Kluczbork, dnia 25.04.2016r.

 

 

 

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu

Powiatu Kluczborskiego

za I kwartał 2016 roku

sporządzona według stanu na dzień 31.03.2016 roku.

 

 

Zgodnie z treścią art. 37 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Kluczborku podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Kluczborskiego za I kwartał 2016 roku.

 

 

Wykonanie budżetu Powiatu Kluczborskiego

za I kwartał 2016 roku w złotych.

 

Lp.

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

%

1

Dochody w tym:

73 206 715,00  

19 030 460,35

26,00

 

- dochody bieżące

60 026 182,00

18 761 608,26

31,26

- dochody majątkowe

13 180 533,00

268 852,09

2,04

2

Przychody

2 840 170,00  

2 568 278,42

90,43

3

Wydatki, w tym:

73 378 325,00

18 551 983,14

25,28

 

- wydatki bieżące

59 905 952,00  

14 855 158,46

24,80

- wydatki majątkowe

13 472 373,00  

3 696 824,68

27,44

4

Rozchody

3 426 922,00  

543 740,75

15,87

 

Budżet Powiatu Kluczborskiego na dzień 31.03.2016 roku zamknięty został kwotą 478 477,21 zł wolnych środków.

 

Niniejsza informacja podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym
w Kluczborku oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej
www.bip.powiatkluczborski.pl.

 

 

 

 

Zarząd Powiatu:

 

  1. Przewodniczący...............................................

Piotr Pośpiech

 

 

  1. Członek ...........................................................

Urszula Pękala-Duda

 

 

  1. Członek ...........................................................

Jakub Goliński