Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej
•  Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
Pomoc
Statystyki

8257952
od 26 czerwca 2003 r.
Organy » Rada Powiatu » Kadencja 2010-2014 » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały Rady Powiatu za rok 2011

Artykuły
  Uchwała Nr V/31/2011 z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego
  Uchwała Nr V/32/2011 z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Uchwała Nr V/33/2011 z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kluczborskiego
  Uchwała Nr V/34/2011 z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
  Uchwała Nr V/35/2011 z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie okreslenia zasad objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą ...
  Uchwała Nr V/36/2011 z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie nawiązania współpracy między Powiatem Kluczborskim a Gminą Byczyna w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
  Uchwała Nr V/37/2011 z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie przyjecia stanowiska Rady Powiatu w Kluczborku dot. funkcjonowania ratownictwa medycznego ...
  Uchwała Nr V/38/2011 z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia diet radnych Rady Powiatu w Kluczborku.
  Uchwała Nr V/39/2011 z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Nr 3 Plac Niepodległości ...
  Uchwała Nr VI/40/2011 z dnia 16 marca 2011 r.w sprawie przyjęcia do wykonywania niektórych zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikaci wojskowej w 2011 r.
  Uchwała Nr VII/41/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego
  Uchwała Nr VII/42/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Uchwała Nr VII/43/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie przesunięcia terminu wykupu obligacji
  Uchwała Nr VII/44/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Ochotniczej Straży pożarnej
  Uchwała Nr VII/45/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r. zmieniająca Uchwalę Nr XXXI/235/2005 Rady powiatu w Kluczborku z dnia ...
  Uchwała Nr VII/46/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r. w spr. określenia zadań do realizacji ze środków PFRON na 2011 rok.
  Uchwała Nr VII/47/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy ...
  Uchwała Nr VII/48/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r. w spr. uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku
  Uchwała Nr VII/49/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania p.o. Dyrektora SPZOZ ZOZ w Kluczborku
  Uchwała Nr VII/50/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjecia sprawozdania z dzialalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku za 2010 r.
  Uchwała Nr VIII/51/2011 z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na 2011 rok
  Uchwała Nr VIII/52/2011 z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Uchwała Nr VIII/53/2011 z dnia 26 maja 2011 r. w spr. zaciagnięcia kredytu długoterminowego
  Uchwała Nr VIII/54/2011 z dnia 26 maja 2011 r. w spr. zmiay uchwały Rady powiatu w Kluczborku Nr VII/43/2011 z dnia 14.04.2011 r. ....
  Uchwała Nr VIII/55/2011 z dnia 26 maja 2011 r. w spr. zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu powiatu kluczborskiego ...
  Uchwała Nr VIII/56/2011 z 26 maja 2011 r. w spr. przyjecia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Kluczborku na 2011 rok.
  Uchwała Nr IX/57/2011 z dnia 16 czerwca 2011r. w spr. zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu wraz ze sprawozdaniem ...
  Uchwała Nr IX/58/2011 z dnia 16 czerca 2011 r. w spr. udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Kluczborku z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok
  Uchwała Nr IX/59/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. w spr. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego ...
  Uchwala Nr IX/60/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. w spr. zmiany Uchwały Budżetowej ...
  Uchwała Nr IX/61/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. w spr. zmiany WPF
  Uchwała Nr IX/62/2011 z dnia 16 czrwca 2011 r. w spr. zaopiniowania projektu uchwały Rady powiatu w Nysie ...
  Uchwała Nr IX/63/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. w spr. zmiany Uchwały Nr VII/46/2011 Rady Powiatu ...
  Uchwala Nr IX/64/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. w spr. zmiany Uchwały Nr XXV/145/2008 Rady Powiatu ...
  Uchwała Nr IX/65/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. w spr. rozpatrzenia skargi pana JK. na panią Elżbietę Gabryś - Dyrektora PUP w Kluczborku
  Uchwała Nr X/66/2011 z dnai 18 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego...
  Uchwała Nr X/67/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Uchwała Nr X/68/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/285/2010...
  Uchwała Nr X/69/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości oplat za usunięcie i przechowywanie pojazdów
  Uchwała Nr X/70/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia programu szczepień profilaktycznych...
  Uchwała Nr X/71/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania ...
  Uchwała Nr X/72/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie nawiązania wspołpracy między Powiatem Kluczborskim a Gminą Kluczbork w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Uchwała Nr XI/73/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2011 Nr IV/28/2010 Rady powiatu w Kluczborku
  Uchwała Nr XI/74/2011 z dnia 29 wrzesnia 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Uchwała Nr XI/75/2011 z dnia 29 wrzesnia 2011 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu wspołpracy powiatu kluczborskiego z orgnizacjami pozarzadowymi na 2012 rok"
  Uchwalła Nr XI/76/2011 z dnia 29 wrzesnia 2011 r. zmieniajaca Uchwałę Nr XXV/147/2008 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia ....
  Uchwala Nr XI/77/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przyjęcia "Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2020"
  Uchwala Nr XI/78/2011 z dnia 29 wrzesnia 2011 r. wsprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2011-2016"
  Uchwala Nr XI/79/2011 z dnia 29 wrzesnia 2011 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizacjię zadania "Remont drogi powiatowej N r ....
  Uchwała Nr XI/80/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Kluczborskiego na finansowanie ....
  Uchwała Nr XI/81/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii o zbyciu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kluczborskiego
  Uchwała Nr XII/82/2011 z dnia 27 października 2011 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2011
  Uchwala Nr XII/83/2011 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany wpf
  Uchwala Nr XII/84/2011 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przyjecia do realizacji projektu konkursowego pod nazwą Bliżej do celu ...
  Uchwała Nr XII/85/2011 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych ....
  Uchwała Nr XII/86/2011 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu w Kluczborku dot. funkcjonowania ....
  Uchwała Nr XII/87/2011 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana Władysława Buły - radnego Rady Miejskiej w Byczynie na Zarząd Powiatu w Kluczborku dot. inwestycji
  Uchwała Nr XIII/88/2011 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej ...
  Uchwała Nr XIII/89/2011 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmiany WPF
  Uchwała Nr XIII/90/2011 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Uchwała Nr XIII/91/2011 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/46/2011 Rady Powiatu w Kluczborku
  Uchwała Nr XIII/92/2011 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy ...
  Uchwała Nr XIII/93/2011 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie okreslenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację ...
  Uchwała Nr XIII/94/2011 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania w zakresie przewozu dzieci niepelnosprawnych ...
  Uchwala Nr XIV/95/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwaly Budżetowej
  Uchwala Nr XIV/96/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany wpf
  Uchwała Nr XIV/97/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/46/2011
  Uchwala Nr XIV/98/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony zdrowia ...
  Uchwała Nr XIV/99/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wyrazenia zgody na nieodplatne przekazanie ...
  Uchwała Nr XIV/100/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wyrazenia zgody na nieodplatne przekazanie ....
  Uchwała Nr XIV/101/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy ....
  Uchwała Nr XIV/102/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej wlasność powiatu kluczborskiego ....
  Uchwała Nr XIV/103/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkwego wymiaru godzin ...
  Uchwała Budżetowa Powiatu Kluczborskiego na 2012 rok Nr XV/104/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
  Uchwała Nr XV/105/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.