FP.6845.6.2.2020.MW

Kluczbork, dnia 9 września 2020r.

 

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zmianami)

 ZARZĄD POWIATU W KLUCZBORKU PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w formie bezprzetargowej.

 

Nr dz.

Ark. mapy

Pow. w ha

Nr księgi wieczystej

Położenie

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Czynsz dzierżawny i płatność

Okres dzierżawy

98

14

6,6919

OP1U/00087712/7

Kluczbork, ul.

Jagiellońska

Działka niezabudowana, zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oznaczona jako grunty orne RIIIb, RIVa, RIVb, oraz grunty pod rowami W.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka, część północna, działa oznaczona symbolem 3U -  tereny zespołów obiektów usługowych.

13 000.00 zł brutto płatne w dwóch ratach

Do 30 września 2021 roku

Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kluczborku w dniu 9 września 2020 roku.

 Miejsce ogłoszenia  wykazu :

- tablica ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kluczborku przy ulicy Katowickiej 1

- strona internetowa www.powiatkluczborski.pl w zakładce Biuletynu Informacji Publicznej

 

 

 

 

 

 

Członek Zarządu Powiatu w Kluczborku

 

Artur Nowak

 

 

 

 

 

wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 9 września 2020 r.