FP.2600.18.2021.AM

Kluczbork, dnia 22.12.2021 r.

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł.  prowadzonego przez Powiat Kluczborski pn.: „Dostawa tuszy i tonerów dla Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu Kluczborskiego na rok 2022”.

 

Zamawiający – Powiat Kluczborski z siedzibą przy ul. Katowickiej 1, 46-200 Kluczbork informuje, że w przedmiotowym postępowaniu do ustalonego w zapytaniu cenowym terminu, tj. do dnia 21.12.2021 r., do godz. 12:00 złożono 2 oferty, z których została wybrana jako najkorzystniejsza oferta z nr 1 złożona przez:

DMD s.c. Paweł Miturski, Dorota Miturska, ul. Staroniwska 41B,  35-101 Rzeszów

 

za wynagrodzeniem: 139 787,04 zł brutto

Słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych 4/100

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta wybranego Wykonawcy spełniła wymogi zapytania ofertowego wraz z załącznikami. Proponowana oferta jest najkorzystniejsza, gdyż posiada najniższą cenę. Liczbę punktów w kryterium najniższa cena – 100 pkt.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznana ofertom w kryterium najniższa cena ofertowa brutto:

 

nr oferty: 1 nazwa i adres Wykonawcy:  DMD s.c. Paweł Miturski, Dorota Miturska, ul. Staroniwska 41B, 35-101 Rzeszów, cena brutto: 139 787,04 zł. Liczba punktów w ramach kryterium najniższa cena - 100 pkt.

nr oferty: 2 nazwa i adres Wykonawcy: KOMAX 9 Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 2, 10-418 Olsztyn, cena brutto: 162 117,69 zł. Liczba punktów w ramach kryterium najniższa cena - 86,23 pkt.  

 

w załączeniu:

- skan pisma zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. FP.2600.18.2021.AM

 

 

Członek zarządu - Artur Nowak