W związku z zakończeniem naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kluczborskim w 2024 roku informuję, że w wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych kandydatów.

W związku z powyższym na podstawie art. 32, ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z późn. zm.), art. 15 ust. 2a, 2b, 2d, 2da, 2e, 2f Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 t.j.), art. 11 ust 2 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945 t.j.), § 2. Uchwały Nr XLV/289/2022 z dnia 22 września 2022 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Kluczborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023” oraz § 13. załącznika do ww. Uchwały, zostanie powołana przez Zarząd Powiatu w Kluczborku, w drodze uchwały, komisja konkursowa do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kluczborskim w 2024 roku, bez udziału osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zostanie określony regulamin jej pracy.

Mirosław Birecki
Starosta Kluczborski
--
----------------------------------------------
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork
tel. (77) 418 52 18
e-mail:starosto@powiatkluczborski.pl