Projekt pn:Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Kluczbork (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2) i Powiatu Kluczborskiego (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego – od 01.09.2019 r. Zespół Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznegowspółfinansowany  przez Unię Europejską ze  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 3.2.1 - Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla Subregionu Północnego

 

 

FP.272.6.2020.KM

                                                                                     Kluczbork, 26.08.2020 r.

 

 

        

                                                                      Do Wykonawców

 

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku przy ul. Byczyńskiej 7.

 

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pisma zawierające prośbę o wyjaśnienie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej dla potrzeb prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą j.w.

W związku z powyższym Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia   29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) przesyła treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródeł zapytania a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

 

Pytania zawarte w piśmie Wykonawcy z dnia 24.08.2020r.

 

Pytanie nr 1

Prosimy o określenie dokładnego zakresu pozycji nr 1 przedmiaru wentylacji - "Demontaż kanałów wentylacyjnych".

 

Odpowiedź:

W załączeniu rysunek istniejącej wentylacji do ewentualnego demontażu.

 

Pytanie nr 2

W opisie technicznym dot. inst. wentylacji czytamy - "W część stropodachu projektuje się wentylację grawitacyjną wywiewną realizowaną wywietrzakiem cylindrycznym ?160 oraz  ?100 wraz z podstawą dachową BIII". Brak pozycji w przedmiarze. Prosimy o wyjaśnienie lub uzupełnienie przedmiaru.

 

Odpowiedź:

Należy zamontować nowe wywietrzaki z podstawami dachowymi – szt. 4

Przedmiar uzupełnia się o n/w pozycje:

KNR 2-17 0151 01 - Podstawy dachowe typ BIII o śr. 100 mm  -  4 szt.

KNR 2-17 0150 01 - Wywietrzaki cylindryczne o śr. 100 mm  -  4 szt.

 

 

Pytanie nr 3

 

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycję wyrzutnia dachowa fi 125 - 1 szt. - element widoczny na rysunku stanowiącym część dokumentacji projektowej.

 

Odpowiedź:

 

Przedmiar uzupełnia się o pozycje:

KNR 2-17 0149 01 - Podstawa dachowa typ BII o śr. 125 mm  -  1 szt.

KNR 2-17 0144 01 - Wyrzutnia dachowa kołowa o śr. 125 mm  -  1 szt.

 

 

 

                                                                                                 STAROSTA

                                                                           Mirosław Birecki

 

                                                                           _____________________

                                                                           Kierownik Zamawiającego