FP.272.7.2020.AM

Kluczbork, dnia 10.11.2020r.

 

Do Wykonawców postępowania

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Dostawa środków czystości i środków dezynfekujących dla Starostwa Powiatowego w Kluczborku i jednostek organizacyjnych Powiatu na rok 2021” (opublikowanego w BZP w dniu 03.11.2020r. pod numerem 605383-N-2020).

 

 

Informuję, że Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie części I zamówienia w załączniku nr 6 Formularz asortymentowo-cenowy – w następujących pozycjach:

1.    w poz. Nr 3 (Papier toaletowy celuloza typu Karen lub równoważny).

Zmiana polega na wykreśleniu w kolumnie nr 3 (specyfikacja) słowa „szary”. 

2.    W poz. Nr 23 (Środek do udrażniania rur w żelu typu TIRET lub równoważny) zmiana polega na wykreśleniu w kolumnie nr 3 (specyfikacja) słowa ”dwuskładnikowy”.

3.    W poz.nr 49 (Uniwersalny środek)/koncentrat do czyszczenia typu Sidolux lub równoważny) zmiana polega na dopisaniu w kolumnie nr 3 (specyfikacja) słów ”soda power”. 

4.    W poz. Nr 51 (Środek zapobiegający osadzaniu się kamienia typu Domestos) zmiana polega na wykreśleniu w kolumnie nr 3 (specyfikacja) słów ”związki wybielające na bazie chloru”.  

W związku z powyższym działając zgodnie z art. 38 ust. 4 cytowanej na wstępie ustawy, dokonaną zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

Zamawiający ponadto informuje, iż pozostałe warunki oraz termin składania i otwarcie ofert pozostają bez zmian.

 

 

Kierownik Zamawiającego

Starosta Kluczborski - Mirosław Birecki