Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej
•  Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
Pomoc
Statystyki

8258015
od 26 czerwca 2003 r.
Organy » Rada Powiatu » Kadencja 2006-2010 » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały Rady Powiatu za rok 2010

Artykuły
  Uchwała Nr XL/230/2010 z dnia 28.01.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Budzetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2010 Nr XXXIX/228/2009 z dnia 17 grudnia 2009r.
  Uchwała Nr XL/231/2010 z dnia 28.01.2010r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikownego na obszarze powiatu kluczborskiego.
  Uchwała Nr XL/232/2010 z dnia 28.01.2010r. w sprawie przyjęcia do wykonywania niektórych zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwlifikacji wojskowej w 2010 roku.
  Uchwała Nr XL/233/2010 z dnia 28.01.2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/62/2003 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie utworzenia publicznej placówki doskonalenia nauczycieli.
  Uchwała Nr XL/234/2010 z dnia 28.01.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/184/2009 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 23.04.2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych powiatu kluczborskiego.
  Uchwała Nr XLI/235/2010 z dnia 25.03.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2010
  Uchwała Nr XLI/236/2010 z dnia 25.03.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień dot. dokształcania teoretycznego uczniów
  Uchwała Nr XLI/237/2010 z dnia 25.03.2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/254/2006 z dnia 9.02.2006r.
  Uchwała Nr XLI/238/2010 dnia 25.03.2010r. w sprawie określenia zadań do realizacji ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na 2010 r.
  Uchwała Nr XLI/239/2010 z dnia 25.03.2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/163/2008 z dnia 19.12.2008r.
  Uchwała Nr XLI/240/2010 z dnia 25.03.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na przystapienie Powiatu Kluczborskiego do Stowarzyszenia
  Uchwała Nr XLI/241/2010 z dnia 25.03.2010r.w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego
  Uchwała Nr XLI/242/2010 z dnia 25.03.2010r. w sprawie wystapienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem
  Uchwała Nr XLI/243/2010 z dnia 25.03.2010r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani D.Ł na Dyrektora PCPR w Kluczborku
  Uchwała Nr XLII/244/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie roozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego oraz udzielenia absolutorium Zarzadowi Powiatu z tego tytulu za 2009 rok
  Uchwała Nr XLII/245/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r.w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2010 Nr XXXIX/228/2009 Rady Powiatu w Kluczborku
  Uchwała Nr XLII/246/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Starosty Kluczborskiego o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji zawodowej ze srodków Funduszu Pracy
  Uchwała Nr XLII/247/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii o zbyciu nieruchomości stnowiacej wlasność Powiaty Kluczborskiego
  Uchwała Nr XLII/248/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kluczborskiego
  Uchwała Nr XLII/249/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/163/2008 w sprawie nadania Regulaminy Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kluczborku
  Uchwała Nr XLII/250/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie założenia Uzupełniajacego Liceum Ogóolnokształcące Specjalneo
  Uchwała Nr XLII/251/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjecia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie w Kluczborku
  Uchwała Nr XLIII/252/2010 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2010 Nr XXXIX/228/2009 Rady Powiatu w Kluczborku
  Uchwała Nr XLIII/253/2010 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
  Uchwała Nr XLIII/254/2010 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Powiatuluczborskiego za 2009 rok.
  Uchwała Nr XLIII/255/2010 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty
  Uchwała Nr XLIII/256/2010 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Powiatu Kluczborskiego pod nazwą "Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości"oraz nadania jej statutu.
  Uchwała Nr XLIII/257/2010 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Likwidatora SPZOZ ZOZ w Kluczborku w likwidacji z działalności jednostki za okres od 1 stycznia 2009 r. do 10 marca 2009 r.
  Uchwała Nr XLIII/258/2010 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania p.o Dyrektora SPZOZ ZOZ w Kluczborku z działalności jednostki za okres od 11 marca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
  Uchwała Nr XLIV/259/2010 z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2010 Nr XXXIX/228/2009 Rady Powiatu w KLuczborku
  Uchwała Nr XLV/260/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej
  Uchwała Nr XLV/261/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
  Uchwała Nr XLV/262/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu
  Uchwała Nr XLV/263/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej OSP w Kuniowie
  Uchwała Nr XLV/264/2010 z dnia 26 sierpnia 2010r w sprawie udzielenia pomocy finansowej OSP w Byczynie
  Uchwała Nr XLV/265/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/238/2010
  Uchwała Nr XLV/266/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie kolejej umowy dzierżawy
  Uchwała Nr XLV/267/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia "Kodeksu Etyki Radnych Powiatu Kluczborskiego"
  Uchwała Nr XLV/268/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia powiatowego programu ochrony srodowiska
  Uchwała Nr XLV/269/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/256/2010 z dnia 27 maja 2010 r.
  Uchwała Nr XLV/270/2010 z dnia 26 sierpnia2010 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Starosty Kluczborskiego o dofinansowanie kosztów
  Uchwała Nr XLVI/271/2010 z dnia 16 wrzesnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2010 Nr XXXIX/228/2009 Rady Powiatu w Kluczborku
  Uchwała Nr XLVI/272/2010 z dnia 16 wrzesnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/174/2009 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie zasad udzielania obniżek
  Uchwała Nr XLVI/273/2010 z dnia 16 wrzesnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia 5-letniego Planu Rozwoju Przedsiebiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o. z siedziba w Kluczborku
  Uchwała Nr XLVI/274/2010 z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/198/2005 Rady Powiatu w Kluczborkuz dnia 31 marca 2005 r. w sprawie...
  Uchwała Nr XLVII/275/2010 z dnia 27 wrzesnia 2010 r. w sprawie okreslenia szczegółowego sposobu konsultowania się z radami pozytku publicznego lub organizacjami pozarzadowymi i podmiotami wymienionymi ....
  Uchwała Nr XLVIII/276/2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2010 Nr XXXIX/228/2009 Rady Powiatu w Kluczborku
  Uchwała Nr XLVIII/277/2010 z dnia 30 września w sprawie zabezpieczenia środków na realizację zadania pn.:"Przebudowa ciągu komuikacyjnego ...
  Uchwała Nr XLVIII/278/2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zabezpieczenia środków na realizację zadania pn.;"Remont drogi powiatowej Chudoba Zagwiździe na odcinku Lasowice Wielikie - skrzyżowanie
  Uchwała Nr XLIX/279/2010 z dnia 21 października2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego
  Uchwała Nr XLIX/280/2010 z dnia 21 października 2010 r. zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kluczborskiego
  Uchwała Nr XLIX/281/2010 z dnia 21 października 2010 r.w sprawie nadania Statutu Domu Dziecka "Nasz Dom Bogacica-Bąków"
  Uchwała Nr XLIX/282/2010 z dnia 21 października 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Urzedu Pracy w Kluczborku
  Uchwała Nr XLIX/283/2010 z dnia 21 października 2010 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/213/2005 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 8 lipca 2010 r.
  Uchwała Nr XLIX/284/2010 z dnia 21 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do realizacji zadania "Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Kluczborskiego
  Uchwała Nr XLIX/285/2010 z dnia 21 października 2010 r. w sprawie przystapienia do projektu pt." Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kluczborskiego
  Uchwała Nr L/286/2010 z 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2010
  Uchwała Nr L/287/2010 z 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi:
  Uchwała Nr L/288/2010 z 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kluczborskiego na 2011 rok.
  Uchwała Nr L/289/2010 z 10 listopada 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Leszka Krzyżanowskiego na Starostę Kluczborskiego i Przewodniczącego Rady w Kluczborku