Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia zintegrowane
•  Zgłoszenia/informacje instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9780251
od 26 czerwca 2003 r.
Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa » Kompetencje obrazek Wersja do druku

Zadania wydziału

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa

 

1. Do podstawowych  zadań Wydziału w zakresie gospodarki wodno-ściekowej należy:

1)        ustanawianie bezpośredniej strefy ochronnej ujęcia wody;

2)        prowadzenie postępowań w sprawach wydawania, stwierdzania, wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia pozwoleń wodnoprawnych;

3)        wzywanie zakładu do usunięcia, zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej,           w wyniku których może powstać stan zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi albo zwierząt bądź środowisku;

4)        sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych;

5)        przygotowywanie materiałów dla Rady Powiatu dot. podjęcia uchwał wprowadzających powszechne korzystanie z wód innych niż objęte takim korzystaniem;

6)        prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia linii brzegowej cieków naturalnych;

7)        prowadzenie postępowań legalizacyjnych urządzeń wodnych wykonanych bez pozwolenia wodnoprawnego;

8)        prowadzenie postępowań nakazujących przywrócenie funkcji urządzenia wodnego;

9)        przekazywanie upoważnionym organom decyzji ostatecznych dotyczących pozwoleń wodnoprawnych.

 

2. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie ochrony przyrody należy:

1)        prowadzenie rejestru zwierząt zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków (nie dotyczy ogrodów botanicznych i zoologicznych);

2)        prowadzenie postępowań w sprawie wydawania zaświadczeń o wpisie do rejestru zwierząt;

3)        prowadzenie postępowań w sprawie wydawania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów;

4)        ustalanie opłat oraz kar administracyjnych za usuwanie drzew i krzewów;

5)        ustalanie wysokości odszkodowań za usunięcie drzew lub krzewów;

6)        popularyzacja ochrony przyrody.

 

3. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie gospodarki odpadami należy:

1)        prowadzenie postępowań w sprawie wydawania zezwoleń i ich wygaszania, cofania na zbieranie odpadów i przetwarzanie odpadów;

2)        wzywanie posiadacza odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów i narusza przepisy ustawy lub działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem, do niezwłocznego zaniechania naruszeń;

3)        prowadzenie postępowań w sprawie wydania zezwolenia na transport odpadów;

4)        prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów;

5)        przyjmowanie zgłoszeń o wpis do rejestru i wykreślanie z rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń naprowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

 

4. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie łowiectwa i leśnictwa należy prowadzenie postępowań w sprawach:

1)        z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa i powierzenia tego nadzoru nadleśniczemu Lasów Państwowych oraz przeznaczania środków na ten cel;

2)        przyznawania środków finansowych na zagospodarowanie i ochronę lasu                    w związku z odnowieniem lub przebudową drzewostanu;

3)        uznawania lasu za las ochronny lub pozbawiania go tego charakteru;

4)        zatwierdzania uproszczonego planu urządzenia lasu;

5)        dokonywania oceny udatności upraw zalesionych gruntów rolnych;

6)        przekwalifikowania z urzędu gruntów rolnych zalesionych na grunty leśne;

7)        wydawania decyzji dotyczących zmiany lasu na użytek rolny;

8)        naliczania ekwiwalentu za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej
i prowadzenie upraw leśnych;

9)        zlecania sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa;

10)    zlecania przeprowadzenia inwentaryzacji stanu lasów;

11)    wydzierżawiania obwodów łowieckich i naliczania czynszu za ich dzierżawę;

12)    wydawania zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny łownej;

13)    wyrażania zgody na okresowe przetrzymywanie zwierzyny łownej;

14)    wydawania zezwoleń na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców.

 

 

5. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie ochrony środowiska należy:

1)        prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach, oraz udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz pobieranie opłat w tym zakresie;

2)        przygotowywanie projektu programu ochrony środowiska;

3)        prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi;

4)        prowadzenie postępowań w sprawie  wydawania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu;

5)        przyjmowanie wyników pomiarów dot. wielkości emisji z instalacji;

6)        przyjmowanie zgłoszeń instalacji nie wymagającej pozwolenia;

7)        prowadzenie postępowań w sprawie wydawania, cofania, ograniczania lub wygaszania pozwoleń: zintegrowanych, na wprowadzanie gazów lub pyłów                do powietrza, na wytwarzanie odpadów;

8)        prowadzenie postępowań w sprawie przenoszenia praw i obowiązków wynikających
z pozwolenia, na zainteresowanego nabyciem instalacji;

9)        przedkładanie ministrowi właściwemu do spraw środowiska, kopii wniosku            o wydanie pozwolenia zintegrowanego;

10)    dokonywanie raz na 5 lat analizy wydanych pozwoleń zintegrowanych;

11)    zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest wydanie pozwolenia zintegrowanego lub decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego;

12)    prowadzenie postępowań w sprawie zobowiązywania podmiotów negatywnie oddziałujących na środowisko do ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego;

13)    sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska;

14)    występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie działań w przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli naruszenia przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska lub jeżeli występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić;

15)    prowadzenie postępowań w sprawie wydawania zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji
i określających obowiązki prowadzącego instalację w zakresie monitorowania.

 

6. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie rybactwa śródlądowego należy:

1)        rejestrowanie sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb;

2)        prowadzenie postępowań w sprawie wydawania kart wędkarskich;

3)        przygotowywanie materiałów dla Rady Powiatu dot. utworzenia Społecznej Straży Rybackiej albo wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez zainteresowane organizacje społeczne lub uprawnionych do rybactwa
i zatwierdzenia regulaminu Społecznej Straży Rybackiej.

 

7. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie geologii należy:

1)        udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych;

2)        ustalanie w razie wydobywania kopaliny bez wymaganej koncesji lub z rażącym naruszeniem jej warunków, opłaty eksploatacyjnej;

3)        zatwierdzanie dokumentacji geologicznej;

4)        zatwierdzanie projektów prac geologicznych.


Informację wytworzył: Nowak Artur, Data wytworzenia: 2013-11-04 15:46:51, Wprowadził do systemu: Nowak Artur, Data wprowadzenia: 2013-11-04 15:47:06, Zatwierdził do publikacji: Nowak Artur, Data publikacji 2013-11-04 15:50:32, Ostatnia zmiana: 2013-11-04 15:50:42, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3233