Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Do podstawowych zadań Wydziału należy prowadzenie następujących spraw:

 

1.    udzielanie KRUS informacji niezbędnych do ustalenia okoliczności mających znaczenie     w sprawach z zakresu ubezpieczenia

2.    przyznawanie własności użytkowanej działki gruntu z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego państwu

3.    żądanie wydania przez sąd orzeczenia nieważności nabycia nieruchomości przez cudzoziemców

4.    składanie wniosków o zakładanie ksiąg wieczystych

5.    zgłaszanie wniosku o wpisanie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, nabywców lub innych władz i instytucji

6.    wydawanie zaświadczenia dot. opisu i szkicu nieruchomości

7.    utrzymanie ograniczeń prawa własności

8.    składanie wniosku o wpisanie na rzecz Skarbu Państwa w księdze wieczystej prawa własności

9.    wydawanie decyzji przewidzianych w dekrecie o uregulowaniu niektórych nieruchomości nierolniczych na ziemiach odzyskanych i na terenie b. W.M. Gdańska

10.wydawanie decyzji o nadaniu nieruchomości przez Państwo

11.wydawanie dodatkowej decyzji ustalającej obciążenia które wymagają ujawnienia              w księgach wieczystych

12.dokonywanie darowizny nieruchomości na cele publiczne oraz między Skarbem Państwa   a jednostkami samorządu terytorialnego oraz pod budownictwo mieszkaniowe

13.nabywanie nieruchomości Skarbu Państwa, oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, zamiana nieruchomości

14.gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa

15.sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę nieruchomości

16.ogłaszanie, organizowanie i przeprowadzanie przetargów na nieruchomości

17.ustanawianie trwałego zarządu na rzecz jednostki organizacyjnej oraz stwierdzanie wygaśnięcia trwałego zarządu

18.wskazywanie nieruchomości, które mogą być przeznaczone na wyposażenie państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej

19.zawieranie porozumienia określającego nieruchomości, które mają być oddane z zasobu nieruchomości są na potrzeby statutowe jednostek o których mowa w art. 60 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

20.zawieranie umowy o przeniesieniu własności nieruchomości

21.ustalanie dodatkowych opłat rocznych, udzielanie bonifikaty od ustalonej ceny, podwyższanie lub obniżanie bonifikaty ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

22.ustalanie innego terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, udzielanie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

23.aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz za trwały zarząd

24.zmiana stawki procentowej opłaty rocznej nieruchomości oddanej w trwały zarząd, udzielanie bonifikat od opłat rocznych nieruchomości oddanej w trwały zarząd

25.opiniowanie podziału nieruchomości

26.wszczynanie postępowania wywłaszczeniowego

27.wyznaczanie terminu do zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości

28.składanie w sądzie wniosku o ujawnienie w księdze wieczystej postępowania wywłaszczeniowego

29.występowanie o wykreślenie z księgi wieczystej wpisu o wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego, jeżeli wywłaszczenie nie doszło do skutku

30.przeprowadzanie rozprawy administracyjnej

31.orzekanie o wywłaszczeniu, odszkodowaniu i nadaniu nieruchomości zamiennej

32.wnioskowanie o dokonanie wpisu w księdze wieczystej ostatecznej decyzji wywłaszczeniowej

33.udzielanie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów           i energii elektrycznej itd.

34.udzielanie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości

35.orzekanie o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości , zwrocie odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej oraz o rozliczeniach z tytułu zwrotu i terminach zwrotu

36.zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa przez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki oraz wydawanie zaświadczenia o spłaceniu wierzytelności

37.sporządzanie map i tabel taksacyjnych na podstawie oszacowania nieruchomości reprezentatywnych, wykonanego przez rzeczoznawców majątkowych

38.orzekanie o ustaleniu wartości katastralnej nieruchomości i jej wpisanie w katastrze nieruchomości

39.aktualizowanie wartości katastralnej nieruchomości

40.wyrażanie zgody na nadanie resztówki

41.orzekanie o nadanie na własność nieruchomości dzierżawcom i o ustaleniu ceny nabycia

42.wyrażanie zgody na nadanie nieruchomości objętej w posiadanie bez zachowania ustawowego terminu

43.orzekanie o nabyciu własności nieruchomości oraz ustaleniu ceny nabycia na rzecz posiadaczy z innych tytułów niż dzierżawa

44.orzekanie o zwolnieniu od obowiązku uiszczania ceny nabycia przez repatriantów

45.przekazywanie nieodpłatnie Polskiemu Związkowi Działkowców gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod pracownicze ogrody działkowe

46.przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

47.ustalanie, które nieruchomości stanowią wspólnotę lub mienie gminne

48.stwierdzanie wygaśnięcia dotychczasowych decyzji oraz przekazanie mienia do zasobu

49.nieodpłatne przekazywanie lasom państwowym gruntów z zasobu przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

50.wykonywanie zadań w zakresie ochrony gruntów rolnych m.in.:

-     nakazywanie zalesienia, zakrzewienia gruntów

-     prowadzenie okresowych badań skażenia gleb i roślin na obszarach szczególnej ochrony środowiska lub w strefach ochronnych istniejących wokół zakładów przemysłowych

-     wyłączanie gruntów rolnych z produkcji rolnej

-     rekultywacja gruntów rolnych

-     kontrola stosowania przepisów ustawy

-     prowadzenie sprawozdawczości

51.zatwierdzanie projektów osnów szczegółowych

52.realizacja zadań wynikających z ustawy - prawo geodezyjne i kartograficzne w zakresie zadań służby geodezyjnej i kartograficznej

53.prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgadnianie usytuowanie projektowanych sieci terenu, zakładanie osnów szczegółowych i aktualizacja mapy zasadniczej

54.sprawowanie kontroli działalności geodezyjnej i kartograficznej w zakresie przestrzegania przepisów obowiązujących przy wykonywaniu prac geodezyjnych i kartograficznych oraz ym właściwego obiegu, wykorzystania i reprodukowania materiałów geodezyjnych                   i kartograficznych

55.prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów

56.gromadzenie i prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianie tego zasobu zainteresowanym jednostkom oraz osobom fizycznym i prawnym w zakresie zasobów powiatowych

57.dysponowanie środkami Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

58.przyjmowanie zawiadomień o zniszczeniu znaków geodezyjnych i budowli triangulacyjnych, a także znaków grawimetrycznych i magnetycznych

59.przedstawianie sprawozdań z wykonywania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

60.przeprowadzanie postępowania scaleniowego i wymiennego gruntów.