FP.2600.18.2021.AM 

Kluczbork, dnia 15.12.2021r.                                                                       

 

 

 

ZAPYTANIE CENOWE

dotyczące przeprowadzenia rozeznania rynku dla

zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł.

 

 

1.Powiat Kluczborski zaprasza do złożenia ofert na:

 

 DOSTAWĘ TUSZY I TONERÓW DLA STAROSTWA POWIATOWEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KLUCZBORSKIEGO w roku 2022”.

 

2. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

 

3. Ofertę należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 2 i dołączyć formularz asortymentowo-cenowy (zał. nr 3).

 

4. Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na adres zamowieniapubliczne@powiatkluczborski.pl w terminie do dnia 21.12.2021r. do godz. 12:00.

 

5. Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi w terminie 30 dni zgodnie z załącznikiem nr 4 stanowiącym wzór umowy. 

 

6. Osobami do kontaktu z wykonawcami są:

Anna Malejki tel. 77 4110172, email. zamowieniapubliczne@powiatkluczborski.pl oraz

Andrzej Aniszewski tel. 77 411 0129.

 

Członek Zarządu - Artur Nowak