Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej
•  Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
Pomoc
Statystyki

8316486
od 26 czerwca 2003 r.
Organy » Rada Powiatu » Kadencja 2010-2014 » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały Rady Powiatu za rok 2013

Artykuły
  Uchwała Nr XXVIII/211/2013 z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały BudżetowejPowiatu Kluczborskiego ...
  Uchwała Nr XXVIII/212/2013 z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Uchwała Nr XXVIII/213/2013 z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Opolu ...
  Uchwała Nr XXVIII/214/2013 z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu ....
  Uchwała Nr XXVIII/215/2013 z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu ....
  Uchwała Nr XXVIII/216/2013 z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu ...
  Uchwała Nr XXVIII/217/2013 z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/191/2012 ...
  Uchwała Nr XXVIII/218/2013 z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Kluczbork
  Uchwała Nr XXVIII/219/2013 z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane ...
  Uchwała Nr XXVIII/220/2013 z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o zbyciu nieruchomości stanowiącej własność ...
  Uchwała Nr XXVIII/221/2013 z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/62/2003 Rady Powiatu w Kluczborku ...
  Uchwała Nr XXIX/222/2013 z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2013
  Uchwała Nr XXIX/223/2013 z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmiany wpf
  Uchwała Nr XXIX/224/2013 z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej-OSP Biadacz
  Uchwała Nr XXIX/225/2013 z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie pomocy finansowej - OSP Jasienie
  Uchwała Nr XXIX/226/2013 z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie pomocy finansowej -OSP Kuniów
  Uchwała Nr XXIX/227/2013 z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia zadań do realizacji-PFRON
  Uchwała Nr XXIX/228/2013 z dnia 21 marca 2013 r w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/135/2012 ...
  Uchwała Nr XXIX/229/2013 z dnia 21 marca 2013 r. zmieniajaca Uchwałę Nr XXXI/184/2009 ....
  Uchwała Nr XXIX/230/2013 z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wyrazenia zgody -kolejna dzierżawa
  Uchwała Nr XXIX/231/2013 z dnia 21 marca 2013 r. wsprawie wyrażenia zgody-kolejna dzierżawa
  Uchwala Nr XXIX/232/2013 z dnia 21 marca 2013 r. wsprawie wyrażenia zgody na polaczenie społek
  Uchwała Nr XXIX/233/2013 z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestepczości..."
  Uchwala Nr XXIX/234/2013 z dnia 21 marca 2013 r. wsprawi przyjecia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu
  Uchwala Nr XXIX/235/2013 z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana A.B na panią ....
  Uchwała Nr XXIX/236/2013 z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjecia do realizacji projektu konkursowego pod nazwą ...
  Uchwała Nr XXX/237/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2013
  Uchwała Nr XXX/238/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sparwie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Uchwała Nr XXX/239/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie założenia Przedszkola Specjalnego Nr 9 w Kluczborku oraz oraz właczenia Przedszkola Nr 9 ...
  Uchwała Nr XXX/240/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o zbyciu nieruchomości połozonej w Polanowicach
  Uchwała Nr XXX/241/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na doonanie darowizny nieruchomości polozonej ...
  Uchwała Nr XXX/242/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjecia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku
  Uchwała Nr XXXI/243/2013 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany Uchwaly Budżetowej
  Uchwała Nr XXXI/244/2013 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Uchwała Nr XXXI/245/2013 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Specjalne Nr 9 w Kluczborku
  Uchwała Nr XXXI/246/2013 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie wyrazenia zgody na zbycie nieruchomosci zabudowanej budynkiem szpitalnym stanowiacej wlasność Powiatu Kluczborskiego
  Uchwała Nr XXXI/247/2013 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/145/2008 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie ....
  Uchwała Nr XXXI/248/2013 z dnia 29 maja 2013 r. w sprwie wyrażenia woli udziału Powiatu Kluczborskiego w procesie przygotowania ....
  Uchwała Nr XXXII/249/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu wraz ze sprawozdaniem finansowym Powiatu Kluczborskiego za 2012 rok.
  Uchwała Nr XXXII/250/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarzadowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2012 r.
  Uchwała nr XXXII/251/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu Kluczborskiego za 2012 rok
  Uchwała Nr XXXII/252/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2013 Nr XXVII/209/2012 Rady Powiatu w Kluczborku
  Uchwała Nr XXXII/253/2013 z dnai 13 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Uchwała Nr XXXII/254/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/227/2013 Rady Powiatu w Kluczborku ......
  Uchwała Nr XXXII/255/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie wygaszenia uchwały Nr XLN/325/2006 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 26 paxdziernika 2006 r. w sprawie ustalenia organizacji ......
  Uchwała Nr XXXII/256/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie przyjecia stanowiska Rady Powiatu w Kluczborku dotyczacego funkcjonowania ratownictwa medycznegona terenie powiatu kluczborskiego
  Uchwala Nr XXXII/257/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej , drogi nr 1327 O położonej na terenie Powiatu Kluczborskiego
  Uchwała Nr XXXIII/258/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budzetowej
  Uchwała Nr XXXIII/259/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Uchwala Nr XXXIII/260/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. wsprawie wylaczenia Uzupelniajacego Liceum Ogólnokształcacego ....
  Uchwała Nr XXXIII/261/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie likwidacji Uzupelniajacego Liceum Ogólnokształcacego Specjalnego w Kluczborku
  Uchwala Nr XXXIII/262/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy powiatu kluczborkisego z ...."
  Uchwała Nr XXXIII263/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjecia do realizacji projektu konkursowego pod nazwą Wzrost aktywności zawodowej ...."
  Uchwała Nr XXXIII/264/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama ....
  Uchwała Nr XXXIII/265/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrazenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości ...
  Uchwała nr XXXIII/266/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie stanowiska Rady powiatu w Kluczborku dotyczącym podjecia dzialań ....
  Uchwała Nr XXXIV/267/2013 z dnia 26 wrzesnia 2013 r. w sprawie zmiay Uchwały Budzetowej ...
  Uchwała Nr XXXIV/268/2013 z dnia 26 wrzesnia 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  Uchwała Nr XXXV/269/2013 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej ...
  Uchwała Nr XXXV/270/2013 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmiany wpf
  Uchwała Nr XXXV/271/2013 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/227/2013 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 21 marca 2013 r.
  Uchwała Nr XXXV/272/2013 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2014 roku
  Uchwała Nr XXXV/273/2013 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kluczborku
  Uchwala Nr XXXV/274/2013 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie powiatu kluczborskiego na 2014 rok.
  Uchwała Nr XXXV/275/2013 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres oznaczony do 3 lat....
  Uchwała Nr XXXV/276/2013 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczacego przejęcia zarządzania drogą gminną ....
  Uchwała Nr XXXVI/277/2013 z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie przyjecia stanowiska Rady Powiatu w Kluczborku dotyczacego zwiekszenia poziomu finansowania świadczeń opieki medycznej finansowanych ze środków publicznych ....
  Uchwała Nr XXXVI/278/2013 z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu w Kluczborku dotyczacego zwiększenia poziomu finansowania przez OOWNFZ z siedzibą ...
  Uchwała Nr XXXVII/279/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2013 ...
  Uchwała Nr XXXVII/280/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Uchwała Nr XXXVIII/281/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/227/2013 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie okeslenia ....
  Uchwała Nr XXXVII/282/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wystapienia Powiatu Kluczborskiego ze Stowarzyszenia pn. "Międzynarodowe Torwarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew z siedzibą w Łodzi".
  Uchwała Nr XXXVIII/283/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej ...
  Uchwała Nr XXXVIII/284/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  Uchwała Nr XXXVIII/285/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/227/2013 ...
  Uchwala Nr XXXVIII/286/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawki oplaty za korzystanie przez operatorów ...
  Uchwała Nr XXXVIII/287/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie okreslenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu kluczborskiego ...
  Uchwała Nr XXXVIII/288/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Kluczborskiego na 2014 r.
  Uchwała Nr XXXVIII/289/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.