Projekt pn:Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Kluczbork (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2) i Powiatu Kluczborskiego (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego – od 01.09.2019 r. Zespół Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznegowspółfinansowany  przez Unię Europejską ze  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 3.2.1 - Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla Subregionu Północnego

 

 

FP.272.6.2020.KM

                                                                                     Kluczbork, 24.08.2020 r.

 

 

        

                                                                      Do Wykonawców

 

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku przy ul. Byczyńskiej 7.

 

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pisma zawierające prośbę o wyjaśnienie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej dla potrzeb prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą j.w.

W związku z powyższym Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia   29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) przesyła treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródeł zapytania a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

 

Pytania zawarte w piśmie Wykonawcy z dnia 17.08.2020r.

 

Pytanie nr 1

 

W opisie technicznym jest zapis o tym, że przedmiotem opracowania jest: „wykonanie wentylacji z odzyskiem ciepła i systemem BSM i wykonaniu instalacji fotowoltaiki”.

Ani w przedmiarach, ani w dokumentacji nie ma informacji i szczegółowych rozwiązań dotyczących systemu BMS. Prosimy o informację czy system BMS jest do wykonania w ramach tego przetargu a jeśli tak to prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rozwiązania i szczegółowe informacje dotyczące systemu BMS.

 

Odpowiedź:

Opis rozwiązania spięcia układów w system BMS wraz z przykładową wizualizacją.

 System zarządzania budynkiem BMS np. MyWayy

 Prace montażowe związane z:

- dociągnięciem magistrali komunikacyjnej do sterownika central wentylacyjnych (wymagany protokół Ethernet w automatyce central wentylacyjnych),

- dociągnięciem magistrali komunikacyjnej do sterownika bezprzewodowego sterowania temperaturą,

- dociągnięciem magistrali komunikacyjnej do inwertera instalacji fotowoltaicznej,

Integracja w/w urządzeń

Aplikacja np. MyWayy obejmująca monitoring i sterowanie centralą wentylacyjną, ogrzewaniem obiektu (w zakresie grzejników) oraz nadzór nad instalacją fotowoltaiki (wymagany moduł komunikacyjny w inwerterze instalacji fotowoltaiki).

Dostawa i montaż serwera w obudowie rack (całodobowy monitoring i archiwizacja parametrów).

Dostawa i montaż komputeraz PC (All-In-One) jako stacja kliencka do zarządzania systemem BMS.

Możliwość instalacji oprogramowania klienckiego na innych wskazanych komputerach, oraz aplikacji mobilnej na smartfonach z systemem Android w celu zdalnego zarządzania z dowolnego miejsca na świecie.

Ogrzewanie:

Sterowanie w oparciu o system np. Wayy wPLC składający się z:

- sterownika swobodnie programowalnego

https://wayy.pl/produkty/sterownik-swobodnie-programowalny-wplc

- modułyów rozszerzających

- czujniki temperatury pomieszczeniowe

https://wayy.pl/produkty/natynkowy-czujnik-temperatury-powietrza

- w miejscach gdzie ma być sterowanie lokalne, z pomieszczeniowych zadajników

https://wayy.pl/produkty/panel-dotykowy-whmi

- siłowników elektrycznych na grzejnikach (sterowanie przewodowe)

Cały system ogrzewania wpięty do systemu np.  MyWayy, umożliwiający podgląd i sterowanie temperaturami pomieszczeń z grzejnikami.

 

Pytanie zawarte w piśmie Wykonawcy z dnia 24.08.2020r.

 

Pytanie nr 1

W stosunku do udzielonej odpowiedzi na zapytanie dotyczące pozycji wykonania pokrycia z dachówki pozycja nr 18 kosztorysu z  nakładów KNR-W 2-02 0513-04 -  informujemy iż zastosowana pozycja nie zawiera nakładów na montaż gąsiorów i taśm pod gąsiory - powołując się na zakres tego katalogu należy zastosować pozycje dodatkową KNR-W 2-02 0513-08 , która zawiera brakujący zakres robót - udzielona odpowiedź wprowadza Wykonawców w błąd.

 

Odpowiedź:

 

W programie do kosztorysowania Norma Pro po otwarciu tabeli KNR-W 2-02 0513-04 po naciśnięciu w prawym górnym rogu okienka "Opis według katalogu" wyświetla się 

Wyszczególnienie robót:

1. Wykonanie i osadzenie ław kominiarskich.

2. Pokrycie dachu dachówką z uszczelnieniem od dołu styków zaprawą.

3. Pokrycie narożnic i kalenic gąsiorami. 

 

Ponadto po uważniejszym przyjrzeniu się nakładom materiałowym w pozycji 18 można zauważyć, że występuje tam 297 szt. gąsiorów ceramicznych, czyli około 100 mb, jeżeli uważacie Państwo, że to za mało to proszę doliczyć brakującą ilość gąsiorów oraz 90 mb taśmy.

 

 

 

 

                                                                                                 STAROSTA

                                              

                                                                            Mirosław Birecki

                                                                           _____________________

                                                                           Kierownik Zamawiającego