Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia ziintegrowane
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9238741
od 26 czerwca 2003 r.
Starostwo Powiatowe » Starosta » Zarządzenia Starosty » 2010

Artykuły
  Zarządzenie Nr 1/2010 z dnia 04 stycznia 2010 r. w sprawie udzielania oraz sposobu rozliczania jednorazowych zaliczek na pokrycie drobnych wydatków w Starostwie Powiatowym w Kluczborku
  Zarządzenie Nr 2/2010 z dnia 05 stycznia 2010 r. w sprawie poszerzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt
  Zarządzenie Nr 3/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu za materiały biurowe dla pracowników Starostwa Powiatowego w Kluczborku
  Zarządzenie Nr 4/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie przeniesienia środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Kluczborku po stronie wydatków między paragrafami kllasyfikacji budżetowej
  Zarządzenie Nr 5/2010 z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Starostwie Powiatowym w zamian za święto 1 maja 2010 r. i 25 grudnia 2010 r.
  Zarządzenie Nr6/2010 z dnia 22lutego2010 r.w spr.zas. przetw.danych osob.wprow. polityki bezp.syst. inf.służ.do przetw.danych osob. instr. tworzenia kopii bezp. w syst. inf. oraz instr. postęp. na wyp.awarii syst.inf.przy przetw.danych osob.w SP w Klb.
  Zarządzenie Nr 7/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie przeniesienia środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Kluczborku po stronie wydatków miedzy paragrafami klasyfikacji budżetowej
  Zarządzenie Nr 8/2010 z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie zatrudniania w szkołach publicznych powiatu kluczborskiego osb niebędących nauczycielami do prowadzenia zajęć w zakresie kształcenia zawodowego
  Zarządzenie Nr 9/2010 z dnia 23 lurtego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentów Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Kluczborku wg Normy PN-EN ISO 9001:2009
  Zarządzenie Nr 10/2010 z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia Polityki Jakości w Starostwie Powiatowym w Kl;uczborku
  Zarządzenie Nr 11/2010 z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w powiecie kluczborskim
  Zarządzenie Nr 12/2010 z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie przeniesienia środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Kluczborku po stronie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
  Zarządzenie Nr 13/2010 z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Powiatowym Zespole Socjalizacyjno-Interwencyjnym "Nasz Dom" Bogacica-Bąków w powiecie kluczborskim
  Zarządzenie Nr 14/2010 z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie określenia symboli dla Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością oraz Koordynatora ds. Systemu Zarządzania Jakością
  Zarządzenie Nr 15/2010 z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/09 Starosty Kluczborskiego z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kluczborku
  Zarządzenie Nr 16/2010 z dnia 01 kwietnia 2010 r. w sprawie przeniesienia środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Kluczborku po stronie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
  Zarządzenie Nr 17/2010 z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia osób uprawnionych do dostępu do systemu alarmowego w Starostwie Powiatowym w Kluczborku
  Zarządzenie Nr 18/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniające Zarządzenie Nr 11/2010 Starosty Kluczborskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w powiecie kluczborskim
  Zarządzenie Nr 19/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przeniesienia środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Kluczborku po stronie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
  Zarządzenie Nr 20/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Kluczborku
  Zarządzenie Nr 21/2010 z dnia 04 maja 2010 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przepr. postępowań o udzielenie zamówień publicznych w SP w Kluczborku, których wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość 14 000 euro
  Zarządzenie Nr 22/2010 z dnia 04 maja 2010 r. w sprawie przeniesienia środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Kluczborku po stronie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
  Zarządzenie Nr 23/2010 z dnia 10 maja 2010 r. zmieniające Zarządzenie Nr 64/2008 Starosty Kluczborskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie podziału nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Kluczborku
  Zarządzenie Nr 24/2010 z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie powo.łania do składu osobowego komisji przetargowej pracowników merytorycznie właściwych ze względu na przedmiot zamówienia
  Zarządzenie Nr 25/2010 z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego
  Zarządzenie Nr 26/2010 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego
  Zarządzenie Nr27/2010 z dnia 02czerwca2010r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród Starosty Klb. dlla młodzieży szkolnej - olimpijczyków, sportowców i najlepszych uczniów szkół i placówek oświat.Pow. Klb.
  Zarządzenie Nr 28/2010 z dnia 02 czerwca 2010 r. w sprawie przeniesienia środków w planie finnasowym Starostwa Powiatowego w Kluczborku po stronie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
  Zarządzenie Nr 29/2010 z dnia 01 lipca 2010 r. w sprawie przeniesienia środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Kluczborku po stronie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
  Zarządzenie Nr 30/2010 z dnia 08 lipca 2010 r. zmieniające Zarządzenie Nr 20/09 Starosty Kluczborskiego z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kluczborku
  Zarządzenie Nr 31/2010 z dnia 08 lipca 2010 r. w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków
  Zarządzenie Nr 32/2010 z dnia 02 sierpnia 2010 r. w sprawie przeniesienia środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Kluczborku po stronie wydatków miedzy paragrafami klasyfikacji budżetowej
  Zarządzenie Nr 33/2010 z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
  Zarządzenie Nr 34/2010 z dnia 02 września 2010 r. zmieniające Zarządzenie Nr 20/09 Starosty Kluczborskiego z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kluczborku
  Zarządzenie Nr 35/2010 z dnia 02 września 2010 r. w sprawie przeniesienia środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Kluczborku po stronie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
  Zarządzenie Nr 36/2010 z dnia 08 września 2010 r. w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego pod nazwą Zakład Obsługi Technicznej Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i kartograficznej przy Starostwie Powiatowym w Kluczborku
  Zarządzenie Nr 37/2010 z dnia 08 września 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
  Zarządzenie Nr 38/2010 z dnia 09 września 2010 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego
  Zarządzenie Nr 39/2010 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o nagrody Starosty Kluczborskiego w 2010 r.
  Zarządzenie Nr 40/2010 z dnia 24 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia procedury opiniowania kandydatur na stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Kluczborskiego
  Zarządzenie Nr 41/2010 z dnia 24 września 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/09 Starosty Kluczborskiego z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kluczborku
  Zarządzenie Nr 42/2010 z dnia 01 paźzdiernika 2010 r. zmieniające Zarządzenie Nr 20/09 Starosty Kluczborskiego z dnia 10 kwioetnia 2009 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o niepełnosprawności w Kluczborku
  Zarządzenie Nr 43/2010 z dnia 06 pażdziernika 2010 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przeprowadzenioa wyborów na terenie Powiatu Kluczborskiego
  Zarządzenie Nr 44/2010 z dnia 06 października 2010 r. w sprawie przeniesienia środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Kluczborku, po stronie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
  Zarządzenie Nr 45/2010 z dnia 15 października 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu ofert w celu wyznaczenia jednostki usuwającej pojazd z drogi i prowadzącej parking strzeżony
  Zarządzenie Nr 46/2010 z dnia 08 listopada 2010 r. w sprawie wyznaczenia jednostek do usuwania pojazdów z drogi oraz w sprawie wyznaczenia parkingów strzeżonych dla umieszczenia usuniętych z drogi pojazdów
  Zarządzenie Nr 47/2010 z dnia 08 listopada 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/09 Starosty Kluczborskiego z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kluczborku
  Zarządzenie Nr 48/2010 z dnia 08 listopada 2010 r. w sprawie przeniesienia środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Kluczborku, po stronie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej.
  Zarządzenie Nr 49/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia procedury uzgadniania organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Kluczborskiego
  Zarządzenie Nr 50/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nagród Starosty Kluczborskiego dla uczniów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kluczborski
  Zarządzenie Nr 51/2010 z dnia 01 grudnia 2010 r. w sprawie przeniesienia środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Kluczborku, po stronie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
  Zarządzenie Nr 52/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie składu i zakresu działania Powiatowego Zespołu ds. Ewakuacji i Przyjęcia Ludności oraz organizowania ewakuacji
  Zarządzenie Nr 53/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Kluczborku
  Zarządzenie Nr 54/2010 z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych oraz uzgadniania projektowych sieci uzbrojenia terenu dla Powiatu Kluczborskiego.
  Zarządzenie Nr 55/2010 z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia procedury uzgadniania organizacji indywidualnego nauczania w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Kluczborskiego
  Zarządzenie Nr 56/2010 z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie: wprowadzenia zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Kluczborku
  Zarządzenie Nr 57/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych dla Starostwa Powiatowego w Kluczborku".
  Zarządzenie Nr 58/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie powołania koordynatora kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Kluczborku.