FP.272.11.2020.AM                                                                                       

Kluczbork, dnia 16.12.2020 r.

ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Nr FP.272.11.2020.AM

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr FP.272.11.2020.AM o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 z dnia 2019.09.27) określonego w art. 4 pkt 8 prowadzonego przez Powiat Kluczborski pn.: Wycinka drzew rosnących w ciągu dróg powiatowych wraz z nabyciem drewna pozyskanego z wycinki – etap I.”

Zamawiający – Powiat Kluczborski z siedzibą przy ul. Katowickiej 1, 46-200 Kluczbork informuje, że w wyniku rezygnacji z przedmiotowego zamówienia przez Wykonawcę, którego oferta w dniu 01.12.2020r. została wybrana jako najkorzystniejsza - dokonano ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej tj.

Oferty Przedsiębiorstwa Usługowo Handlowo Produkcyjnego WER Sp. z o.o. 46-040 Ozimek Schodnia ul. Ks.P.Gołąba 21 za cenę 89 186 40 zł.

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

 

Oferta wybranego Wykonawcy spełniła wymogi Zapytania ofertowego o cenę wraz z załącznikami.

 

 

Starosta Kluczborski - Mirosław Birecki