FP.272.7.2020.AM

Kluczbork, dnia 06.11.2020r.

 

Do Wykonawców postępowania

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Dostawa środków czystości i środków dezynfekujących dla Starostwa Powiatowego w Kluczborku i jednostek organizacyjnych Powiatu na rok 2021” (opublikowanego w BZP w dniu 03.11.2020r. pod numerem 605383-N-2020).

 

 

I.                Informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie odnośnie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej dla potrzeb prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą j.w.

W związku z powyższym Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza wyjaśnienia na stronie internetowej Zamawiającego, bez ujawniania źródeł zapytania.

 

Treść zapytania z dnia 03.11.2020r.

Pytanie nr 1.  Czy akceptują państwo składanie ofert na część oferty nr 2, tj. dotyczącej środków do dezynfekcji rąk oraz powierzchni?

Odpowiedź:

Nie, nie akceptujemy. Zamówienie podzielone jest na dwie części, natomiast każda z części obejmuje wszystkie zawarte w niej produkty (środki). Wykonawca składając ofertę na daną część musi wycenić wszystkie pozycje zawarte w tej części.  

 

 

 

Zamawiający ponadto informuje, iż pozostałe warunki oraz termin składania i otwarcie ofert pozostają bez zmian.

 

Starosta Kluczborski - Mirosław Birecki