Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Kluczborku

Kolorowy pasek

Nabór na stanowisko księgowej w Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Księgowa w  Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku ul. Wołczyńska 25.

 

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Księgowa.

Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku ul. Wołczyńska 25.

       Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych  (DZ.U. z 2019r.  poz. 1282 tekst jednolity ) oraz § 4 Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku.

 

            Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku

ul. Wołczyńska 25 , 46-200 Kluczbork

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

 

KSIĘGOWA

 

1. Nazwa i adres jednostki ( miejsce wykonywania pracy)

Dom Pomocy Społecznej, 46-200 Kluczbork, ul. Wołczyńska 25, woj. opolskie

tel. 77 4182089, fax 77 4184917

Wymiar czasu pracy: pełny etat  - 40 godzin tygodniowo

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Zatrudnienie: na czas określony z możliwością przedłużenia.  Zatrudnienie nastąpi z dniem 14.04.2020r.

2. Określenie stanowiska: Księgowa w  Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku

3. Określenie wymagań niezbędnych:

1) Obywatelstwo polskie.

2) Wykształcenie minimum średnie ekonomiczne, lub wyższe ekonomiczne ze specjalnością rachunkowość.

3) Posiadanie co najmniej 3- letniego stażu pracy w księgowości.

4) Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia. publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4. Wymagania dodatkowe:

1) Znajomość obowiązujących regulacji prawnych w zakresie wykonywanych zadań a w szczególności ustawy o pomocy społecznej, ustawy o rachunkowości i finansach publicznych.

2) Posiadanie cech osobowości takich jak: komunikatywność,  konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, nieposzlakowana opinia.

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

1) Rozliczanie odpłatności mieszkańców.

2) Prowadzenie depozytów mieszkańców.

3) Dekretacja dokumentów księgowych (depozyty, dochody).

4) Wprowadzanie dokumentów księgowych do systemu VULCAN.

5) Znajomość programu EXEL.

6) Prowadzenie ewidencji magazynowej.

7) Wystawianie faktur dotyczących odpłatności mieszkańców.

8) Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych oraz ich rozliczanie.

6. Wykaz wymaganych dokumentów:

1) Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej – podpisany własnoręcznie.

2) List motywacyjny zawierający uzasadnienie ubiegania się o zatrudnienie na stanowisku Księgowej -  podpisany własnoręcznie.

3) Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń z zakładu pracy jeżeli stosunek pracy trwa nadal.

4) Kwestionariusz osobowy.

5) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte kwalifikacje zawodowe.

6) Własnoręcznie podpisane oświadczenia o:

        posiadaniu obywatelstwa polskiego

        braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

        nieposzlakowanej opinii

        oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

        wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata zawartych w dokumentach złożonych w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko księgowej w Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

7. Termin i miejsce składania dokumentów:    

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w terminie do dnia 03 kwietnia 2020r. w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku, ul. Wołczyńska 25 w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „ dotyczy naboru na stanowisko księgowego”

Oferty które wpłyną po terminie, w inny sposób niż określone w ogłoszeniu  nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

8. Inne informacje:

        otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w dniu 06 kwietnia 2020r. o godz. 9.oo w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku, ul. Wołczyńska 25

        rozmowy z zakwalifikowanymi kandydatami odbędą się w dniu 08 kwietnia 2020r.

o godz.9.oo w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku,ul. Wołczyńska 25

      -    kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną  

            powiadomieni o tym fakcie telefonicznie.  

Wszelkie informacje związane z przedmiotowym naborem będą umieszczane na stronie internetowej w Biuletynie Informacji  Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń, znajdującej się w DPS Kluczbork, ul. Wołczyńska 25 na parterze siedziby. Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem  77 4182089

 

Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w procesie naboru na stanowisko

Księgowej w Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane w skrócie RODO) informujemy, że:

1.      Administratorem danych osobowych jest Dom Pomocy społecznej ,46-200 Kluczbork, ul. Wołczyńska 25 , tel. 77 4182089, e-mail: dps@kluczbork. mirobip.pl.

2.      Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko podane w ogłoszeniu.

3.      Odbiorca danych osobowych jest Komisja rekrutacyjna powołana w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Ksiegowej w Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku.

4.      Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U z 2019, poz. 553 tekst jednolity.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.

5.      Przysługują Państwu prawa: do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych.

6.      Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez administratora danych osobowych jest niezgodne z RODO, wówczas przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym.

7.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne aby uczestniczyć w procesie naboru.

 

 

                                                                                p.o. Dyrektor DPS

                                                                                Krzysztof Dzierżyński

Metadane

Źródło informacji:Turczyńska Anna
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Turczyńska Anna
Data wprowadzenia:2020-03-05 11:05:55
Opublikował:Turczyńska Anna
Data publikacji:2020-03-05 11:19:19
Ostatnia zmiana:2020-03-05 11:19:26
Ilość wyświetleń:254
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij