W związku z odstąpieniem od podpisania umowy przez Wykonawcę postępowanie na "Dostawę tuszy i tonerów dla Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu Kluczborskiego na rok 2022" zostaje unieważnione.

 

 

FP.2600.15.2021.AM

Kluczbork, dnia 08.12.2021 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł.  prowadzonego przez Powiat Kluczborski pn.: „Dostawa tuszy i tonerów dla Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu Kluczborskiego na rok 2022”.

 

Zamawiający – Powiat Kluczborski z siedzibą przy ul. Katowickiej 1, 46-200 Kluczbork informuje, że w przedmiotowym postępowaniu do ustalonego w zapytaniu cenowym terminu, tj. do dnia 06.12.2021 r., do godz. 12:00 złożono 1 ofertę, która została wybrana jako najkorzystniejsza. Oferta została złożona przez:

DMD s.c. Paweł Miturski, Dorota Miturska,
ul. Staroniwska 41B,  35-101 Rzeszów

 

za wynagrodzeniem: 131 279,75 zł brutto

Słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych 75/100

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta wybranego Wykonawcy spełniła wymogi zapytania ofertowego wraz z załącznikami. Proponowana oferta jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postepowaniu, uzyskała 100 punktów w ramach kryterium najniższa cena ofertowa brutto.

 

W załączeniu:

- skan pisma zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. FP.2600.15.2021.AM


 

Wicestarosta
- Lesław Czernik