Kluczbork, dnia 28.10.2014r.

 

 

 

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu

Powiatu Kluczborskiego

za III kwartał 2014 roku

sporządzona według stanu na dzień 30.09.2014 roku.

 

 

Zgodnie z treścią art. 37 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Kluczborku podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Kluczborskiego za III kwartał 2014 roku.

 

 

Wykonanie budżetu Powiatu Kluczborskiego

za III kwartał 2014 roku.

w złotych.

Lp.

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

%

1

Dochody w tym:

72.271.817,00

52.870.178,25

 73,15

 

- dochody bieżące

63.431.442,00

50.541.672,72

 79,68

 

- dochody majątkowe

9.840.375,00

2.328.506,53

 23,66

2

Przychody  w tym:

14.234.019,00

14.234.019,45

 100,00

 

- Kredyty i pożyczki

7.000.000,00

7.000.000,00

 100,00

 

- Nadwyżka z lat ubiegłych

7.234.019,00

7.234.019,45

100,00

3

Wydatki, w tym:

82.379.572,00

58.395.356,31

70,89

 

- wydatki bieżące

67.520.708,00

49.178.460,24

72,83

 

- wydatki majątkowe

14.858.864,00

9.216.896,07

 62,03

4

Rozchody

5.126.264,00

3.606.135,58

 70,35

 

N  a dzień 30.09.2014 roku kwota deficytu za III kwartał 2014 roku wyniosła 5.525.178,06 zł

St  an na rachunku bieżącym powiatu wynosi 3.189.846,00 zł w plusie.

 

Niniejsza informacja podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kluczborku oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej – www.bip.powiatkluczborski.pl.

 

Zarząd Powiatu:

 

  1. Przewodniczący...............................................

Piotr Pośpiech

 

 

  1. Członek ...........................................................

Mieczysław Czapliński

 

 

  1. Członek ...........................................................

Artur Nowak

 

 

  1. Członek ...........................................................

Maciej Tomaszczyk