Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej
•  Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
Pomoc
Statystyki

8316493
od 26 czerwca 2003 r.
Organy » Rada Powiatu » Kadencja 2010-2014 » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały Rady Powiatu za rok 2012

Artykuły
  Uchwała Nr XVI/106/2012 z dnia 2 lutego 2012 w sprawie zmiany budżetu
  Uchwała Nr XVI/107/2012 z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie zmiany wpf
  Uchwała nr XVI/108/2012 z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane .....
  Uchwala Nt XVI/109/2012 z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej OSP w Chudobie ...
  Uchwała Nr XVI/110/2012 z dnia 2 lutego 2012 r. zmieniajaca Uchwalę Rdy Powiatu w sprawie uchwalenia Statutu ....
  Uchwała Nr XVI/111/2012 z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia do wykonywania zadań z zakresu administracji ....
  Uchwala Nr XVI/112/2012 z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystapienie przez powiat Kluczborski - PUP......
  Uchwała Nr XVI/113/2012 z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia woli przystapienia przez Powiat kluczborski do realizacji .....
  Uchwala Nr XVI/114/2012 z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie zlożenia II LO dla Doroslych .....
  Uchwała Nr XVI/115/2012 z dnia 2 lutego 2012 r. wzmieniajaca Uchwalę Nr XXV/180/2004 Rady Powiatu w Kluczborku
  Uchwala Nr XVI/116/2012 z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie likwidacji liceum zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych ......
  Uchwala Nr XVI/117/2012 z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji szkól dla ktorych organem prowadzacym jest powiat kluczborski
  Uchwala Nr XVI/118/2012 z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu PCPR w Kluczborku
  Uchwała Nr XVI/119/2012 z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie warunków umorzenia,w calości lub w części ....
  Uchwała Nr XVI/120/2012 z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu na Rzecz Rozwoju Pieczy Zastępczej ......
  Uchwała Nr XVI/121/2012 z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu Przeciwdzialalnia Przemocy Rodzinie w Powicie Kluczborskim na lata 2012-2017"
  Uchwala Nr XVI/122/2012 z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o zbyciu nieruchomości stanowiących własności Powiatu Kluczborskiego
  Uchwala Nr XVI/123/2012 z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani MP ma pana Miroslawia Żurawia ...
  Uchwala Nr XVI/124/2012 z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie ....
  Uchwała Nr XVII/125/2012 z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetpwej...
  Uchwała Nr XVII/126/2012 z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmiany wpf.
  Uchwała Nr XVII/127/2012 z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów
  Uchwała Nr XVII/128/2012 z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie pozbawienia drogi nr 1327O polozonej na .....
  Uchwała Nr XVII/129/2012 z dnia 22 marca 2012 r w sprawie wyrażenia opinii o zbyciu nieruchomości .....
  Uchwala Nr XVII/130/2012 z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z dzialalności PCPR w Kluczborku
  Uchwała Nr XVII/131/2012 z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani IG na Starostę Kluczborskiego
  Uchwał nr XVIII/132/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwaly Budżetowej Powiatu Kluczborskiego ...
  Uchwala Nr XVIII/133/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany wpf
  Uchwala Nr XVIII/134/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zadan do realizacji ze środków PFRON na 2012 rok.
  Uchwała Nr XVIII/135/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków umorzenia w całości lub w części ....
  Uchwala Nr XVIII/136/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniajaca Uchwalę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli .....
  Uchwała Nr XVIII/137/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodplatne przekazanie nieruchomości polożonej w Polanowicach ....
  Uchwała Nr XVIII/138/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Kluczborku na 2012 rok.
  Uchwała Nr XIX/139/2012 z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej ...
  Uchwała Nr XIX/140/2012 z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie zmiany wpf
  Uchwała Nr XIX/141/2012 z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie przyjecie stanowiska Rady powiatu w Kluczborku ....
  Uchwala Nr XX/142/2012 z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie
  Uchwała Nr XX/143/2012 z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmiany wpf.
  Uchwała Nr XX/144/2012 z dnia 31 maja 2012 r. w spr. zaciagniecia pożyczki z NFOŚ
  Uchwała Nr XX/145/2012 z dnia 31 maja 2012 r. zmieniająca Uchwalę Nr XIV/103/2011 Rady Powiatu w Kluczborku ...
  Uchwała Nr XX/146/2012 z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/145/2008 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29.08.2008 r.
  Uchwała Nr XX/147/2012 z dnia 31 maja 2012 r. w spr. przyjecia do realizacji projektu konkursowego ....
  Uchwała Nr XX/148/2012 z dnia 31 maja 2012 r. w spr. przyjecia do realizacji pprojektu konkursowego ...
  Uchwała Nr XXI/149/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania w z wykonania budżetu ....
  Uchwała Nr XXI/150/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu ....
  Uchwała Nr XXI/151/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu Kluczborskiego za 2011 rok
  Uchwała Nr XXI/152/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2012 Nr XV/104/2011 ...
  Uchwała Nr XXI/153/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany wpf
  Uchwała Nr XXI/154/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie nawiązania wspołpracy pomiędzy powiatem Kuczborskim a Powiatem Oleskim ...
  Uchwała Nr XXI/155/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie nawiązania wspołpracy pomiędzy Powiatem Kluczborskim a Gminą Gorzów Sląski...
  Uchwała Nr XXI/156/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie nawiązania wspołpracy pomiędzy Powiatem Kluczborskima Gminą Lasowice Wielkie ....
  Uchwała Nr XXI/157/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie wyłaczenia Szkoly policealnej Nr 1 I Liceum Profilowanego oraz Technikum Zawodowego dla Dorosłych ...
  Uchwała Nr XXI/158/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie wyłączenia I Liceum Ogólnokształcacego i Liceum Ogólnokształcacego dla Dorosłych ...
  Uchwala Nr XXI/159/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie wylaczenia II LO I LO Uzupełniajacegoi dla modzieży oraz III Liceum profilowanego ...
  Uchwala Nr XXI/160/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie wylączenia Zasadniczej Szkoły zawodowej Nr 1 dla Dorosłych , II Liceum Profilowanego oraz Technikum Zawodowego ...
  Uchwała Nr XXI/161/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie nadania pierwszego statutu II Liceum Ogólnokształcącego ...
  Uchwała Nr XXI/162/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Kluczborku ...
  Uchwała Nr XXI/163/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Kluczborku ...
  Uchwała Nr XXI/164/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie skargi pani IG na Starostę Kluczborskiego
  Uchwała Nr XXI/165/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie nawiązania współpracy między Powiatem Kluczborskim a Gminą Wołczyn w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
  Uchwała Nr XXII/166/2012 z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  Uchwała Nr XXIII/167/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej...
  Uchwała Nr XXIII/168/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Uchwała Nr XXIII/169/2012 z dnai 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Uchwała Nr XXIII/170/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie stanowiska o stwierdzenie wygasnięcia ...
  Uchwała Nr XXIII/171/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres oznaczony do 3 lat ...
  Uchwała Nr XXIII/172/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodplatne przekazanie nieruchomości stanowiących ...
  Uchwała Nr XXIII/173/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie likwidacji szkół dla których organem prowadzacym ....
  Uchwała Nr XXIII/174/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjecia do realizacji projektu systemowego pod nazwą ......
  Uchwała Nr XXIV/175/2012 z dnia 27 wrzesnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczbrskiego
  Uchwała Nr XXIV/176/2012 z dnia 27 wrzesnia 2012 r. w sprawie zaminy wieloletniej prognozy finansowej
  Uchwała Nr XXIV/177/2012 z dnia 27 wrzesnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości połozonej w Polanowicach stanowiącej własność Powiatu Kluczborskiego na rzecz Gminy Byczyna
  Uchwała Nr XXIV/178/2012 z dnia 27 wrzesnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ...
  Uchwała Nr XXIV/179/2012 z dnia 27 wrzesnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierzawienie w drodze przetargu ....
  Uchwała Nr XXIV/180/2012 z dnia 27 wrzesnia 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani R.K. na Starostę Kluczborskiego
  Uchwała Nr XXIV/181/2012 z dnia 27 wrzesnia 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani I.P. na Starostę Kluczborskiego.
  Uchwała Nr XXV/182/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej
  Uchwała Nr XXV/183/2012 z dnia 25 października 2012 r w sprawie zmiany wpf
  Uchwała Nr XXV/184/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjneho w Opolu ...
  Uchwała nr XXV/185/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy powiatu kluczborskiego ...
  Uchwała Nr XXVI/186/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwaly Budżetowej
  Uchwała Nr XXVI/187/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu dlugoterminowego
  Uchwała Nr XXVI/188/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany wpf
  Uchwała Nr XXVI/189/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Admiistracyjnego w Opolu .....
  Uchwała Nr XXVI/190/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/62/2003 Rady Powiatu w Kluczborku z dnai ....
  Uchwała Nr XXVI/191/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kluczborskiego ...
  Uchwała Nr XXVI/192/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/134/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia ...
  Uchwała Nr XXVI/193/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wystapienia powiatu kluczborskiego ze stowatrzyszenia pn. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad z siedzibą w Prudniku.
  Uchwała Nr XXVI/194/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r w sprawie uchwalenia rozkladu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego na 2013 rok.
  Uchwała Nr XXVI/195/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu konkursowego pod nazwą ...
  Uchwała Nr XXVI/196/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty ...
  Uchwała Nr XXVI/197/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty ...
  Uchwała Nr XXVI/198/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty...
  Uchwała Nr XXVI/199/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. wsprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od oplat ...
  Uchwała Nr XXVI/200/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty ...
  Uchwala Nr XXVI/201/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. wsprawie ustalenia wysokości stawek oplat za zajęcie pasa drogowego
  Uchwała Nr XXVI/202/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani B.P. na panią Irenę Ilków-Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku
  Uchwała Nr XXVII/203/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały rady powiatu w Kluczborku Nr XX/144/2012 z dnia 31.05.2012 r. w sprawie ...
  Uchwała Nr XXVII/204/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2012 Nr XV/104/2011 Rady Powiatu w Kluczborku
  Uchwała Nr XXVII/205/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Uchwała Nr XXVII/206/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/127/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie ustalenia ...
  Uchwała Nr XXVII/207/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/134/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie okreslenia do realizacji ...
  Uchwała Nr XXVII/208/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie przyjecia "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzienie i Działań Profilaktycznych .....
  Uchwała Budżetowa Powiatu Kluczborskiego na rok 2013 Nr XXVII/209/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27.12.2012
  Uchwała Nr XXVII/210/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej