Biuro Rady

 

 1. Do podstawowych zadań Biura należy prowadzenie następujących spraw:

    I. obsługa kancelaryjno-biurowa Rady i jej Komisji, w tym:

       - gromadzenie i przygotowanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady i poszczególnych

       Komisji

       - przygotowanie sesji Rady i posiedzeń Komisji

       - opracowywanie materiałów z obrad Rady i Komisji Rady oraz przekazanie ich

          właściwym adresatom

       - sporządzanie protokołów z obrad Rady i posiedzeń Komisji Rady

       - prowadzenie rejestrów:

         a/ uchwał rady

         b/ wniosków i opinii Komisji

         c/ interpelacji  i wniosków radnych.

       - przygotowywanie propozycji zmian w statucie powiatu.