Projekt pn:Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Kluczbork (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2) i Powiatu Kluczborskiego (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego – od 01.09.2019 r. Zespół Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznegowspółfinansowany  przez Unię Europejską ze  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 3.2.1 - Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla Subregionu Północnego

 

FP.272.6.2020.KM

Kluczbork, dnia 01.09.2020r. 

 

INFORMACJA NA PODSTAWIE

art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

I.    ZAMAWIAJĄCY: Powiat Kluczborski, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

II. Dotyczy: postępowania przetargowego pn: Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku przy ul. Byczyńskiej 7"

III. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej n/w informacje.

W dniu 01.09.2020r. o godzinie 10:15 odbyło się otwarcie ofert. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi:

- 1 264 368,00 zł brutto.

 

Do ustalonego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminu złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

 

Okres gwarancji

Termin wykonania

Warunki płatności

1.

Sell-Bud Inwest s.c.

ul. Wincentego Witosa 65

25-561 Kielce

1 358 842,25

5 lat

31.08.2021r.

Zgodnie z SIWZ

2.

Konsorcjum: Lider

NORM-HAUS Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

ul. Wolności 4/3

46-300 Olesno

Członek Konsorcjum:

NORM-HAUS Usługi Inwestycyjne Janusz Jelonek

Ul. Zdroje 10 C

46-300 Olesno

1 164 340,34

5 lat

31.08.2021r.

Zgodnie z SIWZ

3.

Zakład Usługowo- Budowlany Alina Malik

Pieczyska 84

98-400 Wieruszów

1 279 358,26

5 lat

31.08.2021r.

Zgodnie z SIWZ

4.

Zakład Budowlano- Remontowy „JURKOWSKI”

ul. Powstańców Śląskich 34

46-200 Kluczbork

1 201 179,88

5 lat

31.08.2021r.

Zgodnie z SIWZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        STAROSTA

                                                                                                                                                                                    Mirosław Birecki