W zwiazku ze złożeniem w dniu 30.11.2021r. pytania do treści zapytania cenowego w załączeniu pismo zawierające  - Wyjaśnienia nr 2 do treści zapytania cenowego.

 

 

W związku z wpłynięciem zapytania do postępowania prowadzonego dla zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł. w załączeniu pismo zawierające - Wyjaśnienia do zapytania cenowego na "Dostawę materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu kluczborskiego na rok 2022".

 

 

 

FP.2600.16.2021.AM 

Kluczbork, dnia 29.11.2021r.                                                                       

 

 

 

ZAPYTANIE CENOWE

dotyczące przeprowadzenia rozeznania rynku dla

zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł.

 

 

1.Powiat Kluczborski zaprasza do złożenia ofert na:

 

 DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH DLA STAROSTWA POWIATOWEGO I JEDNOSTEK ORGNIZACYJNYCH POWIATU KLUCZBORSKIEGO na rok 2022”.

 

2. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

 

3. Ofertę należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 2 i dołączyć formularz asortymentowo-cenowy (zał. nr 3).

 

4. Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na adres zamowieniapubliczne@powiatkluczborski.pl w terminie do dnia 07.12.2021r. do godz. 12:00.

 

5. Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi w terminie 30 dni zgodnie z załącznikiem nr 4 stanowiącym wzór umowy. 

 

6. Osobami do kontaktu z wykonawcami są:

Anna Malejki tel. 77 4110172, email. zamowieniapubliczne@powiatkluczborski.pl oraz

Tomasz Dybka tel. 77 411 0113.

 

 

 

 Starosta - Mirosław Birecki

 

 

 W załaczeniu:

Załacznik nr 1 Zapytanie cenowe wraz z załacznikiem nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załacznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załacznik nr 3 Formularz asortymentowo-cenowy

Załacznik nr 4 Wzór umowy