Wykaz rozpatrywanych spraw i wydanych rozstrzygnięć podzielony jest na kategorie:

1)
obiekty użyteczności publicznej
2) obiekty sakralne i kościelne
3) mieszkalnictwo
4) infrastruktura - drogi i ulice
5) infrastruktura - energetyka
6)
infrastruktura - ciepłownictwo
7) infrastruktura - gazownictwo
8) inf
rastruktura - sieci i urządzenia wodociągowe
9) infrastruktura - sieci kanalizacyjne i urządzenia unieszkodliwiania ścieków
10) infrastruktura - unieszkodliwianie odpadów komunalnych
11) infrastruktura - telekomunikacja
12)
obiekty przemysłowe