FP.272.9.2020.AM 

Kluczbork, dnia 07.12.2020r.                                                                       

 

 

 

ZAPYTANIE CENOWE

dotyczące przeprowadzenia rozeznania rynku dla

zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro

 

 

1.Starostwo Powiatowe w Kluczborku zaprasza do złożenia ofert na:

 

 DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH DLA STAROSTWA POWIATOWEGO I JEDNOSTEK ORGNIZACYJNYCH POWIATU KLUCZBORSKIEGO na rok 2021”.

 

2. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

 

3. Ofertę należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 2 i dołączyć formularz asortymentowo-cenowy (zał. nr 3).

 

4. Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na adres zamowieniapubliczne@powiatkluczborski.pl w terminie do dnia 14.12.2020r. do godz. 12:00.

 

5. Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi w terminie 30 dni zgodnie z załącznikiem nr 4 stanowiącym wzór umowy. 

 

6. Osobami do kontaktu z wykonawcami są:

Anna Malejki tel. 77 4110172, email. zamowieniapubliczne@powiatkluczborski.pl oraz

Tomasz Dybka tel. 77 411 0113.

 

 

Wicestarosta

- Lesław Czernik

 

 

 

 

 

 

 

 

 W załaczeniu:

Załacznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załacznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załacznik nr 3 Formularz asortymentowo-cenowy

Załacznik nr 4 Wzór umowy