PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZNALEZIENIA SUBSTANCJI LUB ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

(NIE DOTYCZY SUBSTANCJI I ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH)

 

I Obieg informacji po znalezieniu substancji lub odpadu niebezpiecznego

 1. Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna powiadamia:

 • jednostkę policji,

 • jednostkę straży pożarnej,

 • organ gminy (Prezydent, Burmistrz, Wójt) za pośrednictwem Gminnego Centrum Reagowania.

 1. Organy wymienione w pkt. 1 przekazują informację do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK), bezpośrednio, względnie poprzez KP PSP lub KP Policji.

 2. PCZK informuje o zdarzeniu:

 • Starostę,

 • KP PSP,

 • KP Policji,

 • CZK Wojewody,

 • Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska,

 • Inne jednostki organizacyjne wg decyzji Starosty.

 1. CZK Wojewody otrzymuje informację od PCZK lub:

 • KP PSP,

 • KP Policji,

 • Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,

 • Terenowego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin
  i Nasiennictwa,

 • Powiatowego Inspektoratu Weterynarii,

 • innych jednostek organizacyjnych.

 1. CZK Wojewody powiadamia:

 • Wojewodę,

 • KW PSP,

 • KW Policji,

 • Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz w zależności od rodzaju zagrożenia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii i Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,

 • Inne jednostki organizacyjne wg decyzji Wojewody,

PCZK w przypadku przekazania informacji bezpośrednio do CZK Wojewody
z pominięciem jednostek organizacyjnych szczebla powiatowego.