FP.272.9.2020.AM                                                                                        

Kluczbork, dnia 16.12.2020r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 z dnia 2019.09.27) określonego w art. 4 pkt. 8 prowadzonego przez Powiat Kluczborski pn.: DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH DLA STAROSTWA POWIATOWEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KLUCZBORSKIEGO w roku 2021”. (FP.272.9.2020.AM)

Zamawiający – Powiat Kluczborski z siedzibą przy ul. Katowickiej 1, 46-200 Kluczbork informuje, że w przedmiotowym postępowaniu - do ustalonego w Zaproszeniu do składania ofert terminu, tj. do dnia 14.12.2020 r., do godz. 12:00 złożono 1 ofertę. Ofertę złożyła firma:

ARTIM Sp. z o.o. ul. Oleska 121, 45-231 Opole za cenę ofertową brutto 52 569,69 zł. , która została wybrana w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejsza.

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta wybranego Wykonawcy spełniła wymogi Zapytania ofertowego o cenę wraz z załącznikami. Cena ofertowa nie przekracza kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia.

 

 

Starosta Kluczborski - Mirosław Birecki