Projekt pn:Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Kluczbork (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2) i Powiatu Kluczborskiego (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego – od 01.09.2019 r. Zespół Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznegowspółfinansowany  przez Unię Europejską ze  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 3.2.1 - Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla Subregionu Północnego

Kluczbork, dnia 08.09.2020 r.

FP.272.6.2020.KM                                                                                         

                                                                                                             

 

Do wykonawców

                                                                                                             

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego pn.: „Termomodernizacja budynków Zespołu  Szkół  nr  2  Centrum   Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku przy ul. Byczyńskiej 7".

 

1.    Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp - Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę Konsorcjum firm:

 

Lider Konsorcjum:

 

Norm-Haus Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Wolności 4/3

46-300 Olesno

 

Członek Konsorcjum:

 

Norm-Haus Usługi Inwestycyjne Janusz Jelonek

ul. Zdroje 10C

46-300 Olesno

 

Uzasadnienie wyboru oferty

·         Oferta spełniła wymogi ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.)
.

·         Oferta spełniła warunki postawione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

·         Oferta wybranego Wykonawcy przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium dodatkowego okresu gwarancji odnoszącego się do przedmiotu zamówienia publicznego, uzyskując najwyższą liczbę 60 punktów, wg kryteriów i punktacji określonych w SIWZ.

 

2. Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp - informuje, że złożone w celu udzielenia zamówienia  i niepodlegające odrzuceniu oferty uzyskały określone liczby punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert i łączną punktacją zawarto w poniższej tabeli:

Nr

Oferty

Nazwa (firma) 
i siedziba Wykonawcy

Kryterium Cena ofertowa brutto zł

Ilość punktów w kryterium Cena

waga 60%

Okres gwarancji

Ilość punktów w kryterium okres gwarancji

Waga 40%

Suma uzyskanych punktów

 

1.

 Sell-Bud Inwest s.c.

ul. Wincentego Witosa 65

25-561 Kielce

1 358 842,25

51,44

5 lat

40,00

91,44

2.

Konsorcjum: Lider

NORM-HAUS Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

ul. Wolności 4/3

46-300 Olesno

Członek Konsorcjum:

NORM-HAUS Usługi Inwestycyjne Janusz Jelonek

Ul. Zdroje 10 C

46-300 Olesno

1 164 966,49

60,00

5 lat

40,00

100,00

3.

Zakład Usługowo- Budowlany Alina Malik

Pieczyska 84

98-400 Wieruszów

1 279 358,26

54,64

5 lat

40,00

94,64

4.

Zakład Budowlano- Remontowy „JURKOWSKI”

ul. Powstańców Śląskich 34

46-200 Kluczbork

1 201 179,88

58,19

5 lat

40,00

98,19

 

3. Jednocześnie Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy Pzp zawiadamia, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego Wykonawcy, oraz nie odrzucono żadnej oferty.

4. Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy Pzp.

 

 

 

                                                                             Wicestarosta

                                                                             Lesław Czernik

                                                                       ........................................................                                                                

                                                                          Kierownik Zamawiającego