FP.2600.16.2021.AM 

Kluczbork, dnia 08.12.2021 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł.  prowadzonego przez Powiat Kluczborski pn.: „Dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu Kluczborskiego na rok 2022”.

 

Zamawiający – Powiat Kluczborski z siedzibą przy ul. Katowickiej 1, 46-200 Kluczbork informuje, że w przedmiotowym postępowaniu - do ustalonego w zapytaniu cenowym terminu, tj. do dnia 07.12.2021 r., do godz. 12:00 złożono 2 oferty, z których jako najkorzystniejsza została wybrana oferta z nr 2 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Solo-Kolos Sp. z o.o., ul. Warszawska 363/365,
42-209 Częstochowa


za wynagrodzeniem
: 66 350,87 zł brutto

Słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 87/100

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta wybranego Wykonawcy spełniła wymogi zapytania ofertowego wraz z załącznikami. Proponowana oferta jest najkorzystniejsza, gdyż posiada najniższą cenę. Liczba punktów w kryterium najniższa cena - 100 pkt.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w kryterium najniższa cena ofertowa brutto:

nr oferty  1. Artim Sp. z o.o., ul. Oleska 121, 45-231 Opole.  Cena brutto 90 273,21 zł. Liczba punktów w kryterium najniższa cena - 73,50 pkt.

nr oferty 2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Solo-Kolos Sp. z o.o. ul. Warszawska 363/365, 42-209 Częstochowa. Cena brutto 66 350,87 zł. Liczba punktów w kryterium najniższa cena - 100,00 pkt. 

 

w załączeniu:

- skan pisma zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. FP.2600.16.2021.AM

 

Wicestarosta
- Lesław Czernik