spraw:

1) analiza sytuacji życiowej kombatantów, inwalidów wojennych i osób

represjonowanych oraz podejmowanie w tym zakresie stosownych inicjatyw;

2) współdziałanie i udzielanie pomocy organizacyjnej związkom kombatanckim;

3) integracja środowisk kombatanckich;

4) organizacja i przygotowywanie uroczystości związanych z uhonorowaniem zasług

kombatantów, inwalidów wojennych i osób represjonowanych.

8. Do podstawowych zadań Biura w zakresie organizowania prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej należy:

1) organizowanie utworzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej;

2) wykonywanie czynności niezbędnych do zawarcia umów na udzielenie nieodpłatnej

pomocy prawnej z adwokatami, radcami oraz organizacjami pozarządowymi

prowadzącymi działalność pożytku publicznego;

3) zbieranie informacji o udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze

powiatu i przekazywanie ich Ministrowi Sprawiedliwości i Wojewodzie Opolskiemu;

4) rozliczanie pod względem merytorycznym dotacji przekazanej powiatowi na

realizację nieodpłatnej pomocy prawnej;

5) podejmowanie działań na rzecz edukacji prawnej.