Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej
•  Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
Pomoc
Statystyki

8429937
od 26 czerwca 2003 r.
Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu » Kompetencje Wersja do druku

Kompetencje

1. Do podstawowych zadań Biura w zakresie funduszy pomocowych należy prowadzenie następujących spraw:
a) przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów;
b) nawiązywanie kontaktów i współpraca z polskimi i międzynarodowymi instytucjami.
c) gromadzenie i aktualizowanie informacji związanych z możliwościami pozyskiwania funduszy unijnych;
d) koordynacja działań związanych z przygotowywaniem projektów przez Wydziały Starostwa i podległe jednostki organizacyjne;
e) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu Powiatu przy opracowywaniu wspólnych projektów.

2. Do podstawowych zadań Biura w zakresie współpracy z organizacjami pożytku publicznego oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego należy prowadzenie następujących spraw:
a) przygotowywanie i realizacja rocznego programu współpracy Powiatu z organizacjami pożytku publicznego oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
b) sporządzanie umów z pożytku publicznego oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego;
c) analizowanie pod względem merytorycznym rozliczania dotacji przyznawanych
przez Zarząd Powiatu.

3. Do podstawowych zadań Biura w zakresie promocji powiatu należy prowadzenie następujących spraw:
a) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno -informacyjnych o powiecie kluczborskim;
b) promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego powiatu;
c) przygotowanie wniosków o dotację, pożyczki i kredyty inwestycyjne na rozwój powiatu;
d) dokonywanie analiz rynku i opracowań zbiorczych dotyczących podmiotów gospodarczych;
e) opracowywanie materiałów w zakresie kompleksowego programowania i ustalania strategii rozwoju powiatu;
f) organizowanie współpracy w kraju i za granicą, w tym współpracy partnerskiej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego;
g) współpraca z mediami;
h) przygotowywanie pism specjalnych i ozdobnych ( dyplomy, podziękowania, listy gratulacyjne, przemówienia, druki firmowe, wizytówki, zaproszenia);
i) obsługa multimedialna imprez organizowanych przez Starostwo (wykonywanie zdjęć, organizowanie projekcji multimedialnych);
j) opracowywanie i redagowanie materiałów prasowych;
k) prowadzenie i aktualizacja strony informacyjno- promocyjnej powiatu kluczborskiego (www.powiatkluczborski.pl).

4. Do podstawowych zadań Biura w zakresie kultury i turystyki należy prowadzenie następujących spraw:
a) opracowywanie i dystrybucja materiałów promocyjno- informacyjnych;
b) organizacja szkoleń, kursów i konferencji;
c) tworzenie struktur wspomagających rozwój kultury na terenie powiatu;
d) tworzenie dodatkowych warunków służących upowszechnianiu kultury i turystyki;
e) tworzenie nowych struktur organizacyjnych w turystyce;
f) tworzenie samorządowej instytucji filmowej, zatwierdzanie i nadawanie jej statutu, prowadzenie dystrybucji i upowszechniania filmów;
g) tworzenie muzeów, nadawanie statutu, powołanie rady muzeum, likwidacja
muzeów;
h) tworzenie powiatowych bibliotek publicznych, zapewnienie warunków działania i rozwoju bibliotek, nadanie statutu, połączenie, podział i likwidacja bibliotek;
i) sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną;
j) ustanawianie i przyznawanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury, określanie zasad, trybu przyznawania i wysokości nagród;
k) przyznawanie stypendiów;
l) tworzenie instytucji kultury, nadawanie statutu;
ł) powołanie i odwołanie dyrektora instytutu kultury;
m) zapewnienie instytucjom kultury środków niezbędnych do działania;
n) powierzenie zarządzania instytucją kultury osobie fizycznej lub prawnej- kontrakt menedżerski;
o) łączenie lub podział instytucji kultury;
p) likwidacja instytucji kultury;
r) przekazanie składników mienia zlikwidowanej instytucji kultury osobie fizycznej lub prawnej w celu prowadzenia działalności kulturalnej na zasadach ogólnych;
s) prowadzenie działalności instruktażowo- metodycznej dla pracowników kultury; 20) organizacja obchodów rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar II Wojny Światowej i okresy powojennego.

5. Do podstawowych zadań Biura w zakresie zamówień publicznych należy prowadzenie następujących spraw:
a) kompletowanie i weryfikowanie materiałów źródłowych Wydziałów, stanowiących podstawę do wszczęcia procedur określonych w ustawie o zamówieniach publicznych;
b) udzielanie zamówień publicznych;
c) prowadzenie rejestru zamówień publicznych, odwołań i protestów;
d) występowanie do Urzędu Zamówień Publicznych;
e) przygotowanie projektu uchwał Rady i Zarządu oraz zarządzeń Starosty w sprawach zamówień publicznych.

6. Do podstawowych zadań w zakresie mienia Powiatu należy prowadzenie następujących spraw:
a) prowadzenie rejestru mienia Powiatu;
b) utrzymanie mienia Powiatu;
c) ogłaszanie, organizowanie i przeprowadzanie przetargów na zbycie mienia Powiatu;
d) przeprowadzenie remontów, inwestycji i konserwacji budynków;
e) zarządzanie mieniem Powiatu;
f) przejmowanie mienia zbędnego PKP;
g) gospodarowanie nieruchomościami Powiatu;
h) gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości;
i) wyznaczanie osoby do rady nadzorczej spółki będącej zarządzającym przez wojewodę oraz organy stanowiące jednostkę samorządu terytorialnego, mających udziały lub akcje w tej spółce;
j) powierzenie zarządzającemu prowadzenie spraw z zakresu spraw budowlanych;
k) wniesienie do spółki będącej zarządzającym przez organ administracji rządowej właściwej w sprawach gospodarki gruntami, prawa własności gruntów, których użytkownikiem wieczystym jest ta spółka lub gruntów, które pozostały w użytkowaniu wieczystym przedsiębiorstwa państwowego likwidowanego w celu wniesienia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części mienia przedsiębiorstwa do spółki;
l) prowadzenie gospodarki komunalnej;
ł) powierzanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej;
m) postanawianie o wyborze sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej, wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej;
n) powoływanie, likwidowanie lub przekształcenie komunalnych zakładów budowlanych;
o) przejęcie nieruchomości pozostającej w zarządzie organów wojskowych zbędnej na cele obronności i bezpieczeństwa państwa;
p) uzgadnianie wprowadzenia zakazu wstępu na grunty zajęte na cele obronności;
r) nieodpłatne przejmowanie budynków mieszkalnych, w których większość lokali jest zamieszkiwana przez osoby nie będące żołnierzami zawodowymi;
s) decydowaniu o zajęciu nieruchomości na zakwaterowanie przejściowe;
t) zapewnienie pomieszczeń zastępczych dla mieszkańców czasowo ewakuowanych z utworzonej strefy niebezpieczeństwa;
u) współdziałanie i nieodpłatne udzielanie organom celnym pomocy technicznej przy wykonywaniu zadań.

7. Do podstawowych zadań Biura w zakresie współpracy ze środowiskami kombatanckimi (zadania realizuje pełnomocnik Starosty ds. kombatantów) należy prowadzenie następujących spraw:
a) analiza sytuacji życiowej kombatantów, inwalidów wojennych i osób represjonowanych oraz podejmowanie w tym zakresie stosownych inicjatyw;
b) współdziałanie i udzielanie pomocy organizacyjnej związkom kombatanckim;
c) integracja środowisk kombatanckich;
d) organizacja i przygotowywanie uroczystości związanych z uhonorowaniem zasług kombatantów, inwalidów wojennych i osób represjonowanych.

8. Do podstawowych zadań Biura w zakresie prowadzenia Powiatowego Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej (PCIEG) należy prowadzenie następujących spraw:
a) informowanie o programach unijnych, instytucjach zajmujących się problematyką europejską;
b) udostępnianie literatury o tematyce unijnej;
c) organizacja szkoleń i spotkań informacyjnych dotyczących wspólnych polityk UE i zagadnień unijnych skierowanych do wszystkich zainteresowanych grup społecznych;
d) promowanie idei polskiego członkostwa w strukturach Unii Europejskiej;
e) podejmowanie działań wspierających rozwój małej przedsiębiorczości w Powiecie;
f) współpraca ze szkolnymi Klubami Europejskimi;
g) organizowanie szkoleń, konferencji i seminariów tematycznych skierowanych do podmiotów i osób z terenu powiatu;
h) dystrybucja informacji gospodarczej bezpośrednio lub za pośrednictwem innych jednostek mających siedzibę na terenie powiatu wśród potencjalnych odbiorców informacji (m.in. małych i średnich przedsiębiorstw).
 


Informację wytworzył: Robert Świerczek, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Robert Świerczek, Data wprowadzenia: 2007-08-07 11:06:38, Zatwierdził do publikacji: Robert Świerczek, Data publikacji 2007-08-06 21:15:01, Ostatnia zmiana: 2014-01-07 10:49:58, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 5674