Ogłoszenie nr 605383-N-2020 z dnia 2020-11-03 r.

 

Powiat Kluczborski: Dostawa środków czystości i środków dezynfekujących dla Starostwa Powiatowego w Kluczborku i jednostek organizacyjnych Powiatu na rok 2021
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Kluczborski, krajowy numer identyfikacyjny 53141250400000, ul. ul. Katowicka  1 , 46-200  Kluczbork, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 0-77 4185218, e-mail zamowieniapubliczne@powiatkluczborski.pl, faks 0-77 4186520.
Adres strony internetowej (URL): http://kluczbork.starostwo.nowoczesnagmina.pl/?c=520
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak
http://kluczbork.starostwo.nowoczesnagmina.pl/?c=520
 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Starostwo Powiatowe ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork pok. nr 211 (sekretariat)
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa środków czystości i środków dezynfekujących dla Starostwa Powiatowego w Kluczborku i jednostek organizacyjnych Powiatu na rok 2021
Numer referencyjny: FP.272.7.2020.AM
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne, w miarę pojawiających się potrzeb, dostawy środków czystości, środków dezynfekujących dla Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu kluczborskiego w roku 2021. Szczegółowy wykaz zamawianych artykułów wraz z przewidywanymi ilościami zawiera Załącznik nr 6 do SIWZ „Formularz asortymentowo-cenowy” (część 1, część 2). Ilości podane w załączniki nr 6 do SIWZ są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Ostateczna ilość poszczególnych artykułów będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający nie ma obowiązku złożenia zamówień o łącznej wartości odpowiadającej maksymalnej wartości umowy. Ostateczna ilość zamówionych i dostarczonych Materiałów w całym okresie wskazanym w Dziale IV pkt. 1 będzie uzależniona od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Brak złożenia zamówień do pełnej maksymalnej wartości umowy nie powoduje powstania po stronie Wykonawcy jakichkolwiek roszczeń. Wszystkie artykuły wymienione w formularzu asortymentowo-cenowym muszą być fabrycznie nowe. Pod tym pojęciem należy rozumieć produkty wykonane z nowych elementów lub pełnowartościowych komponentów, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku. Produkty powinny być prawidłowo oznakowane i sklasyfikowane; tj. posiadać etykiety w języku polskim wraz z instrukcją użycia i bezpieczeństwa; Termin ważności (przydatności) przedmiotu zamówienia to minimum 12 miesięcy licząc od daty dostarczenia towaru do Zamawiającego, lub terminu przydatności na opakowaniu, jeżeli jest terminem dłuższym. Produkty wymienione w załączniku nr 6 do SIWZ (część 1) jako dezynfekujące (poz.:18,40,50,51) oraz (część 2) poz. 4, 5, 6, 7 powinny posiadać pozwolenie na obrót produktem biobójczym. Dla produktów wymienionych w poz. 14-26, 38, 40, 48-60 załącznika nr 6 (część 1) oraz w poz. 4,5,6,7 załącznika nr 6 (część 2) do SIWZ do SIWZ Zamawiający wymaga dołączenia przed podpisaniem umowy aktualnych kart charakterystyki. Zamawiający nie dopuszcza przesyłek pocztowych ani kurierskich jako formy dostarczenia środków czystości przez Wykonawcę. Wykonawca zapewni dostawę środków czystości wyłącznie własnym transportem; Wykonawca zobowiązuje się do załadunku, transportu, rozładunku i wniesienia dostarczonych artykułów do miejsc wskazanych przez Zamawiającego tj: -bezpośrednio do siedziby Zamawiającego tj. Starostwo Powiatowe w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork; - bezpośrednio do jednostek organizacyjnych Zamawiającego na terenie Powiatu Kluczborskiego tj. 1) Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku; ul. Wołczyńska 25, 46-200 Kluczbork; 2) Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach ul. Opolska 28, 46-250 Wołczyn; 3) Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bogacicy; ul. Wiejska 2, 46-243 Bogacica; 4) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku, ul. Mickiewicza 10, 46-200 Kluczbork; 5) Zespół Szkół Nr 1 w Kluczborku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 13, 46-200 Kluczbork; 6) Pracownia Ćwiczeń Praktycznych przy Zespole Szkół Nr 1 w Kluczborku, Pl. Niepodległości 5, 46-200 Kluczbork 7) Zespół Szkół Nr 2 – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku, ul. Byczyńska 7, 46-200 Kluczbork; 8) Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku, ul. Sienkiewicza 20, 46-200 Kluczbork; 9) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku, ul. Sienkiewicza 27, 46-200 Kluczbork; 10) Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku ul. Damrota 4, 46-200 Kluczbork 11) Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku, ul. M. Konopnickiej 11, 46-200 Kluczbork 12) Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Mickiewicza 10, 46-200 Kluczbork 13) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Sienkiewicza 20B, 46-200 Kluczbork, 14) Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork oraz do Wydziału Zarzadzania Drogami przy ul. Jagiellońskiej 3, 46-200 Kluczbork Wszystkie artykuły dostarczone Zamawiającemu w ramach przedmiotu zamówienia muszą posiadać cechy charakterystyczne odpowiadające wszystkim cechom przedmiotu zamówienia, który został szczegółowo określony w załączniku nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wszystkie nazwy własne środków użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, należy do Wykonawcy. Zamawiający wymaga dostawy zamówionych środków w ciągu 1 dnia roboczego lub maksymalnie 3 dni roboczych od daty wysłania zamówienia faxem lub e-mailem przez osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach pracy jednostek wymienionych w dziale III SIWZ pkt. 2.2. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje czas dostawy środków wymienionych w zał. nr 6 do SIWZ powyżej 3 dni roboczych zostanie odrzucona jako niezgodna ze SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 33761000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
33763000-6
33711900-6
39830000-9
39831240-8
39831300-9
39831600-2
39832000-3
39833000-0
18930000-7
39514200-0
33631600-8
18424300-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2021-01-01   lub zakończenia: 2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2021r. do 31.12.2021r. lub do wyczerpania kwoty na jaką zostanie zawarta umowa.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie (Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie (Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie (Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp - Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o: przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076.) Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że ewentualne powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu do udzielenia zamówienia (wzór oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp - stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ). 2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. - w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w dziale VI B pkt. 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. b) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby; c) Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert; d) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. e) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wszystkie oferty muszą zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem asortymentowo- cenowym (zgodnie z zał. nr 6 do SIWZ – odpowiednio do części, na którą jest składana oferta) – w formie oryginału. 2). Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 poz.346 z późn.zm. ), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą, 3). Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
NAJNIŻSZA CENA OFERTOWA BRUTTO (C) 60,00
CZAS DOSTAWY 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wzór umowy, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności o której mowa w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiany mogą dotyczyć następujących sytuacji: 1) Zmiana terminu realizacji umowy a) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty, b) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu złożenia odwołania, c) jeżeli zmiana jest konieczna z przyczyn losowych uniemożliwiających realizację zamówienia w zakładanym terminie, W przypadku wystąpienia którejkolwiek z ww. okoliczności termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2) Zmiany osób i podmiotów: a) konieczność zmiany podwykonawcy lub rezygnacja z udziału podwykonawcy, albo konieczność powierzenia podwykonawcy wykonania części zamówienia w trakcie jego realizacji (na pisemny i uzasadniony wniosek Wykonawcy wraz z oświadczeniem podwykonawcy, który zostaje zmieniony lub zrezygnowano z jego usług o uregulowaniu wobec niego zobowiązań wynikających z realizowanej umowy). b) zmiany osób wskazanych w umowie występujących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, z tym że osoby występujące po stronie Wykonawcy muszą spełniać warunki udziału w postępowania. 3) Zmiany terminów i warunków płatności wynagrodzenia: a) zmiana sposobu fakturowania b) będące następstwem wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do umowy, c) będące następstwem korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę, d) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów o podatkach, w tym VAT e) zmiany na zasadach określonych w art. 144 ust.1 pkt 2-4 i 6 ustawy Pzp. 4) Pozostałe zmiany: a) zmiany dotyczące nazwy i siedziby wykonawcy, jego formy organizacyjno-prawnej, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w trakcie trwania umowy lub następstwo prawne, b) zmiany mające na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w umowie. c) zmiana numeru katalogowego Materiałów, w przypadku zmiany numeru katalogowego; d) zmiana nazwy Materiałów, przy zachowaniu ich minimalnych wymaganych parametrów, w przypadku zmiany nazwy; e) zmiana liczby sztuk/opakowań, w przypadku zmiany sposobu pakowania; f) zastąpienia Materiałów Materiałami zamiennymi, przy zachowaniu ich minimalnych wymaganych parametrów, w przypadku czasowej lub trwałej niedostępności produktów określonych w umowie; g) w przypadku wykreślenia produktu z urzędowego wykazu produktów dopuszczonych do obrotu na terytorium RP i braku dostępności na rynku produktów o pełnej zgodności, wycofania przez producenta któregokolwiek z produktów określonych załącznikiem nr 6, zamiany na produkt z tej samej grupy (o tych samych właściwościach i składzie), o ile Dostawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego zamiennik produktu w cenie nie wyższej niż ta, która została określona w umowie za wycofany produkt; h) zmiany punktów dostaw w przypadku zmiany siedziby lub ilości jednostek organizacyjnych Powiatu Kluczborskiego; i) zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasad proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową, pod warunkiem, że Dostawca z odpowiednim wyprzedzeniem (co najmniej 7 dni) zawiadomi Zamawiającego na piśmie, załączając stosowne dokumenty wystawione przez producenta, stwierdzające ten fakt; j) niedostępności na rynku asortymentu wskazanego w ofercie, wynikającej z zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tego asortymentu; k) wprowadzenia przez producenta nowej wersji asortymentu charakteryzującego się co najmniej takimi samymi lub lepszymi parametrami technicznymi niż wskazane w ofercie w przypadku zaprzestania produkcji asortymentu wskazanego w ofercie; l) zmiany podyktowane zmianą obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację umowy. m) zmiany, które nie mają charakteru istotnego w rozumieniu art. 144 ust. 1e; 5) zmiana sposobu spełnienia świadczenia: a) Zamawiający dopuszcza zmiany pierwotnie oferowanego przedmiotu zamówienia na inny pod warunkiem, że cena jednostkowa zmienionego przedmiotu zamówienia nie przewyższy ceny jednostkowej określonej w ofercie Wykonawcy złożonej w ramach postępowania z zachowaniem wszelkich wymaganych parametrów technicznych i jakościowych określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia oraz w ofercie Wykonawcy pod warunkiem zachowania funkcjonalności i przeznaczenia przedmiotu zamówienia. Podstawą tej zmiany mogą być obiektywne trudności Wykonawcy w uzyskaniu pierwotnie oferowanego przedmiotu zamówienia spowodowane np. wycofaniem oferowanego produktu z produkcji, wprowadzenie na rynek nowego produktu o lepszych właściwościach; b) dopuszczalna jest zmiana świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu świadczenia. - pod warunkiem, że zmiana, o której mowa w lit. a i b nie może prowadzić do zmiany charakteru Umowy. Wszelkie zmiany Umowy są uprawnieniem, a nie zobowiązaniem i mogą być dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej, w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności zgodnie z ustawą Pzp oraz ustawą Kodeks cywilny. W przypadku zmiany osób wskazanych przez Zamawiającego do realizacji umowy ze strony jednostek organizacyjnych Powiatu Kluczborskiego nie jest wymagane sporządzenie aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-16, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie Starosta Kluczborski. Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób: - listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork - poprzez email: starostwo@powiatkluczborski.pl Telefonicznie : nr 77 418 52 18. 2. Został wyznaczony inspektor ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób: - listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork - poprzez email: starostwo@powiatkluczborski.pl Telefonicznie: nr 77 418 52 18. Zamawiający informuje, iż Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Dostawa środków czystości i środków dezynfekujących dla Starostwa Powiatowego w Kluczborku i jednostek organizacyjnych Powiatu na rok 2021” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawna ich przetwarzania jest państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postepowaniu oraz następujące przepisy prawa: - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). - rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016r. poz. 1126) 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy PZP. 5. Zamawiający informuje, iż Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP. 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 8. Posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1); c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2); d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 10. nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d, lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 1) Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 2) Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Dostawa środków czystości.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1: Dostawa środków czystości. Rodzaj, opis oraz szacunkowe ilości asortymentu zostały określone w Formularzu asortymentowo -cenowym (Załącznik nr 6 do SIWZ - Część 1). Szczegółowy opis znajduje się w Sekcji II pkt. II.4 niniejszego ogłoszenia o zamówieniu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33761000-2, 33763000-6, 33711900-6, 39830000-9, 39831240-8, 39831300-9, 39831600-2, 39832000-3, 39833000-0, 18930000-7, 39514200-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-01
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
NAJNIŻSZA CENA OFERTOWA BRUTTO (C) 60,00
CZAS DOSTAWY (D) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Dostawa środków dezynfekujących i rękawic
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 2: Dostawa środków dezynfekujących i rękawic Rodzaj, opis oraz szacunkowe ilości asortymentu zostały określone w Formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 6 do SIWZ - Część 2). Szczegółowy opis znajduje się w Sekcji II pkt. II.4 niniejszego ogłoszenia o zamówieniu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8, 18424300-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-01
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
NAJNIŻSZA CENA OFERTOWA BRUTTO (C) 60,00
CZAS DOSTAWY (D) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: