Projekt pn:Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Kluczbork (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2) i Powiatu Kluczborskiego (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego – od 01.09.2019 r. Zespół Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznegowspółfinansowany  przez Unię Europejską ze  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 3.2.1 - Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla Subregionu Północnego

 

 

FP.272.6.2020.KM

                                                                                     Kluczbork, 21.08.2020 r.

 

 

        

                                                                      Do Wykonawców

 

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku przy ul. Byczyńskiej 7.

 

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pisma zawierające prośbę o wyjaśnienie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej dla potrzeb prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą j.w.

W związku z powyższym Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia   29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) przesyła treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródeł zapytania a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

 

Pytania zawarte w piśmie Wykonawcy z dnia 17.08.2020r.

 

Pytanie nr 1

Zamawiający udostępnił przedmiar zawierający instalację wentylacji mechanicznej. W opisie technicznym w pkt. 6 jest informacja, że: „Zgodnie z zaleceniami zawartymi w Audycie energetycznym zaprojektowano wymianę instalacji wentylacji mechanicznej na wentylację z odzyskiem ciepła. Projekt wentylacji stanowi odrębne opracowanie, będące integralną częścią niniejszego projektu”. Zamawiający nie udostępnił dokumentacji – opisu i rysunków obejmujących instalacje wentylacji mechanicznej. Prosimy o pilne uzupełnienie braku.

 

 

Odpowiedź:

W załączeniu rysunki i opis projektu wentylacji z odzyskiem ciepła.

 

Pytanie nr 2

 

W opisie technicznym jest zapis o tym, że przedmiotem opracowania jest: „wykonanie wentylacji z odzyskiem ciepła i systemem BSM i wykonaniu instalacji fotowoltaiki”.

Ani w przedmiarach, ani w dokumentacji nie ma informacji i szczegółowych rozwiązań dotyczących systemu BMS. Prosimy o informację czy system BMS jest do wykonania w ramach tego przetargu a jeśli tak to prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rozwiązania i szczegółowe informacje dotyczące systemu BMS.

 

Odpowiedź:

 

Dokumentacja zostanie uzupełniona niezwłocznie po otrzymaniu od projektanta.

 

Pytanie nr 3

Prosimy o informację czy podczas wykonywania prac budowlanych, zwłaszcza wymiany pokrycia dachowego obiekt będzie użytkowany czy zamknięty?

 

Odpowiedź:

Budynek szkoły, w którym należy wykonać wymianę pokrycia i ocieplenie połaci będzie czynny, budynek sali gimnastycznej może być wyłączony z użytkowania na czas prowadzenia prac.

 

 

Pytanie nr 4

W opisie technicznym jest informacja, że: „W roku 2018 wykonano ocenę stanu technicznego autorstwa Eugeniusza Kinasa, która jasno pokazała zły stan pokrycia, ubytki w dachówkach, w gąsiorach i korozję w pokryciu lukarn. Do chwili obecnej stan ten uległ pogorszeniu powodując liczne zalania wełny mineralnej, która obecnie nadaje się do całkowitej wymiany.”. W przedmiarze zawarty jest zapis w „poz. 42 Rozebranie zamokniętej izolacji dachu z wełny na sucho - 983.38*80% - Krotność 2”. Mając na uwadze powyższy zapis z opisu technicznego prosimy o wprowadzenie korekty do przedmiaru uwzględniającej, że całość wełny jest do rozbiórki. Analogicznie należy poprawić pozycje 43, 44, 45, 46.

 

Odpowiedź:

Wełna jest w 100% do wymiany. Przyjęte  w przedmiarach 80% nie odnosi się do ilości wełny tylko do różnicy powierzchni pokrycia w stosunku do powierzchni pod dachem przeznaczonej do ocieplenia. W pozycjach 42, 43, 44, 45 i 46 należy przyjąć 790 m2.

 

Pytanie nr 5

Prosimy o udostępnienie kopii pozwolenia na budowę / zgłoszenia oraz zgody ochrony zabytków.

Odpowiedź:

Prace realizowane są na zgłoszenie. Zamawiający już dokonał zgłoszenia prac wraz z  opinią Inspektora ds. Ochrony Zabytków. Powyższe dokumenty nie są niezbędne w trakcie procedury przetargowej.

 

Pytanie nr 6

 W opisie technicznym jest informacja: „Niniejsze opracowanie musi być rozpatrywane łącznie z projektami branżowymi wykonanymi na potrzeby poprzednio wykonanych prac, tj: projektem budowlanym „Instalacja c.o. i wentylacja mechaniczna” autorstwa mgr inż. Kazimierza Arczyńskiego oraz projektem budowlano – wykonawczy „Instalacje elektryczne wewnętrzne w budynku sali” autorstwa inż. Antoniego Kozioła”. Prosimy o udostępnienie wspomnianych w opisie technicznym dokumentacji, jako elementu składowego dokumentacji niezbędnego do wyceny.

Odpowiedź:

Projekty opisane powyżej nie są niezbędna na etapie wyceny, wszystkie elementy zostały ujęte w przedmiarach. Mogą okazać się pomocne podczas realizacji zadania i wówczas zostaną udostępnione wykonawcy.

 

 

 

 

Pytanie zawarte w piśmie Wykonawcy z dnia 18.08.2020r.

 

Pytanie nr 1

Czy inwestor jest w posiadaniu dokumentacji dotyczącej części wentylacyjnej? Jeżeli tak prosimy o przesłanie (szkice, projekt z lokalizacją, tabele doboru, parametry techniczne urządzeń, przebieg rurociągów).

 

Odpowiedź:

W załączeniu rysunki i opis projektu wentylacji z odzyskiem ciepła.

 

 

Pytanie zawarte w piśmie Wykonawcy z dnia 19.08.2020r.

 

Pytanie nr 1

Ewentualne wzmocnienie krokwi przez dokręcenie jednostronnie belek gr. 6 cm

Brak w przedmiarze, jak będzie rozliczona ta czynność  w przypadku konieczności wykonania i w jakiej ilości?

 

Odpowiedź:

Ocena stanu krokwi będzie możliwa dopiero po rozebraniu ocieplenia i pokrycia. Jej stan zostanie oceniony komisyjnie i w razie ewentualnych wzmocnień będzie spisany protokół konieczności.

 

Pytanie zawarte w piśmie Wykonawcy z dnia 19.08.2020r.

 

Pytanie nr 1

Przebudowa instalacji c.o. na potrzeby zasilania central wentylacyjnych

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w Audycie energetycznym zaprojektowano wymianę instalacji wentylacji mechanicznej na wentylację z odzyskiem ciepła. Projekt wentylacji

stanowi odrębne opracowanie, będące integralną częścią niniejszego projektu. Całość musi być rozpatrywana łącznie z projektem c.o. z 2007 roku autorstwa Kazimierza Arczyńskiego.

 

Odpowiedź:

Projekt opisany powyżej nie jest niezbędny na etapie wyceny, wszystkie elementy zostały ujęte w przedmiarach. Może okazać się pomocny podczas realizacji zadania i wówczas zostanie udostępniony wykonawcy.

                                     

 Pytania zawarte w piśmie Wykonawcy z dnia 21.08.2020r.

 

·         W kosztorysie ofertowym na wymianę pokrycia z dachówki brak pozycji na montaż  gąsiorów podstawowych, taśmy pod gąsiory

Proszę zapoznać się jaki jest zakres robót do wykonania w tabeli KNR-w 2-02 0513.

·         brak pozycji na wywóz materiałów z rozbiórki dachówki

Zawarte w przedmiarze robót  w poz. 39, 40

·         prosimy podać wymiary zastosowanych wyłazów, okienek dachowych

 Wyłazy dachowe typowe 40x60 cm

·         brak deski okapowej

Decyzja o ewentualnej konieczności wymiany desek okapowych oraz pozostałych elementów konstrukcji więźby dachowej zostanie podjęta w trakcie wykonawstwa po odsłonięciu konstrukcji i dokładnym zbadaniu stanu zachowania  więźby.

Jednocześnie informuję, iż został przesunięty termin składania ofert na dzień 01.09.2020r.

 

 

 

                                                                                                 STAROSTA

                                                                           Mirosław Birecki

 

                                                                           _____________________

                                                                           Kierownik Zamawiającego