Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Kluczborku

Kolorowy pasek

Zadania wydziału

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa

 

1. Do podstawowych  zadań Wydziału w zakresie gospodarki wodno-ściekowej należy:

1)        ustanawianie bezpośredniej strefy ochronnej ujęcia wody;

2)        prowadzenie postępowań w sprawach wydawania, stwierdzania, wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia pozwoleń wodnoprawnych;

3)        wzywanie zakładu do usunięcia, zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej,           w wyniku których może powstać stan zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi albo zwierząt bądź środowisku;

4)        sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych;

5)        przygotowywanie materiałów dla Rady Powiatu dot. podjęcia uchwał wprowadzających powszechne korzystanie z wód innych niż objęte takim korzystaniem;

6)        prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia linii brzegowej cieków naturalnych;

7)        prowadzenie postępowań legalizacyjnych urządzeń wodnych wykonanych bez pozwolenia wodnoprawnego;

8)        prowadzenie postępowań nakazujących przywrócenie funkcji urządzenia wodnego;

9)        przekazywanie upoważnionym organom decyzji ostatecznych dotyczących pozwoleń wodnoprawnych.

 

2. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie ochrony przyrody należy:

1)        prowadzenie rejestru zwierząt zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków (nie dotyczy ogrodów botanicznych i zoologicznych);

2)        prowadzenie postępowań w sprawie wydawania zaświadczeń o wpisie do rejestru zwierząt;

3)        prowadzenie postępowań w sprawie wydawania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów;

4)        ustalanie opłat oraz kar administracyjnych za usuwanie drzew i krzewów;

5)        ustalanie wysokości odszkodowań za usunięcie drzew lub krzewów;

6)        popularyzacja ochrony przyrody.

 

3. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie gospodarki odpadami należy:

1)        prowadzenie postępowań w sprawie wydawania zezwoleń i ich wygaszania, cofania na zbieranie odpadów i przetwarzanie odpadów;

2)        wzywanie posiadacza odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów i narusza przepisy ustawy lub działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem, do niezwłocznego zaniechania naruszeń;

3)        prowadzenie postępowań w sprawie wydania zezwolenia na transport odpadów;

4)        prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów;

5)        przyjmowanie zgłoszeń o wpis do rejestru i wykreślanie z rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń naprowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

 

4. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie łowiectwa i leśnictwa należy prowadzenie postępowań w sprawach:

1)        z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa i powierzenia tego nadzoru nadleśniczemu Lasów Państwowych oraz przeznaczania środków na ten cel;

2)        przyznawania środków finansowych na zagospodarowanie i ochronę lasu                    w związku z odnowieniem lub przebudową drzewostanu;

3)        uznawania lasu za las ochronny lub pozbawiania go tego charakteru;

4)        zatwierdzania uproszczonego planu urządzenia lasu;

5)        dokonywania oceny udatności upraw zalesionych gruntów rolnych;

6)        przekwalifikowania z urzędu gruntów rolnych zalesionych na grunty leśne;

7)        wydawania decyzji dotyczących zmiany lasu na użytek rolny;

8)        naliczania ekwiwalentu za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej
i prowadzenie upraw leśnych;

9)        zlecania sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa;

10)    zlecania przeprowadzenia inwentaryzacji stanu lasów;

11)    wydzierżawiania obwodów łowieckich i naliczania czynszu za ich dzierżawę;

12)    wydawania zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny łownej;

13)    wyrażania zgody na okresowe przetrzymywanie zwierzyny łownej;

14)    wydawania zezwoleń na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców.

 

 

5. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie ochrony środowiska należy:

1)        prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach, oraz udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz pobieranie opłat w tym zakresie;

2)        przygotowywanie projektu programu ochrony środowiska;

3)        prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi;

4)        prowadzenie postępowań w sprawie  wydawania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu;

5)        przyjmowanie wyników pomiarów dot. wielkości emisji z instalacji;

6)        przyjmowanie zgłoszeń instalacji nie wymagającej pozwolenia;

7)        prowadzenie postępowań w sprawie wydawania, cofania, ograniczania lub wygaszania pozwoleń: zintegrowanych, na wprowadzanie gazów lub pyłów                do powietrza, na wytwarzanie odpadów;

8)        prowadzenie postępowań w sprawie przenoszenia praw i obowiązków wynikających
z pozwolenia, na zainteresowanego nabyciem instalacji;

9)        przedkładanie ministrowi właściwemu do spraw środowiska, kopii wniosku            o wydanie pozwolenia zintegrowanego;

10)    dokonywanie raz na 5 lat analizy wydanych pozwoleń zintegrowanych;

11)    zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest wydanie pozwolenia zintegrowanego lub decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego;

12)    prowadzenie postępowań w sprawie zobowiązywania podmiotów negatywnie oddziałujących na środowisko do ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego;

13)    sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska;

14)    występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie działań w przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli naruszenia przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska lub jeżeli występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić;

15)    prowadzenie postępowań w sprawie wydawania zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji
i określających obowiązki prowadzącego instalację w zakresie monitorowania.

 

6. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie rybactwa śródlądowego należy:

1)        rejestrowanie sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb;

2)        prowadzenie postępowań w sprawie wydawania kart wędkarskich;

3)        przygotowywanie materiałów dla Rady Powiatu dot. utworzenia Społecznej Straży Rybackiej albo wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez zainteresowane organizacje społeczne lub uprawnionych do rybactwa
i zatwierdzenia regulaminu Społecznej Straży Rybackiej.

 

7. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie geologii należy:

1)        udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych;

2)        ustalanie w razie wydobywania kopaliny bez wymaganej koncesji lub z rażącym naruszeniem jej warunków, opłaty eksploatacyjnej;

3)        zatwierdzanie dokumentacji geologicznej;

4)        zatwierdzanie projektów prac geologicznych.

Metadane

Źródło informacji:Nowak Artur
Data utworzenia:2013-11-04 15:46:51
Wprowadził do systemu:Nowak Artur
Data wprowadzenia:2013-11-04 15:47:06
Opublikował:Nowak Artur
Data publikacji:2013-11-04 15:50:32
Ostatnia zmiana:2013-11-04 15:50:42
Ilość wyświetleń:3501
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij