Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia zintegrowane
•  Zgłoszenia/informacje instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9780210
od 26 czerwca 2003 r.
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami » Kompetencje obrazek Wersja do druku

Zadania

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

Do podstawowych zadań Wydziału należy prowadzenie następujących spraw:

 

1.    udzielanie KRUS informacji niezbędnych do ustalenia okoliczności mających znaczenie     w sprawach z zakresu ubezpieczenia

2.    przyznawanie własności użytkowanej działki gruntu z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego państwu

3.    żądanie wydania przez sąd orzeczenia nieważności nabycia nieruchomości przez cudzoziemców

4.    składanie wniosków o zakładanie ksiąg wieczystych

5.    zgłaszanie wniosku o wpisanie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, nabywców lub innych władz i instytucji

6.    wydawanie zaświadczenia dot. opisu i szkicu nieruchomości

7.    utrzymanie ograniczeń prawa własności

8.    składanie wniosku o wpisanie na rzecz Skarbu Państwa w księdze wieczystej prawa własności

9.    wydawanie decyzji przewidzianych w dekrecie o uregulowaniu niektórych nieruchomości nierolniczych na ziemiach odzyskanych i na terenie b. W.M. Gdańska

10.wydawanie decyzji o nadaniu nieruchomości przez Państwo

11.wydawanie dodatkowej decyzji ustalającej obciążenia które wymagają ujawnienia              w księgach wieczystych

12.dokonywanie darowizny nieruchomości na cele publiczne oraz między Skarbem Państwa   a jednostkami samorządu terytorialnego oraz pod budownictwo mieszkaniowe

13.nabywanie nieruchomości Skarbu Państwa, oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, zamiana nieruchomości

14.gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa

15.sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę nieruchomości

16.ogłaszanie, organizowanie i przeprowadzanie przetargów na nieruchomości

17.ustanawianie trwałego zarządu na rzecz jednostki organizacyjnej oraz stwierdzanie wygaśnięcia trwałego zarządu

18.wskazywanie nieruchomości, które mogą być przeznaczone na wyposażenie państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej

19.zawieranie porozumienia określającego nieruchomości, które mają być oddane z zasobu nieruchomości są na potrzeby statutowe jednostek o których mowa w art. 60 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

20.zawieranie umowy o przeniesieniu własności nieruchomości

21.ustalanie dodatkowych opłat rocznych, udzielanie bonifikaty od ustalonej ceny, podwyższanie lub obniżanie bonifikaty ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

22.ustalanie innego terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, udzielanie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

23.aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz za trwały zarząd

24.zmiana stawki procentowej opłaty rocznej nieruchomości oddanej w trwały zarząd, udzielanie bonifikat od opłat rocznych nieruchomości oddanej w trwały zarząd

25.opiniowanie podziału nieruchomości

26.wszczynanie postępowania wywłaszczeniowego

27.wyznaczanie terminu do zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości

28.składanie w sądzie wniosku o ujawnienie w księdze wieczystej postępowania wywłaszczeniowego

29.występowanie o wykreślenie z księgi wieczystej wpisu o wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego, jeżeli wywłaszczenie nie doszło do skutku

30.przeprowadzanie rozprawy administracyjnej

31.orzekanie o wywłaszczeniu, odszkodowaniu i nadaniu nieruchomości zamiennej

32.wnioskowanie o dokonanie wpisu w księdze wieczystej ostatecznej decyzji wywłaszczeniowej

33.udzielanie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów           i energii elektrycznej itd.

34.udzielanie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości

35.orzekanie o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości , zwrocie odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej oraz o rozliczeniach z tytułu zwrotu i terminach zwrotu

36.zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa przez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki oraz wydawanie zaświadczenia o spłaceniu wierzytelności

37.sporządzanie map i tabel taksacyjnych na podstawie oszacowania nieruchomości reprezentatywnych, wykonanego przez rzeczoznawców majątkowych

38.orzekanie o ustaleniu wartości katastralnej nieruchomości i jej wpisanie w katastrze nieruchomości

39.aktualizowanie wartości katastralnej nieruchomości

40.wyrażanie zgody na nadanie resztówki

41.orzekanie o nadanie na własność nieruchomości dzierżawcom i o ustaleniu ceny nabycia

42.wyrażanie zgody na nadanie nieruchomości objętej w posiadanie bez zachowania ustawowego terminu

43.orzekanie o nabyciu własności nieruchomości oraz ustaleniu ceny nabycia na rzecz posiadaczy z innych tytułów niż dzierżawa

44.orzekanie o zwolnieniu od obowiązku uiszczania ceny nabycia przez repatriantów

45.przekazywanie nieodpłatnie Polskiemu Związkowi Działkowców gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod pracownicze ogrody działkowe

46.przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

47.ustalanie, które nieruchomości stanowią wspólnotę lub mienie gminne

48.stwierdzanie wygaśnięcia dotychczasowych decyzji oraz przekazanie mienia do zasobu

49.nieodpłatne przekazywanie lasom państwowym gruntów z zasobu przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

50.wykonywanie zadań w zakresie ochrony gruntów rolnych m.in.:

-     nakazywanie zalesienia, zakrzewienia gruntów

-     prowadzenie okresowych badań skażenia gleb i roślin na obszarach szczególnej ochrony środowiska lub w strefach ochronnych istniejących wokół zakładów przemysłowych

-     wyłączanie gruntów rolnych z produkcji rolnej

-     rekultywacja gruntów rolnych

-     kontrola stosowania przepisów ustawy

-     prowadzenie sprawozdawczości

51.zatwierdzanie projektów osnów szczegółowych

52.realizacja zadań wynikających z ustawy - prawo geodezyjne i kartograficzne w zakresie zadań służby geodezyjnej i kartograficznej

53.prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgadnianie usytuowanie projektowanych sieci terenu, zakładanie osnów szczegółowych i aktualizacja mapy zasadniczej

54.sprawowanie kontroli działalności geodezyjnej i kartograficznej w zakresie przestrzegania przepisów obowiązujących przy wykonywaniu prac geodezyjnych i kartograficznych oraz ym właściwego obiegu, wykorzystania i reprodukowania materiałów geodezyjnych                   i kartograficznych

55.prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów

56.gromadzenie i prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianie tego zasobu zainteresowanym jednostkom oraz osobom fizycznym i prawnym w zakresie zasobów powiatowych

57.dysponowanie środkami Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

58.przyjmowanie zawiadomień o zniszczeniu znaków geodezyjnych i budowli triangulacyjnych, a także znaków grawimetrycznych i magnetycznych

59.przedstawianie sprawozdań z wykonywania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

60.przeprowadzanie postępowania scaleniowego i wymiennego gruntów.

 

 

 

 


Informację wytworzył: (brak danych), Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Herbeć Maria, Data wprowadzenia: 2003-10-10 09:05:58, Zatwierdził do publikacji: Herbeć Maria, Data publikacji 2003-10-10 09:10:15, Ostatnia zmiana: 2007-01-22 12:58:59, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 8779