Ogłoszenie nr 540156642-N-2020 z dnia 20-08-2020 r.
Kluczbork:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 572065-N-2020
Data: 10/08/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Kluczborski, Krajowy numer identyfikacyjny 53141250400000, ul. ul. Katowicka  1, 46-200  Kluczbork, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 0-77 4185218, e-mail zamowieniapubliczne@powiatkluczborski.pl, faks 0-77 4186520.
Adres strony internetowej (url): www.powiatkluczborski.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-08-25, godzina 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-09-01, godzina 10:00,