FP.272.11.2020.AM                                                                                          

Kluczbork, dnia 01.12.2020 r.

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Nr FP.272.11.2020.AM

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr FP.272.11.2020.AM o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2019.1843 z dnia 2019.09.27) określonego w art. 4 pkt 8 prowadzonego przez Powiat Kluczborski pn.: „Wycinka drzew rosnących w ciągu dróg powiatowych wraz z nabyciem drewna pozyskanego z wycinki – etap I.”

Zamawiający – Powiat Kluczborski z siedzibą przy ul. Katowickiej 1, 46-200 Kluczbork informuje, że w przedmiotowym postępowaniu Nr FP.272.11.2020.AM - do ustalonego w Zaproszeniu do składania ofert terminu, tj. do dnia 16.11.2020 r., godz. 10:00 złożono 4 oferty. Oferty złożyły n/w firmy:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

(zł)

1.

Usługi Leśne i Ogrodnicze ELITELAS Sp z o.o. Sp. k. Durdy 141, 39-450 Baranów Sandomierski

187 488,00 zł

2.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ADT” Adam Dygudaj Pacanów 16, 42-140 Panki

65 923,20zł

3.

Damian Elżanowski Pielęgnacja Drzew, ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork

120 960 zł

4.

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Produkcyjne WER Sp. z o.o. 46-040 Ozimek Schodnia ul. Ks.P.Gołąba 21

89 186,40 zł

 

Wybrano OFERTĘ NR 2 złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ADT” Adam Dygudaj Pacanów 16, 42-140 Panki

Cena ofertowa brutto: 65 923,20 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta wybranego Wykonawcy spełniła wymogi Zapytania ofertowego o cenę wraz z załącznikami. Cena ofertowa nie przekracza kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia.

 

 Starosta Kluczborski - Mirosław Birecki